Hovioikeus vahvisti asianajajan liitosta erottamista koskevan valvontalautakunnan ratkaisun

29.10.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

HelHO:2014:10

Asianajaja
Ehdollinen vankeusrangaistus
Asianajajaliiton jäsenyydestä erottaminen
Ne bis in idem -sääntö

… Edellä mainitun perusteella hovioikeus katsoo, ettei asianajajista
annetun lain 7 §:n 1, 2 ja 3 momenttiin perustunutta A:n Suomen
Asianajajaliiton jäsenyydestä erottamista ole pidettävä sellaisena
seuraamuksena, jota ihmisoikeussopimuksen 7. lisäpöytäkirjan 4
artiklassa on tarkoitettu. Helsingin hovioikeuden 31.10.2011 A:lle
tuomitsema ehdollinen vankeusrangaistus ei ole siten ollut esteenä
sanotun kurinpidollisen seuraamuksen määräämiselle.

…A:ta koskeva valvonta-asia on aloitettu Suomen Asianajajaliiton
hallituksen päätöksellä 16.8.2008. Helsingin hovioikeuden 31.10.2011
antaman tuomion saatua lainvoiman asianajajaliitto ja sen
valvontalautakunta ovat kuulleet A:ta kirjallisesti ja suullisesti minkä
jälkeen asianajajaliiton valvontalautakunnan täysistunto on 6.9.2013
erottanut A:n asianajajaliiton jäsenyydestä.

Hovioikeus pitää A:n
syyksi luetun rikoksen ja hänelle määrätyn kurinpidollisen seuraamuksen
välistä aikaa sinällään pitkänä. Ottaen kuitenkin huomioon, että A:n
rikostuomio on tullut lainvoimaiseksi vasta 18.4.2012, ei sitä, että
16.8.2008 aloitetussa valvonta-asiassa on annettu kurinpitopäätös vasta
6.9.2013, voida pitää sillä tavoin kohtuuttomana, että se olisi estänyt
asianajajaliiton jäsenyydestä erottamisen, semminkin kun A on voinut
harjoittaa asianajotoimintaa aina sanottuun ajankohtaan saakka (kts.
myös tältä osin Müller-Hartburg v. Itävalta).

Lopuksi A on vielä
vedonnut siihen, että hän olisi itse halunnut erota asianajajaliitosta
ennen erottamistaan ja ilmoittanut lähettäneensä asianajajaliitolle
eroilmoituksensa 7.9.2013. Kun asianajajaliiton hallitus ei
ilmoituksensa mukaan ole sanottua eropyyntöä kuitenkaan ennen
kurinpitokäsittelyä hyväksynyt ja kun Suomen Asianajajaliiton sääntöjen
36 §:n 2 momentin mukaan jäsenen eroaminen tulee voimaan kahden
kuukauden kuluttua eroamisilmoituksen saapumisesta, ei asianajajaliiton
valvontalautakunnan täysistunnon ratkaisua voi tämänkään johdosta pitää
virheellisenä tai A:n kannalta kohtuuttomana.

Edellä kerrotuilla
ja valvontalautakunnan täysistunnon ratkaisusta muutoin ilmenevillä
perusteilla hovioikeus hyväksyy valvontalautakunnan johtopäätökset
siitä, että A on menetellyt epärehellisesti syyllistyessään hänen
syykseen luettuun rikokseen, että A:n menettely on ollut omiaan
alentamaan asianajajakunnan arvoa ja että kurinpidollisena seuraamuksena
on voinut tulla kysymykseen ainoastaan Suomen Asianajajaliiton
jäsenyydestä erottaminen.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments