Oikeudenkäyntiavustajaluvan myöntämättä jättäminen ei ole rangaistus

21.10.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

HelHO:2014:9

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja
Ne bis in idem

Hovioikeus toteaa, että A:lta evätty lupa toimia
oikeudenkäyntiasiamiehenä ja -avustajana ei ole Suomen kansallisen
lainsäädännön mukaan kurinpidollinen tai rikosoikeudellinen seuraamus
vaan kysymys on lupaa koskevien edellytysten täyttymisen harkinnasta,
eräänlaisesta elinkeino-oikeudellisesta turvaamistoimesta.
Lupaharkinnassa kyseeseen tuleva lainsäädäntö ei ole yleisesti
sovellettavaa, vaan koskee erityistä henkilöpiiriä, toisin kuin
esimerkiksi liiketoimintakielto. Luvan saaneista
oikeudenkäyntiavustajista annetulla lailla on pyritty oikeudenkäyntien
asianosaisten oikeusturvan ja asianmukaisen oikeudenhoidon edellytysten
parantamiseen oikeudenkäyntiasiamiesten ja -avustajien työn laatutasoa
nostamalla. Näin ollen lailla on nimenomaisesti tarkoitettu parantaa
oikeudenkäyntiasiamiesten työn laatutasoa ja siten oikeudenkäyntien
asianosaisten oikeusturvaa. Tosiasiallinen seuraamus luvan epäämisestä
on, että A:n mahdollisuudet ammattinsa harjoittamiseen heikkenevät.

Hovioikeus katsoo edellä esitetyillä perusteilla, ettei
oikeudenkäyntiavustajalautakunnan lupaharkintaa voida rinnastaa
rikosprosessiin. Näin ollen asiassa ei ole kyse ne bis in idem -kiellon
alaan kuuluvasta asiasta. Syytä oikeudenkäyntiavustajalautakunnan
ratkaisun muuttamiseen ei ole ilmennyt.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments