Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
20.3.2021 Oikeusuutiset

Presidentti Kari Kuusiniemi: Oikeusvaltion uhkatekijät ja ilmastonmuutos huolenaiheita

Tuo­miois­tui­met ta­kaa­vat oi­keus­val­tion toi­min­nan ja puo­lus­ta­vat jo­kai­sen yk­si­lön oi­keuk­sia. Tuo­miois­tui­met tar­vit­se­vat kui­ten­kin vah­van ase­man yh­teis­kun­nas­sa. Suo­mes­sa tu­li­si va­ka­vas­ti ar­vioi­da tuo­miois­tuin­ten riip­pu­mat­to­muu­den ta­kei­ta Ruot­sin ta­paan. Lain­sää­tä­jän täy­tyy myös rea­goi­da il­mas­ton­muu­tok­seen pi­kai­ses­ti. Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Kari Kuusiniemi puhui vuosittaisessa hallintotuomioistuinpäivässä tänään. Hän painotti puheessaan erityisesti tuomioistuinten riippumattomuutta. Demokratia, toimivat instituutiot sekä perus-…

https://asianajajaliitto.fi/2021/03/presidentti-kari-kuusiniemi-oikeusvaltion-uhkatekijat-ja-ilmastonmuutos-huolenaiheita/
17.12.2020 Tiedotteet

Asianajajaliitto tavoittelee Green Office -merkkiä

Asianajajaliitto on aloittanut Green Office -työn eli ympäristöjärjestelmän luomisen syksyllä 2020. Green Office on WWF:n ympäristöjärjestelmä, joka ohjaa pienentämään energian ja materiaalin kulutusta työpaikoilla. Ympäristöjärjestelmätyössä organisaation tulee täyttää tietty ympäristönsuojelullinen minimitaso. Organisaatio saa tarkastuksen läpäistyään Green Office -sertifikaatin, mikä kertoo organisaation ympäristötyön korkeasta laatutasosta. Kun tämä standardi on saavutettu, merkin…

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/asianajajaliitto-tavoittelee-green-office-merkkia/
13.8.2020 Oikeusuutiset

Sikalan laajentaminen voitiin ympäristöluvan harkinnassa rinnastaa kokonaan uuteen laitokseen

KHO: Ympäristölupa – Eläinsuoja – Sikala – Laajennus – Rinnastaminen uuteen toimintaan – Ympäristöluvan myöntämisen edellytykset – Haju – Kohtuuton rasitus – Etäisyys häiriintyviin kohteisiin Aluehallintovirasto oli myöntänyt ympäristöluvan sikalan laajennukselle, jolla sikalan eläinmäärä kasvaisi nykyisestä noin kaksinkertaiseksi. Hallinto-oikeus kumosi päätöksen ja hylkäsi ympäristölupahakemuksen, koska laajennuksesta aiheutuisi naapureille hajun vuoksi…

https://asianajajaliitto.fi/2020/08/sikalan-laajentaminen-voitiin-ymparistoluvan-harkinnassa-rinnastaa-kokonaan-uuteen-laitokseen/
4.3.2020 Oikeusuutiset

Rakennuksen purkujätteen poistamista koskeva määäräys voitiin asettaa yhteisvastuullisesti kiinteistön omistajalle ja purkutyön tehneelle yritykselle

KHO:2020:21 Jäteasia – Hallintopakko – Velvoitteen kohdistaminen – Maarakentaminen – Rakennuksen purkumateriaali – Jätteen toimittaja – Roskaamiskielto – Jätteen haltijan vastuu – Selvilläolovelvollisuus – Jätteen hylkääminen ja hallitsematon käyttö – Päävelvoitteen yhteisvastuullisuus Rakennuksen purkamisen suorittanut urakoitsija A Oy oli B:n ja C:n toimeksiannosta toimittanut rakennuksen purkumateriaalia B:n ja C:n asuinkiinteistölle…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/rakennuksen-purkujatteen-poistamista-koskeva-maaarays-voitiin-asettaa-yhteisvastuullisesti-kiinteiston-omistajalle-ja-purkutyon-tehneelle-yritykselle/
6.2.2020 Tiedotteet

Advokaatti: Korkein hallinto-oikeus muuttui valituslupatuomioistuimeksi

Korkein hallinto-oikeus on suomalaisille melko tuntematon, vaikka se ratkaisee ihmisläheisiä asioita, jotka liittyvät vaikkapa sosiaalitukiin, tonttikiistoihin tai verotukseen.  KHO:sta tuli vuoden alussa valituslupatuomioistuin. Valitusluvan myöntäminen käsitellään kolmen tuomarin voimin, ja vain valitusluvan saaneet asiat täysimittaisella viiden tuomarin kokoonpanolla. Päätös voidaan perustella esittämällä pelkästään sovelletut lainkohdat ilman laajoja perusteluita. KHO:n presidentti…

https://asianajajaliitto.fi/2020/02/advokaatti-korkein-hallinto-oikeus-muuttui-valituslupatuomioistuimeksi/
20.12.2019 Oikeusuutiset

EUT: Tuleeko virkamiehiä vangita, kun kieltäytyvät noudattamasta tuomioistuinratkaisua, jolla määrätty panemaan täytäntöön unionin oikeuden mukaiset velvoitteensa

Unionin tuomioistuin on ottanut eilen antamassaan tuomiossa ensimmäistä kertaa kantaa siihen, onko kansallisilla tuomioistuimilla toimivalta tai jopa velvollisuus määrätä pakkokeinona käytettäviä vankeusrangaistuksia sellaisten kansallisten viranomaisten vastuuhenkilöille, jotka kieltäytyvät jatkuvasti noudattamasta tuomioistuinratkaisua, jolla ne määrätään panemaan täytäntöön unionin oikeuden mukaiset velvoitteensa. Baijerin osavaltion vastuuhenkilöille voidaan määrätä pakkokeinona käytettävä vankeusrangaistus heidän velvoittamisekseen…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/ut-tuleeko-virkamiehia-vangita-kun-kieltaytyvat-noudattamasta-tuomioistuinratkaisua-jolla-maaratty-panemaan-taytantoon-unionin-oikeuden-mukaiset-velvoitteensa/
5.12.2019 Oikeusuutiset

Kun päävelvoitetta oli olennaisilta osin noudatettu, ei ollut perustetta tuomita uhkasakon kiinteitä peruseriä kokonaan maksettaviksi

KHO: Maankäyttö ja rakentaminen – Hallintopakko – Päävelvoitteen noudattaminen – Uhkasakon tuomitseminen – Uhkasakon kiinteä peruserä – Juokseva uhkasakko Kunnan ympäristölautakunta oli aiemmalla päätöksellään velvoittanut A:n ja B:n istuttamaan omistamansa kiinteistön ranta-alueelle 12 mahdollisimman suurta kotimaista lehti- ja havupuuta. Puiden lajit, koot ja istutuspaikat tuli esittää istutussuunnitelmassa, joka oli esitettävä…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/kun-paavelvoitetta-oli-olennaisilta-osin-noudatettu-ei-ollut-perustetta-tuomita-uhkasakon-kiinteita-peruseria-kokonaan-maksettaviksi/
13.9.2019 Oikeusuutiset

Yhdistyksen valitusoikeus perustui maankäyttö- ja rakennuslain erityissäännökseen, josta ei voitu johtaa rajoituksia perusteisiin, joita voitiin esittää

KHO:2019:113 Maankäyttö ja rakentaminen – Poikkeaminen – Yhdistyksen valitusoikeus – Oikeus valitusperusteiden esittämiseen Ympäristölautakunta oli myöntänyt A:lle poikkeamisen rantayleiskaavasta loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttamiseksi vakituiseksi asuinrakennukseksi. Hallinto-oikeus oli paikallisen luonnonsuojeluyhdistyksen valituksesta kumonnut ympäristölautakunnan päätöksen ja hylännyt A:n hakemuksen. Yhdistyksen valitusoikeus puheena olevassa poikkeamispäätöksessä oli perustunut maankäyttö- ja rakennuslain 193 §:n 1 momentin…

https://asianajajaliitto.fi/2019/09/yhdistyksen-valitusoikeus-perustui-maankaytto-ja-rakennuslain-erityissaannokseen-josta-ei-voitu-johtaa-rajoituksia-perusteisiin-joita-voitiin-esittaa/
13.8.2019 Lausunnot

Lausunto vesienhoidon ympäristötavoitteista poikkeaminen: perusteet ja menettely -hankkeen loppuraportista

Dnro 15/2019   Lausuntopyyntönne: VN/3381/2019, 29.5.2019 VESIENHOIDON YMPÄRISTÖTAVOITTEISTA POIKKEAMINEN: PERUSTEET JA MENETTELY -HANKKEEN LOPPURAPORTTI   Ympäristöministeriö on pyytänyt Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuntoa vesienhoidon ympäristötavoitteista poikkeamista koskevan hankkeen loppuraportista. Asianajajaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua loppuraportista ja toteaa lausuntonaan seuraavaa.   EU-tuomioistuin linjasi Weser-tuomiossaan (C-461/13), että vesipolitiikan puitedirektiivin (2000/60/EY) ympäristötavoitteet ovat sitovampia…

https://asianajajaliitto.fi/2019/08/lausunto-vesienhoidon-ymparistotavoitteista-poikkeaminen-perusteet-ja-menettely-hankkeen-loppuraportista/
13.8.2019 Lausunnot

Lausunto ympäristölupien muutettavuutta koskevan lainsäädännön kehittäminen -hankkeen loppuraportista

Dnro 14/2019 Lausuntopyyntönne: VN/6814/2018, 29.5.2019 LAUSUNTO VESIENHOIDON YMPÄRISTÖTAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN: YMPÄRISTÖLLISTEN LUPIEN MUUTETTAVUUTTA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN KEHITTÄMINEN JA SEN VALTIOSÄÄNTÖOIKEUDELLISET PERUSTEET -HANKKEEN LOPPURAPORTISTA Ympäristöministeriö on pyytänyt Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuntoa vesienhoidon ympäristötavoitteiden toteuttaminen: ympäristöllisten lupien muutettavuutta koskevan lainsäädännön kehittäminen ja sen valtiosääntöoikeudelliset perusteet -hankkeen loppuraportista. Loppuraportin mukaan Suomen lainsäädäntöä on syytä…

https://asianajajaliitto.fi/2019/08/lausunto-ymparistolupien-muutettavuutta-koskevan-lainsaadannon-kehittaminen-hankkeen-loppuraportista/