KHO: Kiinteistön omistaja oli vastuussa vuokralaisen jättämien kemikaalien hävittämisestä ja alueen siivoamisesta

18.5.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2022:55 Jäteasia – Kiinteistön haltijan vastuu – Toissijainen vastuu – Jätehuolto – Roskaantuminen – Hallintopakko – Teettämisuhka – Ympäristölupa

A Oy:n vuokraoikeuden perusteella hallitsemalla kiinteistöllä sijainneeseen rakennukseen oli jäänyt ympäristöluvanvaraisen niklaamon toiminnan päätyttyä kemikaaleja. Kiinteistön piha-alue oli roskaantunut. Asiassa oli kysymys sen arvioimisesta, oliko A Oy kiinteistön haltijan toissijaisen vastuun perusteella voitu määrätä huolehtimaan niklaamon toiminnasta peräisin olevien kemikaalien jätehuollon järjestämisestä sekä piha-alueen siivoamisesta.

Korkein hallinto-oikeus totesi aluksi, että ympäristöluvanvaraisen toiminnan jätehuoltovastuun toteuttamiseen sovellettiin ympäristönsuojelulain säännöksiä yhdessä jätelain säännösten kanssa ympäristönsuojelulain 58 §:n 1 momentin mukaisesti. Toiminnan lopettamista koskevat määräykset sekä siihen liittyvät mahdolliset hallintopakkomääräykset tuli lähtökohtaisesti antaa ympäristönsuojelulain mukaisia menettelyjä noudattaen ja kohdistaa toiminnanharjoittajaan. Kiinteistön haltijan vastuu jätelain 28 §:ssä tarkoitetusta jätehuollon järjestämisestä sekä jätelain 72 §:ssä tarkoitetusta roskaantumisesta oli ympäristöluvanvaraisen toiminnanharjoittajan vastuuseen nähden toissijaista. Tapauskohtaisesti oli arvioitava, joutuiko muu taho kuin ympäristöluvanvaraista toimintaa harjoittanut kiinteistön haltijana vastuuseen kiinteistöllä olevista jätteistä tai vastaamaan roskaantuneen kiinteistön puhdistamisesta. Tällöin oli otettava huomioon selvitys siitä, oliko ensisijassa vastuussa oleva toiminnanharjoittaja tosiasiallisesti kykenemätön vastaamaan velvoitteistaan ja toisaalta toissijaisessa vastuussa olevan kiinteistön haltijan oma toiminta asiassa.

B Oy oli aloittanut niklaamotoiminnan kiinteistöllä vuonna 1963. A Oy oli hankkinut kiinteistön maanvuokraoikeuden B Oy:ltä, joka oli ollut kiinteistöllä A Oy:n vuokralaisena vuosina 2009–2017. Niklaamolla oli ollut toimintaan ympäristölupa vuodesta 2007 lähtien. Niklaamon ympäristöluvassa ei ollut lupamääräyksiä kemikaalien enimmäismääristä, mutta kiinteistölle jääneet kemikaalit olivat määrältään ja laadultaan sellaisia, että niiden voitiin katsoa olevan peräisin ympäristöluvan mukaisesta toiminnasta. Kemikaalit ja muut jätteet olivat jääneet B Oy:n vuokrasuhteen päätyttyä kiinteistöä vuokraoikeuden perusteella hallitsevan A Oy:n haltuun. Kiinteistön piha-alue oli roskaantunut sinne jääneistä niklaamotoiminnassa käytetyistä laitteista ja materiaaleista.

Saadun selvityksen mukaan jätehuollosta ja kiinteistön siivoamisesta ensisijaisesti vastuullista B Oy:tä ei ollut kehotuksista huolimatta saatu täyttämään velvollisuuksiaan. Valvontaviranomaisen selvityksen perusteella oli pääteltävissä, että yhtiö ei tosiasiallisesti kyennyt vastaamaan velvoitteistaan.

Kiinteistölle jääneiden kemikaalien ja muiden jätteiden jätehuollon järjestämisestä vastasi jätelain 28 §:n 2 momentin mukaisesti toissijaisesti kiinteistön haltija, mikäli tämä oli sallinut jätteiden tuonnin kiinteistölle. Hallituksen esityksen perustelujen (HE 199/2010 vp) mukaan kiinteistön haltijan velvollisuutena oli seurata ja valvoa kiinteistöllä harjoitettavaa toimintaa.

Korkein hallinto-oikeus katsoi edellä lausuttu huomioon ottaen, että A Oy:n oli täytynyt olla tietoinen kiinteistöllä harjoitettavan toiminnan laadusta ja siitä, että toiminnassa käytettiin muun ohella vaarallisia kemikaaleja. Näin ollen A Oy oli kiinteistön haltijana vastuussa jätehuollon järjestämisestä, joten lautakunta oli voinut määrätä A Oy:n toimittamaan pintakäsittelyssä käytetyt kemikaalit asianmukaiseen vastaanottopaikkaan käsiteltäviksi ja hävitettäviksi.

Kiinteistön haltijan vastuu käsitti jätelain 74 §:n 1 momentin mukaisesti myös toissijaisen vastuun roskaantuneen alueen siivoamisesta. Siivoamisvelvollisuuden syntyminen edellytti, että roskaaja ei huolehtinut velvollisuudestaan. Kun B Oy:tä ei saatu huolehtimaan siivoamisesta, lautakunta oli voinut asettaa A Oy:lle kiinteistön haltijana velvoitteen siivota roskaantunut kiinteistö. Velvoitteet oli voitu asettaa uhalla, että laiminlyödyt toimenpiteet teetetään A Oy:n kustannuksella.

KHO:2022:55

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments