Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
14.5.2019 Oikeusuutiset

Julkisen hankinnan sai keskeyttää kun hankinnasta oli saatu vain yksi tarjouspyynnön mukainen tarjous

Markkinaoikeus: Julkinen hankinta – hankintamenettelyn keskeyttäminen – vain yksi tarjous Valittaja on esittänyt, että hankintamenettelyn keskeyttämiselle ei ole ollut todellista ja perusteltua syytä. Valittajan mukaan hankinnan keskeyttäminen on syrjinyt valittajaa ja keskeyttämisellä on tosiasiassa pyritty välttämään valittajan valinta. Valittaja on vielä esittänyt, että tarjouskilpailussa on tosiasiassa ollut kyse markkinakartoituksesta ja…

https://asianajajaliitto.fi/2019/05/julkisen-hankinnan-sai-keskeyttaa-kun-hankinnasta-oli-saatu-vain-yksi-tarjouspyynnon-mukainen-tarjous/
28.12.2018 Oikeusuutiset

Julkisen hankinnan tarjoajan poissuljenta tulee perustella asianmukaisesti suhteellisuusharkinta mukaanluettuna

Markkinaoikeus: Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä – siivouspalvelut julkinen hankinta – hankintapäätöksen perusteleminen – rikostuomion vaikutus – tarjoajan soveltuvuus – yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on ilmoittanut 23.12.2017 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta siivouspalveluiden hankinnasta 24 kuukauden sopimuskaudelle ja kahdelle vuoden optiokaudelle. Hankinta on jaettu kolmeen osaan, jotka ovat olleet Rantavitikantie…

https://asianajajaliitto.fi/2018/12/julkisen-hankinnan-tarjoajan-poissuljenta-tulee-perustella-asianmukaisesti-suhteellisuusharkinta-mukaanluettuna/
20.12.2018 Oikeusuutiset

Markkinaoikeuden olisi tullut kuulla tarjouskilpailun voittanutta ennen päätöstä väliaikaisesta kiellosta

KHO:2018:175 Julkinen hankinta – Markkinaoikeuden määräämä väliaikainen täytäntöönpanokielto – Valituslupa-asia – Tarjouskilpailun voittajan kuulematta jättäminen markkinaoikeudessa – Menettelyvirhe Asiassa oli kysymys kansallisen kynnysarvon ylittävästä hankinnasta, jossa muutoksenhaulla ei lähtökohtaisesti ollut vaikutusta hankintasopimuksen tekemiseen. Markkinaoikeus oli muutoksenhaun kohteena olevalla välipäätöksellään kieltänyt hankintayksikköä asettamansa sakon uhalla väliaikaisesti tekemästä hankintasopimusta tai muutoinkaan panemasta…

https://asianajajaliitto.fi/2018/12/markkinaoikeuden-olisi-tullut-kuulla-tarjouskilpailun-voittanutta-ennen-paatosta-valiaikaisesta-kiellosta/
15.3.2018 Oikeusuutiset

Konsortion kaikkien jäsenten on valitettava, jotta julkista hankintaa koskeva valitus tutkitaan

KHO: Julkinen hankinta – Asiavaltuus – Yritysten yhteenliittymä (konsortio) – Yhteenliitymän tekemä tarjous – Vain joidenkin yhteenliittymän jäsenten tekemä valitus – Valituksen tutkiminen Tarjouskilpailussa tarjouksen oli tehnyt viiden yrityksen yhteenliittymä (konsortio). Näistä yrityksistä neljä oli yhdessä valittanut tehdystä hankintapäätöksestä markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus katsoi, että valittajilla ei ollut asiavaltuutta ilman kaikkien konsortion…

https://asianajajaliitto.fi/2018/03/konsortion-kaikkien-jasenten-on-valitettava-jotta-julkista-hankintaa-koskeva-valitus-tutkitaan/
19.9.2017 Oikeusuutiset

Kaupungin ulkoistama roskapostinsuodatus viivästytti tarjouksen perillemenoa – hyvitysmaksu 50.000 €

MAO: Julkinen hankinta – tarjouksen saapuminen – myöhästynyt tarjous – hyvitysmaksun edellytykset Markkinaoikeus katsoo, että sähköinen viesti on katsottava olevan viranomaisen käytettävissä tietojärjestelmässä myös silloin, kun se saapunut viranomaisen ostopalveluna hankkimaan ja viranomaisen lukuun toimivaan tietojärjestelmään. Hankintayksikön ja ostopalvelun tarjoajan sopimuksella vastuunjaosta ei ole merkitystä tässä arvioinnissa. Niin ikään tällaisen…

https://asianajajaliitto.fi/2017/09/kaupungin-ulkoistama-roskapostinsuodatus-viivastytti-tarjouksen-perillemenoa-hyvitysmaksu-50-000-e/
25.1.2017 Oikeusuutiset

KHO: Syrjivästä tarjouspyynnöstä on voitava valittaa, mutta se on tehtävä jo tarjouspyynnön julkaisemisen jälkeen

KHO:2017:12 Julkinen hankinta – Valitusoikeus – Asianosainen – Oikeudellinen intressi – Alalla toimiva yritys – Valituksen tutkiminen – Tarjouksen antamatta jättämisen merkitys – Tarjouspyyntö muutoksenhaun kohteena Hankintayksikkö oli pyytänyt 30.8.2012 julkaistulla tarjouspyynnöllä tarjouksia syntypaikkalajitellun yhdyskuntajätteen energiahyötykäytöstä. Hankintaa koskenut hankintapäätös oli tehty 12.10.2012 ja hankintasopimus 12.11.2012. Alalla toimiva yhtiö A, joka…

https://asianajajaliitto.fi/2017/01/kho-syrjivasta-tarjouspyynnosta-on-voitava-valittaa-mutta-se-on-tehtava-jo-tarjouspyynnon-julkaisemisen-jalkeen/
20.9.2016 Oikeusuutiset

Hankinta kumottiin kun yksi tarjoajista oli perusteetta suljettu kilpailutuksesta ja voittanut taho oli saanut nähtäväkseen hieman aiemmin keskeytetyn samaa hankintaa koskevat tarjoukset

Markkina-oikeus: Lapin poliisilaitos – vainajien kuljetuspalvelut julkinen hankinta – tarjoajan soveltuvuus – syrjimätön kohtelu ASIAN TAUSTA Lapin poliisilaitoksen (jäljempänä myös hankintayksikkö) apulaispoliisipäällikkö on vainajien kuljetuspalveluja Rovaniemen, Ylä-Lapin, Torniolaakson ja Käsivarren osa-alueilla ajalle 1.8.2015–30.6.2019 koskevassa hankintamenettelyssä valinnut 26.6.2015 tekemällään hankintapäätöksellä Hautauspalvelu Luoma-aho Ky:n tarjouksen Rovaniemen alueen osalta. Lapin poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkö on…

https://asianajajaliitto.fi/2016/09/hankinta-kumottiin-kun-yksi-tarjoajista-oli-perusteetta-suljettu-kilpailutuksesta-ja-voittanut-taho-oli-saanut-nahtavakseen-hieman-aiemmin-keskeytetyn-samaa-hankintaa-koskevat-tarjoukset/
20.9.2016 Oikeusuutiset

Oikeudenkäyntikulut tuli korvata hankinta-asiassa, kun hankinta oli keskeytetty

KHO: Julkinen hankinta – Hankintamenettelyn keskeyttäminen – Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen Hankintayksikkö oli saanut järjestämässään tarjouskilpailussa kaksi tarjousta ja valinnut hankintapäätöksellä 31.10.2013 A:n tarjouksen. Samana päivänä tekemällään toisella päätöksellä hankintayksikkö oli sulkenut toisen tarjoajan tarjouksen tarjouskilpailusta myöhästyneenä. Hankintayksikkö keskeytti hankinnan 19.6.2014 tekemällään päätöksellä sillä perusteella, että hankintayksikön tulkinnan mukaan myöskään A:n tarjous…

https://asianajajaliitto.fi/2016/09/oikeudenkayntikulut-tuli-korvata-hankinta-asiassa-kun-hankinta-oli-keskeytetty/
27.4.2016 Oikeusuutiset

Hankinnan valmisteluun osallistuneen yhtiön läheisyhtiö voitiin sulkea pois kilpailutuksesta

KHO:2016:56 Julkinen hankinta – Tarjoajan poissulkeminen – Tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun – Tarjoajien tasapuolisesta kohtelusta varmistuminen Markkinaoikeus katsoi Finnmap Consulting Oy:n valituksesta, että Liikennevirasto oli menetellyt virheellisesti sulkiessaan Finnmap Consulting Oy:n tarjouskilpailusta sillä perusteella, että yhtiön kanssa samaan konserniin kuuluva tarjoaja oli osallistunut hankinnan valmisteluun. Lisäksi markkinaoikeus katsoi, että hankintailmoituksen…

https://asianajajaliitto.fi/2016/04/hankinnan-valmisteluun-osallistuneen-yhtion-laheisyhtio-voitiin-sulkea-pois-kilpailutuksesta/
15.2.2016 Lausunnot

Lausunto HE:stä lain liiketoimintakiellosta muuttamiseksi

Dnro 04/2016 Lausuntopyyntönne: OM 8/41/2014, 20.1.2016 LAUSUNTO KOSKIEN HALLITUKSEN ESITYSTÄ LAIN LIIKETOIMINTAKIELLOSTA MUUTTAMISEKSI Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on pyydetty lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi lain liiketoimintakiellosta muuttamiseksi. Asianajajaliitto katsoo, ettei hallituksen esityksessä ole riittävästi otettu huomioon oikeusturvatakeita. Esityksen mukaisena lain voimaantulo aiheuttaisi merkittäviä oikeusturvaongelmia. Lainmuutoksen tarkoitus, joka on ehkäistä harmaata taloutta…

https://asianajajaliitto.fi/2016/02/lausunto-hesta-lain-liiketoimintakiellosta-muuttamiseksi/