Tarjouspyyntö sisälsi useita hankintasäännösten vastaisia vaatimuksia, jotka ovat olleet omiaan rajoittamaan kilpailua tarpeettomalla tavalla

15.9.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

MAO:208/​21: Monetra Oulu Oy – ympäristöhuollon edellyttämät laboratoriopalvelut – julkinen hankinta – tarjouspyynnössä asetettujen edellytysten hyväksyttävyys – soveltuvuusvaatimusten hyväksyttävyys – hankinnan kohteen määritteleminen – syrjimätön kohtelu

Monetra Oulu Oy:n (jäljempänä myös hankintayksikkö) hankintapalvelut on ilmoittanut 13.7.2020 julkaistulla ja 4.9.2020 korjatulla EU hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta ympäristöterveydenhuollon edellyttämiä laboratoriopalveluita koskevasta palveluhankinnasta ajalle 1.11.2020–31.10.2022 sekä optiokausille 1.11.2022–31.10.2023 ja 1.11.2023–31.10.2024.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut noin 900.000 euroa.

– – –

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksiköllä on laaja harkintavalta määritellä hankinnan kohde ja hankintaa koskevat vaatimukset tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan tavalla. Tarjouspyynnössä asetettavien vaatimusten tulee kuitenkin olla puolueettomia sekä perusteltavissa hankinnan kohteen kannalta, eivätkä ne saa perusteettomasti estää osallistumista tarjouskilpailuun tai rajoittaa kilpailua. Oikeuskäytännössä vakiintuneesti todetun mukaisesti tarjoajalla ei lähtökohtaisesti tarvitse olla tarjouspyynnössä vaadittuja resursseja vielä tarjouksen tekohetkellä, vaan riittää, että tarjouksessa on sitouduttu hankinnan toteuttamiseen tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla sopimuskauden alkaessa.

– –  –

Tarjouspyyntö on edellä todetun mukaisesti sisältänyt useita hankintasäännösten vastaisia vaatimuksia, jotka ovat olleet omiaan rajoittamaan kilpailua tarpeettomalla tavalla.

Siltä osin kuin valittaja on esittänyt, että hankintayksikön olisi tullut mahdollistaa hankinnassaan osatarjousten tekeminen ja että osatarjousten kieltäminen on suosinut tarjouskilpailussa ainoan tarjouksen jättänyttä yhtiötä, markkinaoikeus toteaa, että hankinnan jakaminen osiin kuuluu hankintalain 75 §:n perusteella hankintayksikön harkintavaltaan. Tältäkin osin hankintayksikön toiminnan on oltava hankintalain 3 §:n mukaisten periaatteiden mukaista. Kilpailutuksen kohteena olevat laboratoriopalvelut ovat sinänsä liittyneet samaan hankintakokonaisuuteen, ja ne on ollut tarkoitus toimittaa samalle alueelle, millä perusteella hankinta on ollut kilpailutettavissa yhtenä hankintakokonaisuutena. Hankintayksiköllä ei myöskään ole velvollisuutta sopeuttaa omaa hankintatarvettaan markkinoilla olevan tarjonnan perusteella. Asiassa ei ole tullut ilmi, että nimenomaisesti hankintayksikön päätös olla jakamatta hankintaa osiin olisi johtanut kyseessä olevassa hankintamenettelyssä tarjoajien epätasapuoliseen ja syrjivään kohteluun taikka olleen avoimuuden ja suhteellisuuden periaatteiden vastaista.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan hankintasäännösten vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

MAO:208/​21

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments