Generic filters
Exact matches only
4.12.2023 Lausunnot

Lausunto Pilari 1:n Amount A:ta koskevan monenvälisen yleissopimuksen tekstistä ja allekirjoittamisesta

Valtiovarainministeriölle   L2023-56   Lausuntopyyntönne: VN/32869/2021, 9.11.2023 LAUSUNTO PILARI 1:N AMOUNT A:TA KOSKEVAN MONENVÄLISEN YLEISSOPIMUKSEN TEKSTISTÄ JA SEN ALLEKIRJOITTAMISEN TARKOITUKSENMUKAISUUDESTA   Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua Pilari 1:n Amount A:ta koskevasta monenvälisestä yleissopimuksesta.    1 Johdanto   Asianajajaliiton oikeuspoliittisen työn lähtökohtana ovat perus- ja ihmisoikeuksien sekä oikeusvaltion turvaaminen.…

https://asianajajaliitto.fi/2023/12/lausunto-pilari-1n-amount-ata-koskevan-monenvalisen-yleissopimuksen-tekstista-ja-allekirjoittamisesta/
19.4.2018 Oikeusuutiset

EU:n tuomioistuimen tuomio sosiaalipolitiikkaa koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Sosiaalipolitiikka – Direktiivi 2000/78/EY – Yhdenvertainen kohtelu – Uskontoon tai vakaumukseen perustuva erilainen kohtelu – Kirkkojen tai muiden organisaatioiden, joiden eetos perustuu uskontoon tai vakaumukseen, ammatillinen toiminta – Uskonto tai vakaumus, joka on työtä koskeva, organisaation eetokseen perustuva todellinen, perusteltu ja oikeutettu vaatimus – Käsite – Toimintojen luonne…

https://asianajajaliitto.fi/2018/04/eun-tuomioistuimen-tuomio-sosiaalipolitiikkaa-koskevassa-asiassa-3/
23.2.2018 Oikeusuutiset

Euroopan parlamentti: Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta: Kuluttajansuoja: EU:n laajuiset säännöt viallisina myydyille tuotteille

Euroopan parlamentin jäsenet hyväksyivät säännöt joiden tarkoituksena on varmistaa, että kuluttajilla on käytettävissään ostotavasta riippumatta samat oikeussuojakeinot, mikäli tuote ilmenee virheelliseksi -Samoja sääntöjä sovelletaan riippumatta siitä, onko tuote ostettu verkossa vai paikallisessa myymälässä-Vialliset tavarat on korjattava tai vaihdettava tai kuluttaja saa rahat takaisin-Jäsenvaltiot voivat pitää pitempiaikaisia takuitaikaa (yli kaksi vuotta)…

https://asianajajaliitto.fi/2018/02/euroopan-parlamentti-sisamarkkina-ja-kuluttajansuojavaliokunta-kuluttajansuoja-eun-laajuiset-saannot-viallisina-myydyille-tuotteille/
14.11.2017 Oikeusuutiset

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus tuomioistuimen toimivallasta oman facebook-tilin yksityiskäytön osalta

Ennakkoratkaisupyyntö – Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa – Asetus (EY) N:o 44/2001 – Tuomioistuimen toimivalta kuluttajasopimuksia koskevissa asioissa – Kuluttajan käsite – Sosiaalinen media – Facebook-tilit ja Facebook-sivut – Sellaisten kuluttajien luovuttamat oikeudet, joilla on kotipaikka samassa jäsenvaltiossa, toisessa jäsenvaltiossa tai kolmansissa maissa – Kollektiiviset oikeussuojakeinot 1.    Maximilian Schrems on nostanut…

https://asianajajaliitto.fi/2017/11/julkisasiamiehen-ratkaisuehdotus-tuomioistuimen-toimivallasta-oman-facebook-tilin-yksityiskayton-osalta/
19.10.2017 Oikeusuutiset

Euroopan komissio – Lehdistötiedote EU:n ja Yhdysvaltojen välinen Privacy Shield -järjestely: Kehys toimii, mutta täytäntöönpanossa on vielä parantamisen varaa

Komissio julkaisi 18.10 EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -järjestelyn toimintaa käsittelevän ensimmäisen vuosikertomuksensa. Järjestelyn tarkoituksena on suojella kaikkien EU:ssa asuvien henkilötietoja, kun niitä siirretään Yhdysvalloissa toimiville yrityksille kaupallisia tarkoituksia varten Privacy Shield -järjestely otettiin käyttöön elokuussa 2016. Komissio sitoutui tarkastelemaan järjestelyä vuosittain arvioidakseen, takaako se henkilötiedoille edelleen riittävän suojan.…

https://asianajajaliitto.fi/2017/10/euroopan-komissio-lehdistotiedote-eun-ja-yhdysvaltojen-valinen-privacy-shield-jarjestely-kehys-toimii-mutta-taytantoonpanossa-on-viela-parantamisen-varaa/
27.6.2017 Lausunnot

Lausunto pankki- ja maksutilijärjestelmän uudistamishankkeen arviomuistiosta

Dnro 35/2017 Lausuntopyyntönne: VM008:00/2017, 22.5.2017 LAUSUNTO PANKKI- JA MAKSUTILIJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISHANKKEEN ARVIOMUISTIOSTA Euroopan komissio, jäljempänä komissio, antoi 4. päivänä heinäkuuta 2016 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen annetun direktiivin (EU) 2015/849 (neljäs rahanpesudirektiivi) ja direktiivin 2009/101/EY muuttamisesta (COM(2016) 450 final), jäljempänä rahanpesudirektiivin muutosehdotus. Komissio…

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/lausunto-pankki-ja-maksutilijarjestelman-uudistamishankkeen-arviomuistiosta/
5.5.2017 Lausunnot

Lausunto kilpailulain uudistamista käsitelleen työryhmän mietinnöstä

Dnro 15/2017 Lausuntopyyntönne: TEM/1230/00.04.01/2015, 14.3.2017 LAUSUNTO KILPAILULAIN UUDISTAMISTA KÄSITELLEEN TYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuntoa 14.3.2017 julkaistusta kilpailulain uudistamista käsittelevästä työryhmämietinnöstä. Asianajajaliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto ja esittää lausuntonaan seuraavaa. Asianajajaliitto pitää työryhmän ehdotuksia merkittäviltä osin ennenaikaisina, koska Euroopan komissio on antanut 22.3.2017 Euroopan…

https://asianajajaliitto.fi/2017/05/lausunto-kilpailulain-uudistamista-kasitelleen-tyoryhman-mietinnosta/
26.4.2017 Oikeusuutiset

EIT: Romaniassa rakenteellinen ongelma vankiloiden kunnon osalta

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on eilisessä tuomiossaan todennut, että vankeusolot Romaniassa loukkasivat EIS 3 artiklaa. EIT katsoi myös, että tuomiosta ilmenevät ongelmat osoittivat Romanian vankeusoloissa rakenteellisen ongelman, ja velvoitti hallituksen esittämään 6 kuukauden kuluessa täsmällisen aikataulun toimenpiteille, joilla vähennetään ylikansoitusta vankiloissa ja parannetaan olosuhteita vankiloissa ylipäätään, sekä säätämään oikeussuojakeinot loukkausten välttämiseksi…

https://asianajajaliitto.fi/2017/04/eit-romaniassa-rakenteellinen-ongelma-vankiloiden-kunnon-osalta/
9.12.2016 Oikeusuutiset

EIT: Turkin vallankaappausyrityksen jälkeen erotetun opettajan olisi tullut käyttää kotimaiset oikeussuojakeinot

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tuoreessa raktaisussaan jättänyt tutkimatta opettajan valituksen koskien hänen erottamistaan viime kesän vallankaappausyrityksen jälkeen säädetyn poikkeuslain perusteella. EIT katsoi, että valittajan olisi tullut käyttää kotimaiset oikeussuojakeinot ennen kääntymistään EIT:n puoleen; pelkästään perustuslakituomioistuimen ratkaisu lainsäädännön perustuslainmukaisuudesta ei ollut riittävää. EIT:n lehdistötiedotteesta: In its decision in the case of…

https://asianajajaliitto.fi/2016/12/eit-turkin-vallankaappausyrityksen-jalkeen-erotetun-opettajan-olisi-tullut-kayttaa-kotimaiset-oikeussuojakeinot/
25.2.2016 Oikeusuutiset

Euroopan unionin neuvosto: EU lujittaa oikeutta syyttömyysolettamaan

Neuvosto hyväksyi 12. helmikuuta 2016 direktiivin eräiden syyttömyysolettamaan liittyvien näkökohtien ja läsnäoloa oikeudenkäynnissä koskevan oikeuden lujittamisesta rikosoikeudellisissa menettelyissä Direktiivin tarkoituksena on lujittaa oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin rikosoikeudellisissa menettelyissä vahvistamalla vähimmäissäännöt, jotka koskevat tiettyjä syyttömyysolettamaan liittyviä näkökohtia ja oikeutta olla läsnä oikeudenkäynnissä. Näin direktiivi täydentää Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ja perusoikeuskirjassa vahvistettua säädöskehystä. Direktiivi…

https://asianajajaliitto.fi/2016/02/euroopan-unionin-neuvosto-eu-lujittaa-oikeutta-syyttomyysolettamaan/