Euroopan unionin neuvosto: EU lujittaa oikeutta syyttömyysolettamaan

25.2.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Neuvosto hyväksyi 12. helmikuuta 2016 direktiivin eräiden syyttömyysolettamaan liittyvien näkökohtien ja läsnäoloa oikeudenkäynnissä koskevan oikeuden lujittamisesta rikosoikeudellisissa menettelyissä

Direktiivin tarkoituksena on lujittaa oikeutta oikeudenmukaiseen
oikeudenkäyntiin rikosoikeudellisissa menettelyissä vahvistamalla
vähimmäissäännöt, jotka koskevat tiettyjä syyttömyysolettamaan liittyviä
näkökohtia ja oikeutta olla läsnä oikeudenkäynnissä. Näin direktiivi
täydentää Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ja perusoikeuskirjassa
vahvistettua säädöskehystä. Direktiivi lujittaa jäsenvaltioiden
oikeusviranomaisten keskinäistä luottamusta ja helpottaa rikosasioissa
annettujen päätösten vastavuoroista tunnustamista.

Direktiivin
mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että epäiltyä tai syytettyä
kohdellaan syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti
näytetty toteen. Direktiivissä säädetään kahdesta tähän periaatteeseen
liittyvästä oikeudesta: oikeudesta vaieta ja oikeudesta olla
todistamatta itseään vastaan. Lisäksi jäsenvaltioiden on noudatettava
seuraavia asiaan liittyviä velvoitteita: epäiltyä tai syytettyä ei saa
ennen lopullista tuomiota esittää syyllisenä käyttämällä fyysisiä
rajoitteita, ja todistustaakka on syyttäjällä; lisäksi kohtuullinen
epäselvyys syyllisyydestä on luettava syytetyn eduksi.  Direktiivissä
käsitellään myös oikeutta olla läsnä omassa oikeudenkäynnissä.

Jäsenvaltioiden on lisäksi varmistettava, että epäillyllä tai
syytetyllä on käytössään tehokkaat oikeussuojakeinot, jos hänen tämän
direktiivin mukaisia oikeuksiaan loukataan.

Jäsenvaltioiden on
saatettava direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja
hallinnolliset määräykset voimaan kahden vuoden kuluessa direktiivin
julkaisemisesta.


Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments