Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus tuomioistuimen toimivallasta oman facebook-tilin yksityiskäytön osalta

14.11.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa – Asetus (EY) N:o 44/2001 – Tuomioistuimen toimivalta kuluttajasopimuksia koskevissa asioissa – Kuluttajan käsite – Sosiaalinen media – Facebook-tilit ja Facebook-sivut – Sellaisten kuluttajien luovuttamat oikeudet, joilla on kotipaikka samassa jäsenvaltiossa, toisessa jäsenvaltiossa tai kolmansissa maissa – Kollektiiviset oikeussuojakeinot

1.    Maximilian Schrems on
nostanut kanteen Facebook Ireland Limited ‑yhtiötä vastaan
itävaltalaisessa tuomioistuimessa. Hän väittää, että kyseinen yhtiö on
loukannut hänen yksityisyydensuojaa ja tietosuojaa koskevia oikeuksiaan.
Seitsemän muuta Facebookin käyttäjää luovutti samoja väitettyjä
loukkauksia koskevat oikeutensa Schremsille tämän pyydettyä sitä
internetissä. Heillä on kotipaikka Itävallassa, toisissa EU:n
jäsenvaltioissa tai kolmansissa maissa.

2.        Käsiteltävässä
asiassa nousee esille kaksi oikeudellista kysymystä. Ensinnäkin on
pohdittava, ketä voidaan pitää kuluttajana. Unionin oikeudessa kuluttaja
nähdään heikompana osapuolena, jota on suojeltava. Tätä silmällä pitäen
kuluttajien oikeussuojaa on vahvistettu vuosien saatossa, ja se
sisältää muun muassa mahdollisuuden vedota kuluttajasopimuksia koskevaan
erityiseen toimivaltaan, josta säädetään asetuksen (EY) N:o 44/2001(2)
15 ja 16 artiklassa. Sen ansiosta kuluttajat voivat vedota tehokkaasti
kuluttajan forum actorikseen, eli kuluttaja voi nostaa toista
sopimuspuolta vastaan kanteen oman kotipaikkansa tuomioistuimessa.
Schrems väittää, että Wienin tuomioistuimilla (Itävalta) on toimivalta
käsitellä sekä hänen omat vaatimuksensa että hänelle luovutettuihin
oikeuksiin perustuvat vaatimukset, koska hän on asetuksen N:o 44/2001 15
ja 16 artiklassa tarkoitettu kuluttaja.

3.        Luokittelu
on aina hankalaa. Vaikka joistakin määräävistä tekijöistä voidaankin
olla yhtä mieltä, eteen tulee aina poikkeustapauksia, joihin sovitut
määritelmät eivät päde. Käsitteet myös muuttuvat ajan kuluessa. Voiko
”kuluttajasta”, jonka rooli oikeusriitojen osapuolena kasvaa koko ajan,
tulla vähitellen ”kuluttajariitojen ammattimainen osapuoli”, joka ei
enää tarvitse erityistä suojelua? Tästä on lyhyesti sanottuna kyse
ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen, Oberster Gerichtshofin (ylin
tuomioistuin, Itävalta), ensimmäisessä kysymyksessä.

4.        Toinen
kysymys koskee kansainvälistä toimivaltaa riita-asioissa, joissa on
kyse kuluttajasopimuksiin perustuvien oikeuksien luovuttamisesta. Jos
oletetaan, että kantajaa voidaan edelleen pitää oman asemansa
perusteella kuluttajana, voiko hän vedota kyseiseen erityistoimivaltaan
myös muiden kuluttajien, joiden kotipaikka on samassa jäsenvaltiossa,
toisessa jäsenvaltiossa ja/tai kolmannessa maassa, luovuttamien
oikeuksien osalta? Voiko asetuksen N:o 44/2001 16 artiklan 1 kohta
toisin sanoen luoda oikeudensaajan kotipaikan tuomioistuimelle erityisen
uuden toimivallan, jolloin kuluttajien vaatimuksia olisi mahdollista
kerätä eri puolilta maailmaa?

Julkisasiamies ehdottaa, että unionin tuomioistuin vastaa Oberster
Gerichtshofin esittämiin ennakkoratkaisukysymyksiin seuraavasti:

1)      Tuomioistuimen
toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta
siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 44/2001 15 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että
senkaltainen toiminta kuin kirjojen julkaiseminen, esitelmien pitäminen,
internetsivujen ylläpitäminen tai lahjoitusten kerääminen oikeuksien
täytäntöönpanoa varten ei johda siihen, että kuluttaja menettää tämän
ominaisuuden sellaisten oikeuksien osalta, jotka liittyvät hänen omaan
Facebook-tiliinsä, jota käytetään yksityisiin tarkoituksiin.

2)      Asetuksen
N:o 44/2001 16 artiklan 1 kohdan perusteella kuluttaja ei voi vedota
samanaikaisesti omien oikeuksiensa kanssa myös sellaisten muiden
kuluttajien luovuttamiin, samoihin seikkoihin perustuviin oikeuksiin,
joilla on kotipaikka muualla samassa jäsenvaltiossa, toisessa
jäsenvaltiossa tai kolmannessa valtiossa.

Linkki asiaan C-498/16

Unionin tuomioistuimen lehdistötiedote 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments