EU:n tuomioistuimen tuomio sosiaalipolitiikkaa koskevassa asiassa

19.4.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Sosiaalipolitiikka – Direktiivi 2000/78/EY – Yhdenvertainen kohtelu – Uskontoon tai vakaumukseen perustuva erilainen kohtelu – Kirkkojen tai muiden organisaatioiden, joiden eetos perustuu uskontoon tai vakaumukseen, ammatillinen toiminta – Uskonto tai vakaumus, joka on työtä koskeva, organisaation eetokseen perustuva todellinen, perusteltu ja oikeutettu vaatimus – Käsite – Toimintojen luonne ja se yhteys, joissa niitä harjoitetaan – SEUT 17 artikla – Euroopan unionin perusoikeuskirjan 10, 21 ja 47 artikla

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt 
Bundesarbeitsgericht (liittovaltion ylin työtuomioistuin, Saksa).

Ennakkoratkaisupyyntö
koskee yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä
puitteista 27.11.2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY (EYVL
2000, L 303, s. 16) 4 artiklan 2 kohdan tulkintaa.

Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Vera Egenberger ja
Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung eV (jäljempänä
Evangelisches Werk) ja joka koskee ensin mainitun esittämää
vahingonkorvausvaatimusta uskontoon perustuvan syrjinnän perusteella,
jonka kohteeksi hän väittää joutuneensa palvelukseen ottamisen
yhteydessä.

Unionin tuomioistuin (suuri jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1)      Yhdenvertaista
kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27.11.2000
annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY 4 artiklan 2 kohtaa, luettuna
yhdessä sen 9 ja 10 artiklan kanssa sekä Euroopan unionin
perusoikeuskirjan 47 artiklan kanssa, on tulkittava siten, että kun
kirkko tai muu organisaatio, jonka eetos perustuu uskontoon tai
vakaumukseen, vetoaa tarjoamaansa työpaikkaa koskevan hakemuksen
hylkäämisen kaltaisen toimen tai päätöksen tueksi siihen, että kyseisen
ammatillisen toiminnan luonteen tai työn suorittamiseen liittyvien
yhteyksien vuoksi uskonto on työtä koskeva, organisaation eetokseen
perustuva todellinen, perusteltu ja oikeutettu vaatimus, tällainen väite
on voitava saattaa tarpeen vaatiessa sellaisen tehokkaan
tuomioistuinvalvonnan alaiseksi, jolla varmistetaan, että kyseisessä
tapauksessa direktiivin 2000/78 4 artiklan 2 kohdassa vahvistettuja
kriteerejä noudatetaan.

2)      Direktiivin
2000/78 4 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että siinä tarkoitettu
työtä koskeva, todellinen, perusteltu ja oikeutettu vaatimus viittaa
kyseessä olevan kirkon tai organisaation eetokseen nähden tarpeelliseen
ja objektiiviseen vaatimukseen, jonka kyseessä olevan ammatillisen
toiminnan luonne tai suorittamisedellytykset asettavat, eikä se kata
sellaisia seikkoja, jotka eivät liity tähän eetokseen tai kyseisen
kirkon tai organisaation autonomiaa koskevaan oikeuteen. Tämän
vaatimuksen on oltava suhteellisuusperiaatteen mukainen.

3)      Kansallisella
tuomioistuimella, jonka ratkaistavana on kahden yksityisen
oikeussubjektin välinen oikeusriita, on velvollisuus silloin, kun sen ei
ole mahdollista tulkita asiassa sovellettavaa kansallista oikeutta
direktiivin 2000/78 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti, toimivalansa
rajoissa varmistaa yksityisille oikeussubjekteille perusoikeuskirjan 21
ja 47 artiklasta johtuvat tehokkaat oikeussuojakeinot ja taata näiden
artiklojen täysi vaikutus jättämällä tarpeen vaatiessa soveltamatta
kaikkia niiden kanssa ristiriidassa olevia kansallisia säännöksiä.

Linkki asiaan C-414/16

Unionin tuomioistuimen lehdistötiedote

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments