Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
1.2.2021 Oikeusuutiset

HelHO: Vangittavaksi vaadittavalla on oikeus saada perehtyä poliisilla oleviin tietoihin, joista ilmenee todennäköiset syyt epäillä rikosta

HelHO:2020:15 Pakkokeino – Vangitseminen – Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenmukainen oikeudenkäynti – Esitutkinta Tutkinnanjohtaja oli vaatinut rikoksesta epäillyn A:n määräämistä vangittavaksi. A oli vaatinut, että ennen vangitsemiskäsittelyä hänen tuli saada perehtyä asiakirjoihin, jotka hänen mukaansa olivat välttämättömiä vapaudenmenetyksen laillisuuden riitauttamiseksi. Kysymys vangitsemisen edellytyksistä sekä epäillyn tiedonsaantioikeuden laajuudesta ja sen merkityksestä vangitsemisen edellytysten…

https://asianajajaliitto.fi/2021/02/helho-vangittavaksi-vaadittavalla-on-oikeus-saada-perehtya-poliisilla-oleviin-tietoihin-joista-ilmenee-todennakoiset-syyt-epailla-rikosta/
22.12.2020 Oikeusuutiset

EIT: Asianajajille tuomitut sakot oikeuden halventamisesta eivät kuulu EIS:n tarkoittamien rikosasioiden piiriin

Fine imposed on two Icelandic lawyers for contempt of court: the criminal limb of the Convention does not apply to the procedure In today’s Grand Chamber judgment in the case of Gestur Jónsson and Ragnar Halldór Hall v. Iceland (application nos. 68273/14 and 68271/14) the European Court of Human Rights…

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/eit-asianajajille-tuomitut-sakot-oikeuden-halventamisesta-eivat-kuulu-eisn-tarkoittamien-rikosasioiden-piiriin/
3.11.2020 Oikeusuutiset

EIT kiinnostunut hovioikeuden menettelystä: lupalakimiehen toimiluvan peruuttamisasia siirrettiin vahvennettuun jaostoon sen jälkeen kun kolmijäseninen jaosto oli hyväksynyt valituksen

EIT on pyytänyt Suomen hallitukselta vastinetta seuraavassa tapauksessa: The applicant is a lawyer who was granted permission to act as trial counsel before the domestic courts on 30 January 2014. In 2014 and 2015, over a period of about ten months, he sent emails to several judges and authorities, criticising…

https://asianajajaliitto.fi/2020/11/eit-kiinnostunut-hovioikeuden-menettelysta-lupalakimiehen-toimiluvan-peruuttamisasia-siirrettiin-vahvennettuun-jaostoon-sen-jalkeen-kun-kolmijaseninen-jaosto-oli-hyvaksynyt-valituksen/
3.6.2020 Oikeusuutiset

KHO: Avustajalle korvattiin varattoman päämiehen matkakulut suulliseen käsitelyyn, jossa päämiestä oli tarkoitus kuulla

KHO: Oikeusapu – Turvapaikanhakija – Suullinen käsittely – Tuomioistuimeen saapumisesta aiheutuneet kustannukset – Viranomaisen selvittämisvelvollisuus – Oikeudenmukainen oikeudenkäynti Hallinto-oikeus oli toimittanut suullisen käsittelyn selvittääkseen toisella paikkakunnalla asuvan turvapaikanhakijan uskonnollista vakaumusta ja seksuaalista suuntautumista sekä häneen niiden vuoksi kotimaassaan kohdistuvaa uhkaa. Turvapaikanhakija oli kutsuttu suulliseen käsittelyyn itse tai laillisesti edustettuna. Jotta…

https://asianajajaliitto.fi/2020/06/kho-avustajalle-korvattiin-varattoman-paamiehen-matkakulut-suulliseen-kasitelyyn-jossa-paamiesta-oli-tarkoitus-kuulla/
16.3.2020 Oikeusuutiset

Esteellisen tuomarin vetäytyminen suullisen käsittelyn jälkeen ei riittänyt, asia palautettiin uudelleen käsiteltäväksi

KHO:2020:25 Ulkomaalaisasia – Esteellisen tuomarin vetäytyminen – Suullinen käsittely – Oikeudenmukainen oikeudenkäynti Suullisen käsittelyn toimittamiseen osallistunut hallinto-oikeuden jäsen oli jälkeenpäin todennut oman esteellisyytensä ja vetäytynyt asian käsittelemisestä enemmälti. Valittajan valituksen Maahanmuuttoviraston päätöksestä oli sittemmin ratkaissut kaksi muuta suulliseen käsittelyyn osallistunutta hallinto-oikeustuomaria. Asiassa oli ratkaistava, rasittiko sinänsä lainmukaisen ja esteettömän kokoonpanon…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/esteellisen-tuomarin-vetaytyminen-suullisen-kasittelyn-jalkeen-ei-riittanyt-asia-palautettiin-uudelleen-kasiteltavaksi/
12.9.2019 Lausunnot

Lausunto VNA-luonnoksesta asiakirjojen turvallisuusluokittelusta valtionhallinnossa

Dnro 36/2019  Lausuntopyyntönne: VM056:00/2019 VM/1076/03.01.01/2019, 12.6.2019  LAUSUNTO LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ASIAKIRJOJEN TURVALLISUUSLUOKITTELUSTA VALTIONHALLINNOSSA Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää luonnoksen valtioneuvoston asetukseksi otsikkoasiassa johdosta seuraavaa. 1. Asianajajaliitto ei ole ollut mukana tahoissa, joille lausuntopyyntö on lähetetty. Asianajajaliitto on huomannut lausuntopyynnön vasta kesän jälkeen, lausuntopyynnön aikarajan umpeutuessa. Kun kuitenkin asianajajat joutuvat työnsä…

https://asianajajaliitto.fi/2019/09/lausunto-vna-luonnoksesta-asiakirjojen-turvallisuusluokittelusta-valtionhallinnossa/
12.6.2019 Oikeusuutiset

Esteelliseksi katsottu lastensuojelujohtaja oli ollut läsnä huostaanottohakemuksen suullisessa käsittelyssä, päätös oli syntynyt virheellisessä järjestyksessä

KHO:2019:76 Lastensuojelu – Huostaanotto – Esteellisyys – Lastensuojelujohtaja – Tutkintapyyntö lapsen vanhemmasta – Huostaanottohakemuksen suullinen käsittely hallinto-oikeudessa – Oikeudenmukainen oikeudenkäynti Lastensuojelujohtaja oli huostaanottohakemuksen tekemisen jälkeen tehnyt lapsen äidistä tutkintapyynnön. Hän oli tämän jälkeen ollut lastensuojeluviranomaisen puhevaltaa käyttävänä läsnä hallinto-oikeudessa toimitetussa suullisessa käsittelyssä, jossa mainittua huostaanottoasiaa käsiteltiin. Korkein hallinto-oikeus totesi, että…

https://asianajajaliitto.fi/2019/06/esteelliseksi-katsottu-lastensuojelujohtaja-oli-ollut-lasna-huostaanottohakemuksen-suullisessa-kasittelyssa-paatos-oli-syntynyt-virheellisessa-jarjestyksessa/
25.1.2019 Tiedotteet

Asianajajat perustuslakiin!

Juhlavuoden Asianajajapäivä 25.1.2019   Oikeusvaltion puolustaminen on entistä ajankohtaisempaa. Osassa Euroopan unionin jäsenvaltioista kehitys on mennyt huolestuttavaan suuntaan. Oikeusvaltion turvaaminen edellyttää itsenäisiä, keskenään yhtä vahvoja toimijoita. Siksi myös asianajajien asema tulisi tunnustaa perustuslaissa.   Oikeusvaltiossa kansalaisille kuuluu oikeudenmukainen oikeudenkäynti, jonka vaatimukset käyvät ilmi oikeusturvaa koskevasta perustuslain 21 pykälästä. Lain mukaan…

https://asianajajaliitto.fi/2019/01/asianajajat-perustuslakiin/
1.8.2018 Oikeusuutiset

Lohenkalastusta rajoittavaa asetusta ei voitu valitusteitse saattaa tuomioistuimen arvioitavaksi

KHO:2018:107 Valtioneuvoston asetus – Valituskelpoisuus – Oikeussuojakeino – Oikeudenmukainen oikeudenkäynti – Kalastuslaki – Lohenkalastus – Osakaskunta Valtioneuvoston asetus lohenkalastuksen rajoituksista oli julkaistu Suomen säädöskokoelmassa, ja sillä oli rajoitettu lohenkalastusta muun ohella Kemijoen ja Iijoen edustan merialueilla. Vaikka asetuksen maantieteellinen soveltamisala oli rajoitettu, asetuksella oli annettu säädösvallan alaan kuuluvia yleisiä säännöksiä…

https://asianajajaliitto.fi/2018/08/lohenkalastusta-rajoittavaa-asetusta-ei-voitu-valitusteitse-saattaa-tuomioistuimen-arvioitavaksi/
17.5.2018 Oikeusuutiset

Asianajaja Markku Fredmanin tohtorinväitös 19.5.2018 Turussa

Puolustusasianajajan tehtävät ovat lisääntyneet rikosoikeudenkäynneissä merkittävästi Suomessa alkoi 1980-luvun lopulla suurten prosessiuudistusten sarja, joilla uudistettiin rikosoikeudenkäynnit jo 1890-luvulla ilmaistujen suuntaviivojen mukaisesti. Rikoksesta epäillyn ja syytetyn puolustusasianajaja sai vuonna 1989 uusia tehtäviä rikosten esitutkinnassa, ja sen jälkeen on tullut jatkuvasti uusia menettelyjä ja muutoksia, joissa puolustajan rooli on ollut keskeinen. –…

https://asianajajaliitto.fi/2018/05/asianajaja-markku-fredmanin-tohtorinvaitos-19-5-2018-turussa/