Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
26.11.2019 Oikeusuutiset

Perustuslakivaliokunta määritti asianajosalaisuuksien perustuslaillista suojaa

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki raportoitavista järjestelyistä verotuksen alalla sekä muutettaviksi eräitä muita lakeja. Hallituksen esityksen säätämisjärjestysperusteluissa lakiehdotuksia tarkastellaan perustuslain 10 §:ssä turvatun yksityiselämän suojan ja 21 §:ssä oikeusturvasta säädetyn kannalta. Hallituksen käsityksen mukaan lakiehdotukset voidaan hyväksyä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.     Valtiovarainvaliokunta pyytää eduskunnan työjärjestyksen 38 §:n 2 momentin mukaisesti perustuslakivaliokunnan lausuntoa, koska…

https://asianajajaliitto.fi/2019/11/perustuslakivaliokunta-maaritti-asianajosalaisuuksien-perustuslaillista-suojaa/
29.4.2019

Tapaohjeet

Hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet (15.1.2009, Asianajajaliiton valtuuskunta 26.1.2023)   1 JOHDANTO Asianajajan tulee rehellisesti ja tunnollisesti täyttää hänelle uskotut tehtävät sekä kaikessa toiminnassaan noudattaa hyvää asianajajatapaa (Laki asianajajista 5 § 1 momentti ja Suomen Asianajajaliiton sääntöjen 33 § 1 momentti).   1.1 Hyvän asianajajatavan velvoittavuus ja lähteet Hyvä asianajajatapa ilmenee…

https://asianajajaliitto.fi/tapaohjeet/
15.4.2019

Juristisanasto

Juristinimikkeiden lyhyt oppimäärä Tiesitkö, että asianajaja on itse asiassa enemmän kuin lakimies? Suomessa ammattinimikkeet lakimies ja juristi eivät tarkoita ollenkaan samaa kuin asianajaja – vaikka tv:n lakisarjoista saa aivan toisen kuvan. Nimikkeet asianajaja ja asianajotoimisto ovat asianajajalailla suojattuja ja niitä saavat käyttää ainoastaan Suomen Asianajajaliittoon hyväksytyt, kokeneet lakimiehet (nykykielellä juristit). …

https://asianajajaliitto.fi/asianajopalvelut/miksi-valita-asianajaja/juristisanasto/
28.2.2019 Oikeusuutiset

Harkintakyvytön lupalakimies menetti toimilupansa. Asia voitiin siirtää vahvennettuun jaostoon vasta suullisen käsittelyn jälkeen.

KKO:2019:18 Oikeudenkäyntiasiamies – Lupa oikeudenkäyntiavustajana toimimiseen – Luvan peruuttaminen Oikeudenkäyntimenettely Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli noin 10 kuukauden aikana lähettänyt tuomareille, viranomaisille ja muille tahoille sähköpostiviestejä, jotka olivat sisältäneet useita loukkaavia ja todenmukaista perustaa vailla olevia väitteitä. Viesteissä oli lisäksi vaadittu vastaanottajilta toimenpiteitä, joiden toteuttaminen ei voimassa olevan oikeusjärjestyksen mukaan ollut…

https://asianajajaliitto.fi/2019/02/harkintakyvyton-lupalakimies-menetti-toimilupansa-asia-voitiin-siirtaa-vahvennettuun-jaostoon-vasta-suullisen-kasittelyn-jalkeen/
26.2.2019 Oikeusuutiset

Lupajuristit tarvitsevat toimiluvan perintätoimintaan, vain asianajajat vapautettu lupavelvollisuudesta

Helsingin HAO: Taloudellinen toiminta – Saatavien perintä – Perintätoiminnan luvanvaraisuus – Poikkeus toimilupaedellytyksestä – Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja Asiassa oli muun ohella kysymys siitä, tarvitsivatko luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ja näiden perustamat lakiasiaintoimistot toimilupaa perintätoiminnan harjoittamiseen, kun asianajajat olivat lain nimenomaisen säännöksen nojalla toimilupavaatimuksesta vapautettuja. Asiaan sovellettiin perintätoiminnan luvanvaraisuudesta annettua lakia (517/1999),…

https://asianajajaliitto.fi/2019/02/lupajuristit-tarvitsevat-toimiluvan-perintatoimintaan-vain-asianajajat-vapautettu-lupavelvollisuudesta/
19.2.2019 Oikeusuutiset

Oikeuskansleri vaatii oikeudenkäyntiavustajan luvan peruuttamista

Turvapaika-asioita hoitanut lupajuristi oli useissa tapauksissa laiminlyönyt velvollisuutensa. Oikeuskansleri pitää ilmeisen virheellisenä oikeudenkäyntiavustajalautakunnan ratkaisua, jossa lautakunta ei peruuttanut moitittavasti menetelleen oikeudenkäyntiavustajan lupaa vaan määräsi vain seuraamusmaksun. Oikeuskansleri vaati tekemässään valituksessa Helsingin hovioikeutta kumoamaan lautakunnan päätöksen ja peruuttamaan oikeudenkäyntiavustajan luvan toimia oikeudenkäyntiavustajana ja -asiamiehenä. Oikeuskansleri painotti valituksessaan oikeudenkäyntiavustajan päämiesten oikeusturvan suojaamista…

https://asianajajaliitto.fi/2019/02/oikeuskansleri-vaatii-oikeudenkayntiavustajan-luvan-peruuttamista/
3.12.2018 Oikeusuutiset

OKa: Valvonta-asiaan liittyvän yhteydenpidon tulisi olla kirjallista

Asianajajan tulisi saada kirjallisesti tieto asian käsittelyn lykkäämisestä odottamaan tuomioistuimen ratkaisua Oikeuskansleri saattoi Asianajajaliiton valvontalautakunnan tietoon käsityksensä, että valvontamenettelyn kohteena olevan asianajajan tulisi saada kirjallisesti tieto valvonta-asian käsittelyn kannalta merkityksellisistä seikoista, kuten asian käsittelyn lykkäämisestä odottamaan tuomioistuimen ratkaisua. Lisäksi valvontalautakunnan tulisi tasapuolisuuden vuoksi menetellä samalla tavoin kaikissa valvonta-asioissa. Valvontalautakunta oli…

https://asianajajaliitto.fi/2018/12/oka-valvonta-asiaan-liittyvan-yhteydenpidon-tulisi-olla-kirjallista/
14.11.2018

Valvomme asianajajia

Valvomme asianajajia Tehtävämme on pitää huolta siitä, että Suomessa toimii ammattitaidoltaan korkeatasoinen asianajajakunta, koska asianajajien ammatillinen valvontajärjestelmä perustuu lakiin. Valvontamme ulottuu asianajajien lisäksi julkisiin oikeusavustajiin sekä luvan saaneisiin oikeudenkäyntiavustajiin. Asianajajan asiakas, vastapuoli, viranomainen tai muu tyytymätön henkilö voi ottaa yhteyttä liiton yhteydessä toimivaan valvontalautakuntaan ja kannella asianajajasta, julkisesta oikeusavustajasta tai…

https://asianajajaliitto.fi/asianajajaliitto/mita-teemme/valvomme-asianajajia/
7.8.2018 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta laiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä

Dnro 38/2018   Lausuntopyyntönne: VM008:00/2017, 14.6.2018 LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI PANKKI- JA MAKSUTILIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄSTÄ JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI   Lakiehdotus pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä Hallituksen esitysluonnos liittyy Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) (2018/843) (ns. viides rahanpesudirektiivi) kansalliseen täytäntöönpanoon.   Viidennessä rahanpesudirektiivissä jäsenvaltioille asetetaan velvollisuus ottaa käyttöön…

https://asianajajaliitto.fi/2018/08/lausunto-he-luonnoksesta-laiksi-pankki-ja-maksutilien-valvontajarjestelmasta/
16.5.2018 Lausunnot

Lausunto lupalakimieslain muutostarpeita koskevasta arviomuistiosta

Dnro 20/2018   Lausuntopyyntönne: OM 1/42/2017, 23.3.2018 ARVIOMUISTIO LUVAN SAANEISTA OIKEUDENKÄYNTIAVUSTAJISTA ANNETUN LAIN MUUTOSTARPEISTA   Oikeusministeriö on pyytänyt Asianajajaliiton lausuntoa lupalakimieslain muutostarpeita koskevasta arviomuistiosta.    Suomen Asianajajaliitto on lausuntoa laatiessaan kuullut myös Asianajajaliiton yhteydessä toimivaa valvontalautakuntaa ja lausuu asiassa seuraavaa.   1 Luvan myöntämisen edellytykset 1.1 Perehtyneisyyttä koskeva edellytys 1.1.1…

https://asianajajaliitto.fi/2018/05/lausunto-lupalakimieslain-muutostarpeita-koskevasta-arviomuistiosta/