OKa: Valvonta-asiaan liittyvän yhteydenpidon tulisi olla kirjallista

3.12.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Asianajajan tulisi saada kirjallisesti tieto asian käsittelyn lykkäämisestä odottamaan tuomioistuimen ratkaisua

Oikeuskansleri saattoi Asianajajaliiton valvontalautakunnan tietoon
käsityksensä, että valvontamenettelyn kohteena olevan asianajajan tulisi
saada kirjallisesti tieto valvonta-asian käsittelyn kannalta
merkityksellisistä seikoista, kuten asian käsittelyn lykkäämisestä
odottamaan tuomioistuimen ratkaisua. Lisäksi valvontalautakunnan tulisi
tasapuolisuuden vuoksi menetellä samalla tavoin kaikissa
valvonta-asioissa.

Valvontalautakunta oli käsittelyratkaisullaan päättänyt lykätä
selvitysmiehenä ollutta asianajajaa koskevan valvonta-asian käsittelyä
siihen asti, kunnes selvitysmiehen lopputilityksen moitetta koskevassa
asiassa on annettu lainvoimainen tuomioistuimen päätös.
Valvontalautakunnan mukaan oikeudenkäyntimenettelyn avulla oli
mahdollista saada selvitystä valvonta-asian ratkaisemisen kannalta
merkityksellisissä kysymyksissä. Samaan asiakokonaisuuteen liittyi
neljää eri asianajajaa koskevat valvonta-asiat, jotka haluttiin
ratkaista yhtä aikaa tuomioistuimen lainvoimaisen päätöksen jälkeen.
Kolmen muun asianajajan osalta asian käsittelyä oli lykätty, mutta
niissä valvontalautakunta ei ollut tehnyt erillistä kirjallista
lykkäämispäätöstä tai lähettänyt asiaan osallisille kirjettä asiasta.
Selvityksessään valvontalautakunta kertoi kiinnittävänsä jatkossa
tarkemmin huomiota kirjallisten ilmoitusten lähettämiseen.

Oikeuskanslerin mukaan valvontalautakunta ei ylittänyt asiassa sille
kuuluvaa harkintavaltaa lykätessään valvonta-asian käsittelyä.

Oikeuskirjallisuudessa valvontamenettelyn on todettu muistuttavan
hallintomenettelyä. Menettelyssä on kuitenkin vain yksi asianosainen,
eli valvontamenettelyn kohteena oleva asianajaja, julkinen
oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, jonka
oikeuksista ja velvollisuuksista valvonta-asiassa on kyse. Menettely
valvonta-asioissa on pääsääntöisesti kirjallista, mutta
valvontalautakunta voi myös järjestää suullisen käsittelyn asian
selvittämiseksi.

Oikeuskansleri katsoi edellä kerrotusta seuraavan, että
valvontamenettelyssä asianosaisena olevan asianajajan oikeusturvan
kannalta lähtökohtana on pidettävä kirjallista menettelyä kaikessa
valvonta-asiaan liittyvässä yhteydenpidossa. Tämän kanssa yhteensopivaa
on, että asianajaja saa kirjallisesti tiedon valvonta-asian käsittelyn
kannalta merkityksellisistä seikoista. Yleisistä
hallinto-oikeudellisista periaatteista puolestaan seuraa, että
valvontalautakunnan tulee käsitellä samanlaisia tapauksia samalla
tavoin. Tästä tasapuolisen kohtelun vaatimuksesta on mahdollista poiketa
vain objektiivisilla perusteilla. Tällaisia seikkoja ei selvityksen
perusteella tullut esille. Kantelun kohteena olevien asianajajien
yhdenvertaisen kohtelun kannalta valvontalautakunnan olisi ollut
perusteltua tehdä kirjalliset käsittelyratkaisut kaikissa neljässä
valvonta-asiassa.

Valvonta-asiaan liittyvän yhteydenpidon tulisi olla kirjallista