Oikeudenkäyntiavustajien ammatillinen valvonta ja osaaminen vaihtelevat: kansalaisten oikeusturvaa on parannettava

16.5.2018 | Tiedotteet

Oikeusministeriö selvittää muutostarpeita luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia koskevaan lainsäädäntöön. Ministeriölle antamassaan lausunnossa Asianajajaliitto pitää ensiarvoisen tärkeänä, että uudistuksen lähtökohtana on oikeudenkäyntiasiamiesten valvonnan laajentaminen sekä sitä kautta kansalaisten oikeusturvan parantaminen.
 
Suomessa kansalaisille tarjotaan oikeudellisia palveluita hyvin erilaisilla ammattinimikkeillä: on muun muassa asianajaja, julkinen oikeusavustaja, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, juristi ja varatuomari. Kuluttajien tuskaa ei helpota sekään, että eri ammattinimikkeillä toimivia valvotaan hyvin eri tavoin. Tämä johtaa väistämättä siihen, että asiakkaille tarjottava oikeudellinen palvelu ei ole tasalaatuista eivätkä toimijoiden väliset laatuerot käy mistään ilmi.
 
Oikeudenkäynneissä saavat asiakkaita avustaa vain asianajajat, julkiset oikeusavustajat ja luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat (ns. lupalakimiehet), joiden toimintaa oikeudenkäyntiin liittyvien asioiden osalta myös valvotaan. Mutta yleisesti ei ole tiedossa, että muuta oikeudellista neuvontaa, jota on esimerkiksi asiakkaan avustaminen testamentin tai sopimuksen teossa, voi antaa kuka tahansa juristi – ilman valvontaa.
 
Asianajajaliiton puheenjohtaja Jarkko Ruohola on asiasta huolissaan.
 
–        Tällä hetkellä on kuluttajan ja yrittäjän vastuulla hahmottaa ja ymmärtää, millaista palvelua keneltäkin saa. Asiakas on oikeudellista apua hakiessaan usein vaikeassa elämäntilanteessa esimerkiksi keskellä avioeroa tai laatiessaan testamenttia, ja vaikea tilanne hankaloituu entisestään, jos saatu oikeudellinen apu ei ole riittävän laadukasta. Asianajajaliitto onkin jo pitkään tuonut esiin, että muun muassa lupalakimiesten toiminnan valvontaa tulisi kiristää ja nostaa lähemmäksi asianajajien valvontaa.
 
Huoli on kuultu. Myös oikeusministeriö on tarttunut asiaan ja selvittää tällä hetkellä muutostarpeita luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia koskevan lainsäädännön parantamiseksi. Miten Asianajajaliitto sitten korjaisi nykyistä lainsäädäntöä, puheenjohtaja Jarkko Ruohola?
 
–        Mikäli kaikille oikeudellisten palveluiden tarjoajille olisi vaatimuksena tietty minimitaso, esimerkiksi ammattitaidon, vastuuvakuutuksen, riittävän tasoisen valvonnan ja eettisten sääntöjen noudattamisvelvollisuuden osalta, olisi tämäkin mielestämme jo askel oikeaan suuntaan. Lisäksi kaikkien oikeudellisia palveluita tarjoavien tulisi kuulua saman valvonnan piiriin. Meillä on muutakin keinovalikoimaa, jota olemme tuoneet esiin lausunnossamme, ja uskomme, että tietyillä muutoksilla nämä asiat ovat kyllä ratkaistavissa, Ruohola kiteyttää.
 
Lisätiedot:     
 
Puheenjohtaja Jarkko Ruohola, p. 010 320 8441
 
Viestintäpäällikkö Sari Krappe, p. 040 562 0040, sari.krappe@asianajajaliitto.fi
 
Tutustu Asianajajaliiton antamaan lausuntoon tästä linkistä.