Generic filters
Exact matches only
14.5.2024 Oikeusuutiset

Tuomareilla ja lääkäreillä hyvin erilaisia käsityksiä muistisairaiden edunvalvontaan määräämisen perusteista

Monitieteinen tutkimus osoitti edunvalvonnan tarpeen arvioinnin heikkouksia ja pyrkii siten parantamaan muistisairauksia sairastavien yhdenvertaisuutta Muistisairaudet ovat yleinen syy edunvalvojan määräämiseen, kun sairastuneen oikeudellinen toimintakyky heikkenee muistisairauden edetessä. Tuore tutkimus selvitti, miten lääkärit ja oikeudelliset asiantuntijat arvioivat edunvalvonnan tarpeen yhteyttä muistisairauksien neuropsykiatrisiin ja tiedonkäsittelyn oireisiin. Tiedonkäsittelyn oireisiin lukeutuvat muun muassa muistin…

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/tuomareilla-ja-laakareilla-hyvin-erilaisia-kasityksia-muistisairaiden-edunvalvontaan-maaraamisen-perusteista/
17.1.2018 Oikeusuutiset

Toimintaohjeita ei saa käyttää kehitysvammaisen yhteydenpidon rajoittamistarkoituksessa

KHO:2018:8 Kehitysvammaisten erityishuolto – Tapaamisia koskeva toimintamalli – Yhteydenpidon rajoittaminen – Asian tutkiminen tuomioistuimessa – Laissa sääntelemätön rajoitus Kehitysvammaisen täysi-ikäisen henkilön B:n äiti ja edunvalvoja A oli valituksessaan hallinto-oikeudelle esittänyt, että hänen ja tahdostaan riippumatta erityishuollon toimintayksikköön määrätyn B:n välistä yhteydenpitoa rajoitettiin kehitysvammapsykiatrian yksikön palvelupäällikön allekirjoittaman tapaamisia koskevaksi toimintamalliksi otsikoidun…

https://asianajajaliitto.fi/2018/01/toimintaohjeita-ei-saa-kayttaa-kehitysvammaisen-yhteydenpidon-rajoittamistarkoituksessa/
3.10.2016 Oikeusuutiset

Esitutkuntalain mukaisen edunvalvojan palkkiota ei voida tuomita korvattavaksi

I-SHO:2016:10 Edunvalvojan palkkion korvaaminen valtiolle Tuomioistuimessa hävinnyt rikosasian asianosainen ei ole velvollinen korvaamaan valtiolle sen varoista vastapuolelle esitutkintalain 4 luvun 8 §:n nojalla määrätylle edunvalvojalle maksettua palkkiota.– – – Käräjäoikeus on 10.4.2015 antamallaan päätöksellä Itä-Suomen poliisilaitoksen hakemuksesta määrännyt varatuomari C:n alaikäisen B:n edunvalvojan sijaiseksi tehtävänään valvoa B:n etua ja oikeutta…

https://asianajajaliitto.fi/2016/10/esitutkuntalain-mukaisen-edunvalvojan-palkkiota-ei-voida-tuomita-korvattavaksi/
25.8.2016 Oikeusuutiset

Edunvalvonnan käsikirja hyvistä toimintatavoista

Käsikirja on tehty pitkälti oikeusaputoimistojen edunvalvontatoimistojen käyttöön, mutta se on tarkoitettu myös ostopalvelun tuottajille. Oikeusministeriö on julkaissut edunvalvonnan käsikirjan, johon on koottu yleisen edunvalvonnan hoitamisen hyviä toimintatapoja ja yleisiä periaatteita. Käsikirjaan on koottu koko edunvalvonnan hoitamiseen kuuluvat asiat edunvalvonnan alkamisesta sen päättymiseen ja suositukset siitä, miten näitä asioita tulisi edunvalvontatoimistossa…

https://asianajajaliitto.fi/2016/08/edunvalvonnan-kasikirja-hyvista-toimintatavoista/
15.2.2016 Oikeusuutiset

Oikeusasiamieheltä kahdet moitteet edunvalvonta-asioissa

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on antanut Itä-Suomen maistraatille ja Kainuun yleiselle edunvalvonnalle moitteet holhousasioissa. Maistraatti oli ryhtynyt selvittämään kantelijan ja hänen puolisonsa edunvalvonnan tarvetta selvästi perusteettoman ilmoituksen nojalla.Oikeusasiamies katsoi maistraatin puuttuneen aiheettomasti asianosaisten perusoikeutena turvattuun yksityisyyden suojaan ja itsemääräämisoikeuteen. Yleinen edunvalvoja taas oli laiminlyönyt päämiehensä kuulemisen ennen tämän asunnon suursiivousta,…

https://asianajajaliitto.fi/2016/02/oikeusasiamiehelta-kahdet-moitteet-edunvalvonta-asioissa/
8.1.2016 Oikeusuutiset

Legaatin saaja velvollinen maksamaan kiinteistöveron vaikka testamentti ei vielä lainvoimainen

Itä-Suomen HAO: Kiinteistövero – Kiinteistön omistaja – Legaatti Asiassa oli kysymys siitä, oliko henkilön A legaatinsaajana katsottava olleen legaatilla määrätyn kiinteistön omistaja kalenterivuoden 2014 alkaessa ja näin ollen velvollinen suorittamaan kyseisestä kiinteistöstä kiinteistöveroa. Perittävä B oli kuollut 23.3.2013, ja hänen jälkeensä oli pidetty 16.8.2013 perunkirjoitus. B oli tehnyt A:n hyväksi…

https://asianajajaliitto.fi/2016/01/legaatin-saaja-velvollinen-maksamaan-kiinteistoveron-vaikka-testamentti-ei-viela-lainvoimainen/
15.4.2015 Oikeusuutiset

Edunvalvonnan yksityistäminen ei ollut riittävä peruste vaihtaa edunvalvojaa

KKO:2015:31 Holhoustoimi – Edunvalvojan vapauttaminen – Edunvalvontapalveluiden järjestäminen Oikeusaputoimisto oli tehnyt lakiasiaintoimiston kanssa sopimuksen edunvalvontapalvelujen tuottamisesta. Käräjäoikeuteen tekemässään hakemuksessa oikeusaputoimisto vaati, että sen yleinen edunvalvoja vapautetaan X:n edunvalvojan tehtävästä ja että X:n edunvalvojaksi määrätään lakiasiaintoimiston yleinen edunvalvoja. Perusteeksi oikeusaputoimisto ilmoitti, että sen yleisillä edunvalvojilla oli toimiston voimavaroihin nähden liikaa edunvalvontatehtäviä…

https://asianajajaliitto.fi/2015/04/edunvalvonnan-yksityistaminen-ei-ollut-riittava-peruste-vaihtaa-edunvalvojaa/
26.3.2015 Oikeusuutiset

THO: Kuolleelle henkirikoksen uhrille voitiin määrätä edunvalvoja

THO:2015:1 Holhoustoimi – Edunvalvojan määrääminen Esitutkinta Rikoskomisario K on hakenut kuolleelle A:lle edunvalvojaa esitutkintaa varten, koska A:n äiti B on A:n ainoa tiedetty oikeudenomistaja ja epäiltynä hänen surmaamisestaan. A:n isä on tuntematon. B on siten ainoa henkilö, joka olisi oikeutettu käyttämään A:n puhevaltaa. Edunvalvojaa on haettu muun muassa siksi, että…

https://asianajajaliitto.fi/2015/03/tho-kuolleelle-henkirikoksen-uhrille-voitiin-maarata-edunvalvoja/
21.2.2015 Oikeusuutiset

Itä-Suomen HaO arvioi toimivaltaansa ja edunvalvonnan ja edunvalvontavaltuutuksen suhdetta.

Itä-Suomen HAO: Edunvalvontavaltuutus -Edunvalvoja – Itsemääräämisoikeus – Vähimmän puuttumisen periaate – Luottamuksensuoja – Olosuhteiden muuttuminen Käräjäoikeus oli antanut edunvalvojan määräyksen B:n taloudellisia asioita koskien. Edunvalvojan määräys ei ollut sen esteenä, että hallinto-oikeus saattoi antaa ratkaisun siitä, onko A sopiva toimimaan B:n edunvalvontavaltuutettuna taloudellisten asioiden osalta. Hallinto-oikeus vahvisti, että A ei…

https://asianajajaliitto.fi/2015/02/ita-suomen-hao-arvioi-toimivaltaansa-ja-edunvalvonnan-ja-edunvalvontavaltuutuksen-suhdetta/
21.5.2014 Oikeusuutiset

OM: Valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistus

Työryhmä on useita eri organisaatiovaihtoehtoja harkittuaan päätynyt suosittamaan kuuden oikeusapupiirin muodostamista siten, että piirit vastaisivat oikeudenhoidon uudistamisohjelmassa esiintuotua poliisin ja syyttäjän toimialuejakoa Oikeusapupiireissä sijaitsisi tietty määrä oikeusaputoimistoja, joilla olisi puolestaan tietty määrä toimipaikkoja. Rakenne siis vastaisi pääpiirteittäin nykyistä rakennetta eikä toisi muutoksia esteellisyyksiin tai toimipaikkoihin. Piirien johtajat eivät kuitenkaan toimisi…

https://asianajajaliitto.fi/2014/05/om-valtion-oikeusaputoimistojen-rakenneuudistus/