Generic filters
Exact matches only
20.12.2016 Oikeusuutiset

Vanhentumisväite oli ratkaistu väärin, asia palautettiin hovioikeuteen

KKO:2016:91 Oikeudenkäyntimenettely – Tuomion perusteleminen – Jutun palauttaminen Velan vanhentuminen – Vanhentumisen katkaiseminen Hovioikeus oli perustanut ratkaisunsa osinkosaatavien vanhentumista koskevassa asiassa riidattomana pitämäänsä seikkaan, vaikka se oli riitainen ja vaikka pelkästään sen perusteella kysymystä saatavien vanhentumisesta ei voitu arvioida. Lisäksi hovioikeus oli jättänyt lausumatta vanhentumiskysymyksen arvioinnin kannalta merkityksellisistä seikoista. Menettelyvirheiden…

https://asianajajaliitto.fi/2016/12/vanhentumisvaite-oli-ratkaistu-vaarin-asia-palautettiin-hovioikeuteen/
5.11.2016 Oikeusuutiset

Vanhentuneen, mutta sitä ennen ulosmittaukseen johtaneen saatavan ulosmittaus peruutettiin velkajärjestelyn vuoksi

VaaHO:2016:8 Ulosottokaari Ulosmittaus Ulosottovalitus Yksityishenkilön velkajärjestely Velan vanhentuminen Julkisen saatavan vanhentuminen A:lle on 20.1.2016 annetulla lainvoimaisella päätöksellä vahvistettu yksityishenkilön velkajärjestelystä annetussa laissa (velkajärjestelylaki) tarkoitettu maksuohjelma. Sen vuoksi Satakunnan ulosottovirasto on 3.2.2016 tekemällään päätöksellä velkajärjestelylain 40 §:n nojalla peruuttanut A:n vuoden 2008 jäännösveron toista erää koskevan ulosmittauksen, joka on kohdistunut A:n…

https://asianajajaliitto.fi/2016/11/vanhentuneen-mutta-sita-ennen-ulosmittaukseen-johtaneen-saatavan-ulosmittaus-peruutettiin-velkajarjestelyn-vuoksi/
24.8.2016 Oikeusuutiset

Velkaa koskeva tiedustelu ulosottovirastosta ei ollut vanhentumisen katkaiseva velan tunnustamistoimi

KKO:2016:50 Velan vanhentuminen – Vanhentumisen katkaiseminen – Vapaamuotoinen katkaisutoimi Siirtymäsäännös Velallinen oli ulosottoasian vireilläolon päättymisen jälkeen saanut ulosottovirastosta pyynnöstään tiedon siitä, mistä hänen veloistaan virasto oli antanut tiedot luottotietoyhtiölle. Velallisen menettelyn, joka ei ollut kohdistunut velkojaan, ei katsottu merkinneen velan vanhentumisesta annetun lain (VanhL) 10 §:n 1 momentin 2 kohdassa…

https://asianajajaliitto.fi/2016/08/velkaa-koskeva-tiedustelu-ulosottovirastosta-ei-ollut-vanhentumisen-katkaiseva-velan-tunnustamistoimi/
3.5.2016 Oikeusuutiset

Vahingonkorvausvaatimus EU-oikeuden vastaisesta auton alv:sta (elv) ei ollut vanhentunut

KKO:2016:28 Velan vanhentuminen – Korvausvelan vanhentuminen Vahingonkorvaus – Julkisyhteisön korvausvastuu Euroopan unionin oikeus A oli vuonna 2003 tuonut Suomeen käytetyn henkilöauton, josta oli 7.4.2004 annetulla autoveropäätöksellä määrätty maksettavaksi autoveron lisäksi autoverolle kannettua arvonlisäveroa (elv). A vaati 17.3.2011 valtiolta vahingonkorvausta katsoen, että valtio oli perimällä kyseistä veroa rikkonut Euroopan unionin oikeutta.…

https://asianajajaliitto.fi/2016/05/vahingonkorvausvaatimus-eu-oikeuden-vastaisesta-auton-alvsta-elv-ei-ollut-vanhentunut/
1.3.2016 Oikeusuutiset

Ennakkopäätös erityisen vanhentumisajan alkuhetkestä puukartelliasiassa

KKO:2016:11 Kilpailu – Kielletty kilpailunrajoitus – Vahingonkorvaus – Vanhentuminen Velan vanhentuminen – Korvausvelan vanhentuminen A oli myynyt raakapuuta yritys X:lle vuosina 1997 – 2004. Markkinaoikeus oli 3.12.2009 antamassaan päätöksessä katsonut, että X ja yritykset Y ja Z olivat yhdessä mainittuina vuosina tietoja vaihtamalla ja raakapuun ostomarkkinat jakamalla menetelleet kilpailunrajoituksista annetun…

https://asianajajaliitto.fi/2016/03/ennakkopaatos-erityisen-vanhentumisajan-alkuhetkesta-puukartelliasiassa/
8.4.2015 Oikeusuutiset

Kaksi ennakkopäätöstä velan vanhentumisesta ja todistustaakasta sen tapahtumisesta

Kahden perintäkirjeen lähettäminen käänsi todistustaakan niiden vastaanotosta velalliselle, yhden kirjeen lähettäminen ei. KKO:2015:29 Velan vanhentuminen – Vanhentumisen katkaiseminen – Vapaamuotoinen katkaisutoimi Todistustaakka Velkoja oli lähettänyt 2.2. ja 23.3.2011 tavallisina kirjelähetyksinä perintäkirjeet velalliselle tämän samaan asunto-osoitteeseen. Kumpaakaan kirjettä ei ollut palautettu velkojalle. Velallinen kiisti saaneensa kumpaakaan kirjettä. Kun velallinen ei ollut…

https://asianajajaliitto.fi/2015/04/kaksi-ennakkopaatosta-velan-vanhentumisesta-ja-todistustaakasta-sen-tapahtumisesta/
16.3.2015 Oikeusuutiset

I-SHO: Kun syyte jäi tutkimatta siihen perustuva korvausvaatimus oli vanhentunut

I-SHO:2015:2 Ne bis in idem Rikoksesta johtuvan velan vanhentuminen Vastaajaa syytettiin verorikkomuksesta sillä perusteella, että hän oli jättänyt määräajassa suorittamatta tilitettävän arvonlisäveron. Verotililain tultua voimaan hänelle ei ollut veron maksamattomuuden perusteella määrätty veronkorotusta vaan viivästyskorkoa. Samanaikaisesti hänelle oli kuitenkin määrätty arvonlisäveron osalta veronkorotus veron ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyömisen perusteella. Käräjäoikeus katsoi, että…

https://asianajajaliitto.fi/2015/03/i-sho-kun-syyte-jai-tutkimatta-siihen-perustuva-korvausvaatimus-oli-vanhentunut/
19.12.2014 Oikeusuutiset

OM: Velkajärjestely mahdolliseksi myös pienyrittäjille vuoden 2015 alusta

Yksityisten elinkeinon- ja ammatinharjoittajien pääsy velkajärjestelyyn helpottuu 1.1.2015 lähtien. Myös ylivelkaantuneitten nuorten pääsyä velkajärjestelyyn helpotetaan ja työttömät pääsevät velkajärjestelyyn nykyistä nopeammin Näillä vuoden 2015 alussa voimaan tulevilla velkajärjestelylain uudistuksilla saatetaan laki vastaamaan luotonannossa tapahtunutta muutosta. Ylivelkaantuminen, joka aiemmin johtui pääasiassa yritys-, takaus- tai asuntoveloista, on nykyisin pääosin seurausta kulutusluotoista, pikalainoista…

https://asianajajaliitto.fi/2014/12/om-velkajarjestely-mahdolliseksi-myos-pienyrittajille-vuoden-2015-alusta/
12.6.2014 Oikeusuutiset

OM: Lakiesitys eduskunnalle: Velkajärjestely mahdolliseksi myös pienyrittäjille

Yksityisten elinkeinon- ja ammatinharjoittajien pääsyä velkajärjestelyyn aiotaan helpottaa. Työttömien pääsy velkajärjestelyyn nopeutuisi. Myös ylivelkaantuneitten nuorten pääsyä velkajärjestelyyn helpotettaisiin Eduskunnalle tänään 12.6. annetun hallituksen esityksen tavoitteena on saattaa velkajärjestelylaki vastaamaan luotonannossa tapahtunutta muutosta. Ylivelkaantuminen, joka aiemmin johtui pääasiassa yritys-, takaus- tai asuntoveloista, on nykyisin pääosin seurausta kulutusluotoista, pikalainoista ja maksamattomista laskuista.…

https://asianajajaliitto.fi/2014/06/om-lakiesitys-eduskunnalle-velkajarjestely-mahdolliseksi-myos-pienyrittajille/
1.10.2013 Oikeusuutiset

Uutta, määrällisesti suurempaa korvauskannetta ei voitu tutkia. Asiamieheen kohdistunut vaatimus oli vanhentunut.

KKO:2013:72 Liikennevakuutus Oikeudenkäyntimenettely – Tutkimatta jättäminen Oikeusvoima Toimeksianto – Asiamiehen korvausvelvollisuus Velan vanhentuminen – Korvausvelan vanhentuminen A:lle oli 16.9.1993 sattuneessa liikenneonnettomuudessa aiheutunut niskan retkahdusvamma. Hän oli vaatinut 3.2.1997 vireille tulleella kanteella liikennevakuutuslain nojalla vakuutusyhtiöltä korvausta työkyvyttömyydestä johtuvasta ansionmenetyksestä 15 prosenttia ansionmenetyksen määrästä 1.3.1995 alkaen. Hovioikeus oli 15.3.2000 antamallaan lainvoimaiseksi jääneellä…

https://asianajajaliitto.fi/2013/10/uutta-maarallisesti-suurempaa-korvauskannetta-ei-voitu-tutkia-asiamieheen-kohdistunut-vaatimus-oli-vanhentunut/