Vanhentuneen, mutta sitä ennen ulosmittaukseen johtaneen saatavan ulosmittaus peruutettiin velkajärjestelyn vuoksi

5.11.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

VaaHO:2016:8

Ulosottokaari
Ulosmittaus
Ulosottovalitus
Yksityishenkilön velkajärjestely
Velan vanhentuminen
Julkisen saatavan vanhentuminen

A:lle on 20.1.2016 annetulla
lainvoimaisella päätöksellä vahvistettu yksityishenkilön
velkajärjestelystä annetussa laissa (velkajärjestelylaki) tarkoitettu
maksuohjelma. Sen vuoksi Satakunnan ulosottovirasto on 3.2.2016
tekemällään päätöksellä velkajärjestelylain 40 §:n nojalla peruuttanut
A:n vuoden 2008 jäännösveron toista erää koskevan ulosmittauksen, joka
on kohdistunut A:n vakituisena asuntona käyttämään kiinteistön
määräosaan, vaikka kyseistä A:n verovelkaa ei ole huomioitu hänen
maksuohjelmassaan sen vanhentumisen vuoksi.
Verohallinto vaati
ulosottovalituksessaan, että Satakunnan ulosottoviraston tekemä
ulosmittauspäätös ulosmittauksen peruuttamisesta kumotaan.

… verotäytäntöönpanolain 21 §:n 2
momentin säännös, joka koskee julkisen saatavan täytäntöönpanoa
ulosotossa, ei voida velkajärjestelyn tavoitteet ja velkojien
yhdenvertaisuus huomioiden katsoa oikeuttavan velkojaa saamaan
ulosmitatuista varoista maksua, joka on jäänyt velalliselle
lainvoimaisesti vahvistetun maksuohjelman ulkopuolelle aineellisesti
tapahtuneen vanhentumisen seurauksena (vrt. KKO 2014:79).

https://oikeus.fi/hovioikeudet/vaasanhovioikeus/fi/index/hovioikeusratkaisut/hovioikeusratkaisut/1478243969068.html

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments