Generic filters
Exact matches only
20.3.2024 Oikeusuutiset

HelHO: SkyECC-viestejä ei ollut hankittu lainvastaisesti eikä niitä tullut asettaa hyödyntämiskieltoon.

Hel­HO:2024:3 Oikeudenkäyntimenettely – Todistelu – Hyödyntämiskielto – Eurooppaoikeus – Vastavuoroisen tunnustamisen periaate – Eurooppalainen tutkintamääräys Syyttäjä oli nimennyt rikosasiassa todisteiksi SkyECC-viestejä, joista suuri osa oli saatu viranomaisten haltuun Ranskassa viestien suojauksen murtamisen jälkeen. Todisteet oli toimitettu Suomeen eurooppalaisen tutkintamääräyksen nojalla. Hovioikeus katsoi, että SkyECC-viestejä ei ollut hankittu lainvastaisesti eikä niitä…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/helho-skyecc-viesteja-ei-ollut-hankittu-lainvastaisesti-eika-niita-tullut-asettaa-hyodyntamiskieltoon/
31.10.2023 Oikeusuutiset

Poliisi voi saada televalvontaluvan kadonneeen puhelintietoihin, jos todennäköisestä kuolemasta esitetään luotettava selvitys

Hel­Ho:2023:12 Salaiset tiedonhankintakeinot – Televalvonta – Poliisilain 5 luvun 8 § Poliisi oli pyytänyt televalvontalupaa kuolemansyyn selvittämiseksi tilanteessa, jossa poliisitutkinnan lähtökohtana ei ollut ollut löydetty ruumis. Poliisi oli tutkintansa aikana päätynyt siihen, että A:n oli täytynyt kuolla ja ruumis oli tuntemattomassa paikassa. Poliisi ei kuitenkaan epäillyt, että A olisi kuollut…

https://asianajajaliitto.fi/2023/10/poliisi-voi-saada-televalvontaluvan-kadonneeen-puhelintietoihin-jos-todennakoisesta-kuolemasta-esitetaan-luotettava-selvitys/
25.5.2023 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta Rajavartiolaitoksen rikostorjuntalain muuttamisesta

Sisäministeriö   Dnro L2023-19   Lausuntopyyntönne: VN/30996/2022, 13.4.2023 LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA RAJAVARTIOLAITOKSEN RIKOSTORJUNTALAIN MUUTTAMISESTA   Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on pyydetty lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta Rajavartiolaitoksen rikostorjuntalain muuttamisesta (VN/30996/23).     Ehdotusta koskevat yleiset huomiot   Rajavartiolaitoksen rikostorjuntalain salaisia tiedonhankintakeinoja koskeva 3 luku muistuttaa olennaisilta osiltaan pakkokeinolain 10 luvun säännöksiä salaisista…

https://asianajajaliitto.fi/2023/05/lausunto-he-luonnoksesta-rajavartiolaitoksen-rikostorjuntalain-muuttamisesta/
19.1.2023 Oikeusuutiset

Työryhmä ehdottaa julkisyhteisön korvausvastuun uudistamista

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa muutoksia julkisyhteisön vahingonkorvausvastuuta koskevaan lainsäädäntöön. Työryhmän tehtävänä oli selvittää, miten tulisi uudistaa valtion ja muun julkisyhteisön sekä julkista valtaa käyttävän muun tahon velvollisuus korvata toiminnassaan aiheutunut vahinko. Työ on osa pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaa. Muutosehdotusten tavoitteena on edistää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista, parantaa vahinkoa kärsineen oikeusturvaa…

https://asianajajaliitto.fi/2023/01/tyoryhma-ehdottaa-julkisyhteison-korvausvastuun-uudistamista/
18.10.2022 Oikeusuutiset

EOA: Poliisin haalarikameratoiminnassa oikeudellisia ongelmia

Kantelija arvosteli Poliisihallituksen 18.2.2021 antamaa ohjetta ”Poliisitehtävien kuvaaminen haalarikameralla tai muulla teknisellä laitteella”, POL-2020-81108. Kantelijan arvostelu kohdistui siihen, että ohjeen mukaan ”kameraa kantava poliisi saa itse päättää, mikä materiaali säilytetään”. EOA Jääskeläinen: Poliisitoimintayksikön mukaan lähtökohta haalarikameran tallenteen käsittelyssä on se, että poliisitehtävällä kuvattu tieto on poliisimiehen muistiinpano – eikä siten…

https://asianajajaliitto.fi/2022/10/eoa-poliisin-haalarikameratoiminnassa-oikeudellisia-ongelmia/
13.2.2018 Oikeusuutiset

Poliisille ja käräjätuomarille moitteet virheellisestä menettelystä televalvonta-asiassa

Apulaisoikeuskansleri piti käräjätuomarin menettelyn virheellisyyttä vakavampana kuin poliisin. Apulaisoikeuskansleri antoi käräjätuomarille huomautuksen tämän lainvastaisesta menettelystä televalvontaluvan myöntämisessä. Lisäksi hän kiinnitti tutkinnanjohtajan vakavaa huomiota televalvontaa koskevien säännösten noudattamiseen. Tutkinnanjohtaja oli esittänyt kahden salakuljetuksesta epäillyn osalta käräjäoikeudelle televalvontaa koskeneet vaatimukset. Käräjäoikeus oli ratkaissut kyseiset asiat vaatimusten mukaisesti myöntäen luvat kohdistaa televalvontaa kysymyksessä…

https://asianajajaliitto.fi/2018/02/poliisille-ja-karajatuomarille-moitteet-virheellisesta-menettelysta-televalvonta-asiassa/
4.12.2015 Oikeusuutiset

Salainen televalvonta rikkoi ihmisoikeussopimuksen 8 artiklaa

EIT:n yksimielinen suuri jaosto katsoi lainsäädännön, joka mahdollistaa puheluiden tarkkailun ilman kunnollisia oikeussuojakeinoja, loukanneen valittajan oikeutta luottamuksellisen viestintään. The case concerned the system of secret interception of mobile telephone communications in Russia. The applicant, an editor-in-chief of a publishing company, complained in particular that mobile network operators in Russia were…

https://asianajajaliitto.fi/2015/12/salainen-televalvonta-rikkoi-ihmisoikeussopimuksen-8-artiklaa/
20.9.2014 Oikeusuutiset

Televalvonnalle ei ollut edellytyksiä, lupa kumottiin, kantelijan kulut korvattiin

HelHO:2014:6 salaiset pakkokeinot – pakkokeinolaki 10 luku – televalvonta – oikeudenkäyntikulut … Hovioikeus toteaa, että epäiltyjen henkilöiden keskinäisellä viestinnällä voi olla merkitystä arvioitaessa esimerkiksi epäiltyjen henkilöiden rikoskumppanuutta ja eri henkilöiden roolia epäiltynä olevassa rikoksessa. Televalvonta ei kuitenkaan paljasta keskusteluiden sisältöä ja nyt televalvonta ei ole myöskään koskenut väitetyn rikoksen tekoaikaista…

https://asianajajaliitto.fi/2014/09/televalvonnalle-ei-ollut-edellytyksia-lupa-kumottiin-kantelijan-kulut-korvattiin/
9.6.2014 Oikeusuutiset

Telepakkokeinoa saa käyttää vain sen kohteen tekemäksi epäillyn rikoksen selvittämiseen

HelHO:2014:2 Pakkokeino Salainen pakkokeino Telekuuntelu Televalvonta Hovioikeus katsoo, että telekuuntelulla ja televalvonnalla tulee olla merkitystä nimenomaan pakkokeinon kohteeksi joutuneen henkilön rikoksen selvittämiseen. Jos rikokseen epäillään liittyvän joitakin toisia henkilöitä, telekuuntelu tai televalvonta tulee kohdistaa tällaiseen toiseen henkilöön. Sallittuna ei voida pitää sitä, että telekuuntelun ja televalvonnan avulla hankitaan tietoa ennen…

https://asianajajaliitto.fi/2014/06/telepakkokeinoa-saa-kayttaa-vain-sen-kohteen-tekemaksi-epaillyn-rikoksen-selvittamiseen/
16.12.2013 Oikeusuutiset

OM: Rikoksen esitutkintaa ja pakkokeinoja koskevat lait uudistuvat 2014

Rikoksen esitutkintaa ja sen yhteydessä käytettäviä pakkokeinoja koskeva lainsäädäntö uudistuu vuoden 2014 alusta lähtien. Samanaikaisesti tulee voimaan poliisilain uudistus Viranomaisten toimivaltuuksista säädetään nykyistä täsmällisemmin ja kattavammin, ottaen huomioon toisaalta perus- ja ihmisoikeuksien suoja ja toisaalta rikostorjunnan tarpeet. Lakiin lisätään uusia salaisia pakkokeinoja, joita voidaan käyttää salassa niiden kohteilta rikoksen selvittämiseksi.…

https://asianajajaliitto.fi/2013/12/om-rikoksen-esitutkintaa-ja-pakkokeinoja-koskevat-lait-uudistuvat-2014/