Televalvonnalle ei ollut edellytyksiä, lupa kumottiin, kantelijan kulut korvattiin

20.9.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

HelHO:2014:6 salaiset pakkokeinot – pakkokeinolaki 10 luku – televalvonta – oikeudenkäyntikulut

… Hovioikeus toteaa, että epäiltyjen henkilöiden keskinäisellä viestinnällä voi olla merkitystä arvioitaessa esimerkiksi epäiltyjen henkilöiden rikoskumppanuutta ja eri henkilöiden roolia epäiltynä olevassa rikoksessa. Televalvonta ei kuitenkaan paljasta keskusteluiden sisältöä ja nyt televalvonta ei ole myöskään koskenut väitetyn rikoksen tekoaikaista yhteydenpitoa. Tähän nähden jälkikäteisellä televalvonnalla ei törkeää petosta koskevassa asiassa ole voitu olettaa olleen juurikaan merkitystä rikoksen selvittämiselle.

Salaiset pakkokeinot kohdistuvat yksityiselämän sekä viestinnän suojaan ja kysymys on siten keskeisiin perusoikeuksiin kohdistuvasta rajoituksesta, vaikkakin televalvonta rajoittaa näitä oikeuksia vähäisemmässä määrin kuin telekuuntelu. Ottaen huomioon yhtäältä televalvonnan luonne pakkokeinona ja toisaalta tutkittavana olleen rikoksen tekotapa, poliisin tiedossa jo ennen televalvontahakemuksen tekemistä olleet seikat ja se, että televalvontaa on haettu ajallisesti useita vuosia väitetyn petosrikoksen jälkeiseen ajankohtaan, televalvonnan merkityksen ei televalvontaa koskevan hakemuksen ajankohtana ole voitu olettaa olevan tutkittavana olleeseen törkeään petokseen nähden erityisen merkityksellinen. Edellä lausutuilla perusteilla hovioikeus katsoo, että edellytyksiä televalvontaa koskevan luvan myöntämiselle ei ole ollut ja käräjäoikeuden päätös on kumottava.

A:n kantelu on edellä todetuin tavoin menestynyt. A:lla on oikeus saada valtion varoista korvaus kohtuullisina pidettävistä oikeudenkäyntikuluistaan tässä asiassa. Hovioikeus harkitsee kohtuullisiksi oikeudenkäyntikulujen määräksi arvonlisäveroineen 1.800 euroa.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments