Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
12.6.2015 Oikeusuutiset

KKO hylkäsi syytteet yritysvakoilusta ja yrityssalaisuuden rikkomisesta

KKO:2015:42 Yritysvakoilu Yrityssalaisuuden rikkominen Rikoksen yritys Syyte – Syytesidonnaisuus – Syytteen tarkistaminen Syyteoikeus – Syyteoikeuden vanhentuminen Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen tuomitsemisen estävä vanhentuminen A oli kopioinut työnantajansa X Oy:n yrityssalaisuuksia sisältäneitä tietokantoja ja tiedostoja sekä perustanut tämän jälkeen kilpailevan yhtiön Y Oy:n. A ei ollut kuitenkaan käyttänyt tai ilmaissut kopioituja…

https://asianajajaliitto.fi/2015/06/kko-hylkasi-syytteet-yritysvakoilusta-ja-yrityssalaisuuden-rikkomisesta/
18.2.2015 Oikeusuutiset

OM: Työtehtävässä olevaan henkilöön kohdistuvan laittoman uhkauksen syyteoikeus. Lausuntotiivistelmä

Oikeusministeriössä on 9.4.2014 laadittu arviomuistio työtehtävässä olevaan henkilöön kohdistuvan laittoman uhkauksen syyteoikeudesta. Oikeusministeriö pyysi arviomuistiosta lausunnot yhteensä 19 eri viranomaiselta, järjestöltä ja asiantuntijalta Pyydetyistä lausunnoista saapui annettuun määräaikaan mennessä yhteensä 16. Tässä lausuntotiivistelmässä selostetaan arviomuistiosta annettuja lausuntoja. Taustalla on valtioneuvoston 14.6.2012 tekemä periaatepäätös kolmannesta sisäisen turvallisuuden ohjelmasta, johon on kirjattu…

https://asianajajaliitto.fi/2015/02/om-tyotehtavassa-olevaan-henkiloon-kohdistuvan-laittoman-uhkauksen-syyteoikeus-lausuntotiivistelma/
9.10.2014 Oikeusuutiset

Ennakkopäätös asianomistajuudesta, Antti Rinteen tapaus KKO:sta

KKO:2014:71 Työriitojen sovittelusta annetun lain rikkominen Syyteoikeus Asianomistaja Kysymys siitä, olivatko työtaistelun kohteena olleet yhtiöt, joista osa oli esittänyt vahingonkorvausvaatimuksen, asianomistajia työriitojen sovittelusta annetun lain rikkomista koskevassa asiassa. KKO:2014:71 KKO:n tiedote: Antti Rinnettä koskeva hovioikeuden vapauttava päätös jätettiin ennalleen

https://asianajajaliitto.fi/2014/10/ennakkopaatos-asianomistajuudesta-antti-rinteen-tapaus-kkosta/
27.5.2014 Oikeusuutiset

Oikeuskanslerinvirasto: Rikosasian vanhentuminen esitutkinnassa

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisilaitokselle 22.5.2013 tekemällä tarkastuskäynnillä kävi ilmi, että eräiden rikosasioiden syyteoikeus oli vanhentunut esitutkinnan aikana. Asia erotettiin apulaisoikeuskanslerin omana aloitteena tutkittavaksi. Poliisihallitukselta pyydettiin asiassa selvitys ja lausunto Tarkastuksella tehtyjen havaintojen ja Poliisihallituksen toimittaman selvityksen perusteella kuudessa rikosasiassa syyteoikeus tutkittavina olleissa rikoksissa oli ilman hyväksyttävää syytä…

https://asianajajaliitto.fi/2014/05/oikeuskanslerinvirasto-rikosasian-vanhentuminen-esitutkinnassa/
9.5.2014 Oikeusuutiset

Tilastokeskus: Syyttäjä ratkaisi 72 000 asiaa vuonna 2013

Vuonna 2013 syyttäjä ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan 72 000 rikosoikeudellista asiaa, mikä on 7 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin Syyteratkaisuun syyttäjä päätyi 55 100 asiassa eli 77 prosentissa ratkaisuista. Syytteiden määrä laski 8 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Vastaajien lukumäärä syyteratkaisuissa oli 73 700. Syyttäjällä päättyneitä juttuja oli 16 800, joista suurin osa oli syyttämättä…

https://asianajajaliitto.fi/2014/05/tilastokeskus-syyttaja-ratkaisi-72-000-asiaa-vuonna-2013/
24.4.2014 Oikeusuutiset

OM: Anonyymi todistaminen aiotaan mahdollistaa vakavimmissa rikoksissa

Hallitus esittää, että todistelua yleisissä tuomioistuimissa koskevat säännökset uudistetaan. Todistajan henkilöllisyys voitaisiin salata eräissä vakavimmissa rikoksissa Tämä lisäisi todistajien turvallisuutta ja helpottaisi näytön hankkimista vakavasta ja järjestäytyneestä rikollisuudesta. Esityksen mukaan tuomioistuin voisi myöntää todistajalle anonymiteetin, jos rikoksesta säädetty enimmäisrangaistus on vähintään 8 vuotta vankeutta ja jos henkilöllisyyden salaaminen on välttämätöntä…

https://asianajajaliitto.fi/2014/04/om-anonyymi-todistaminen-aiotaan-mahdollistaa-vakavimmissa-rikoksissa/
26.6.2013 Oikeusuutiset

Laittoman uhkauksen on tultava uhatun henkilön tietoon

KKO:2013:50 Laiton uhkaus Syyteoikeus Laillisuusperiaate – Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate Sananvapaus A oli kirjoittanut internetin keskustelupalstalle kirjoituksen, joka oli sisältänyt pääministeriin ja valtiovarainministeriin sekä eduskunnassa työskenteleviin henkilöihin kohdistuneita vakavia uhkauksia. Poliisi oli toimittanut kirjoituksen valtioneuvoston ja eduskunnan turvallisuudesta vastanneille henkilöille. Uhkausten kohteet eivät olleet tienneet kirjoituksesta. – Syyttäjällä oli oikeus nostaa syyte…

https://asianajajaliitto.fi/2013/06/laittoman-uhkauksen-on-tultava-uhatun-henkilon-tietoon/
6.6.2013 Oikeusuutiset

Liiketoimintakieltovaatimus pitää antaa tiedoksi ennen viiden vuoden määräajan päättymistä

KKO:2013:43 Kirjanpitorikos Syyteoikeus – Syyteoikeuden vanhentuminen Liiketoimintakielto Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtajalle vaadittiin rangaistusta kirjanpitorikoksesta sillä perusteella, että yhtiön tilinpäätöksen laatiminen oli laiminlyöty. Syyteoikeus alkoi vanhentua siitä, kun tilinpäätös olisi viimeistään tullut laatia. Syyttäjä oli pannut vireille vaatimuksensa liiketoimintakiellon määräämiseksi toimittamalla haastehakemuksensa käräjäoikeudelle liiketoimintakiellosta annetun lain 8 §:ssä säädetyssä viiden vuoden määräajassa.…

https://asianajajaliitto.fi/2013/06/liiketoimintakieltovaatimus-pitaa-antaa-tiedoksi-ennen-viiden-vuoden-maaraajan-paattymista/
23.5.2013 Oikeusuutiset

Passiivisuus tiedoksiannon suhteen ei ollut haasteen pakoilua.

KKO:2013:40 Syyteoikeus – Syyteoikeuden vanhentumisajan jatkaminen Rikoksista vastaajaksi haastettava A ei ollut haastemiehen kanssa sopimallaan tavalla noutanut asiakirjoja haastemieheltä tiettynä ajankohtana tai myöhemminkään. A ei ollut myöskään muulla tavoin ollut yhteydessä haastemieheen tai vastannut yhteydenottopyyntöihin. Kun A oli kuitenkin ollut siten tavoitettavissa, että haasteen tiedoksianto olisi ollut mahdollista suorittaa tavanomaisin…

https://asianajajaliitto.fi/2013/05/passiivisuus-tiedoksiannon-suhteen-ei-ollut-haasteen-pakoilua/
25.2.2013 Oikeusuutiset

Valtakynnansyyttäjänvirasto: Kiihottaminen kansanryhmää vastaan, sananvapauslaki, valtakunnansyyttäjän yksinomainen syyteoikeus

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske on nostanut syytteen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Syyte koskee tämän vuoden tammikuussa Facebook-sivustolla julkaistua maahanmuuttajia ja pakolaisia käsitellyttä kirjoitusta Asiassa on annettu syytemääräys Itä-Suomen syyttäjänvirastolle syyttäjäntehtävien hoitamiseksi Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa ja mahdollisessa muutoksenhakuasteessa. Syytemääräys on annettu sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 24 §:n ja syyttäjälaitoksesta annetun lain 10 §:n…

https://asianajajaliitto.fi/2013/02/valtakynnansyyttajanvirasto-kiihottaminen-kansanryhmaa-vastaan-sananvapauslaki-valtakunnansyyttajan-yksinomainen-syyteoikeus/