Syyteoikeus oli vanhentunut: Käräjätuomarille syyte ja hovioikeuden jäsenille huomautus, asianajajan toimet arvioidaan erikseen

1.10.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Apulaisoikeuskansleri päätti syytteen nostamisesta tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta käräjätuomaria vastaan. Käräjätuomarin epäillään laiminlyöneen antaa haaste viipymättä siten, ettei käräjäoikeuteen käsiteltäväksi toimitettu rikos vanhene käräjätuomarista riippuvasta syystä. Käräjätuomarin epäillään tämän jälkeen käsitelleen kyseistä syyteoikeudeltaan vanhentunutta asiaa pääkäsittelyssä sekä tuominneen vastaajan vanhentuneesta rikoksesta ehdottomaan vankeusrangaistukseen, vaikka syyte olisi tullut vanhentuneena hylätä.

Vastaajan tuomitseminen mahdollisesti vanhentuneesta rikoksesta tuli ilmi valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain määräämässä käräjäoikeuksien rangaistustuomioiden tarkastamisessa. Asia tuli hovioikeuden tietoon apulaisoikeuskanslerin sijaisen sille lähettämän selvitys- ja lausuntopyynnön perusteella. Hovioikeus oli kertomansa mukaan ollut sen jälkeen enemmän vahingon välttämiseksi yhteydessä vastaajan avustajaan. Vastaaja haki korkeimmalta oikeudelta valituslupaa, jonka korkein oikeus myönsi. Korkein oikeus hylkäsi syytteen vanhentuneesta rikoksesta ja vapautti vastaajan tuomitusta vankeusrangaistuksesta. Vastaajalle ei näin ollen aiheutunut asiassa haitallisia täytäntöönpanoseuraamuksia.

Apulaisoikeuskansleri pyysi valtakunnansyyttäjää ryhtymään toimenpiteisiin syytteen nostamiseksi. Esitutkinnassa käräjätuomari kiisti syyllistyneensä asiassa rikokseen katsoen menettelynsä tuottamuksellista virkavelvollisuuden rikkomista koskevassa tunnusmerkistössä tarkoitetuin tavoin vähäiseksi.

Apulaisoikeuskansleri antoi lisäksi laillisuusvalvonnallisen arvioinnin perusteella huomautuksen samaa asiaa hovioikeudessa käsitelleen ratkaisukokoonpanon kolmelle jäsenelle. Hovioikeus oli pysyttänyt käräjäoikeuden tuomion, jolla vastaaja oli tuomittu syyteoikeudeltaan vanhentuneesta rikoksesta. Apulaisoikeuskansleri piti hovioikeuden menettelyä lähtökohtaisesti yhtä moitittavana kuin käräjäoikeuden. Se erosi kuitenkin käräjäoikeuden menettelystä olennaisesti siinä, että käräjätuomarin epäillään laiminlyöneen antaa vastuullaan olleessa asiassa haaste laissa edellytetyin tavoin viipymättä, mutta hovioikeuden menettelyllä ei ollut ollut vaikutusta siihen, että syyteoikeus pääsi asiassa alun perin vanhentumaan.

Vastaajan avustajana mainitussa rikosasiassa toimineen asianajajan menettely on oikeuskanslerinvirastossa erikseen arvioitavana.

Apulaisoikeuskanslerin ratkaisu ja muut asiakirjat ovat toistaiseksi salassa pidettäviä. Asian julkisuudesta päätetään tuomioistuinkäsittelyn alkaessa.

Käräjätuomarille syyte ja hovioikeuden jäsenille huomautus

Avainsanat