Generic filters
Exact matches only
14.1.2021 Oikeusuutiset

Velallisen maksuaika konkurssiuhkaisen maksukehotuksen tiedoksiannon jälkeen pitenee väliaikaisesti 30 päivään

Konkurssilaki muuttuu helmikuussa väliaikaisesti, kun maksun laiminlyöntiin perustuva maksukyvyttömyysolettama tulee taas käyttöön. Olettamaan tehdään merkittävä muutos velallisen eduksi, kun määräaika pidennetään 30 päiväksi. Tarkoituksena on auttaa yrityksiä selviytymään koronaviruksen aiheuttaman kriisin yli. Laki on tarkoitus vahvistaa tasavallan presidentin esittelyssä huomenna perjantaina. Väliaikainen laki on voimassa syyskuun loppuun asti. Lain mukaan…

https://asianajajaliitto.fi/2021/01/velallisen-maksuaika-konkurssiuhkaisen-maksukehotuksen-tiedoksiannon-jalkeen-pitenee-valiaikaisesti-30-paivaan/
30.12.2020 Oikeusuutiset

Kun yhtiö ei ole selviytynyt maksuvalmiuskriisistään tekemillään maksusuunnitelmilla, niiden ei siten voida katsoa poistaneen maksukyvyttömyystilaa

KKO:2020:101 Velallisen rikos – Törkeä velallisen epärehellisyys – Menettämisseuraamus Syytteen mukaan A oli lahjoittanut, luovuttanut tai hävittänyt määräysvallassaan olleen yhtiön omaisuutta ilman hyväksyttävää syytä ja aiheuttanut yhtiön maksukyvyttömäksi tulemisen sekä oleellisesti pahentanut sitä. Käräjäoikeus luki A:n syyksi törkeän velallisen epärehellisyyden. Hovioikeus hylkäsi syytteen katsoen, että yhtiön maksukyvyttömyys ja uhkaava maksukyvyttömyys,…

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/kun-yhtio-ei-ole-selviytynyt-maksuvalmiuskriisistaan-tekemillaan-maksusuunnitelmilla-niiden-ei-siten-voida-katsoa-poistaneen-maksukyvyttomyystilaa/
27.11.2020 Oikeusuutiset

Konkurssilain maksukyvyttömyysolettamaa muutetaan velallisen eduksi

Hallitus esittää konkurssilakiin uutta väliaikaista muutosta. Helmikuusta alkaen maksun laiminlyöntiin perustuvaa maksukyvyttömyysolettamaa on tarkoitus muuttaa velallisen eduksi. Tällä halutaan auttaa yrityksiä selviytymään koronaviruksesta aiheutuneen kriisin yli. Esityksen mukaan konkurssiuhkaisen maksukehotuksen noudattamatta jättäminen muodostaisi maksukyvyttömyysolettaman vasta, jos velallinen ei ole 30 päivän kuluessa velkojan maksukehotuksesta maksanut velkojan selvää ja erääntynyttä saatavaa.…

https://asianajajaliitto.fi/2020/11/konkurssilain-maksukyvyttomyysolettamaa-muutetaan-velallisen-eduksi/
15.10.2020 Oikeusuutiset

Väliaikaiselle konkurssihakemusten rajoitukselle esitetään jatkoa

Hallitus esittää jatkoa väliaikaiselle laille, jolla on rajoitettu velkojan oikeutta hakea yritys konkurssiin. Väliaikaisen lain voimassaoloa on tarkoitus jatkaa tammikuun 2021 loppuun asti. Väliaikaisen lain mukaan velallista ei oleteta maksukyvyttömäksi sillä perusteella, että hän ei ole viikon kuluessa velkojan maksukehotuksesta maksanut saatavaa. Velkojan, joka hakee velallista konkurssiin, on osoitettava muulla…

https://asianajajaliitto.fi/2020/10/valiaikaiselle-konkurssihakemusten-rajoitukselle-esitetaan-jatkoa/
16.4.2020 Oikeusuutiset

Ulosottolakiin väliaikaisia muutoksia koronaepidemian takia

Hallitus esittää väliaikaista lakia ulosotossa olevien tilanteen helpottamiseksi koronaepidemian aikana. Esityksen tavoitteena on madaltaa ulosottokaaren helpotusten ja rajoitusten soveltamisen kynnystä. Lakimuutoksella helpotetaan velallisten mahdollisuutta saada rajoitettu tai kevennetty ulosottomenettely. Tämä tarkoittaa esimerkiksi lyhennysvapaita kuukausia tai maksuaikojen myöhentämisiä. Hallituksen esityksen mukaan myös ulosoton joutuisuusvaatimusta muutettaisiin niin, että ulosottolaissa olevat keventämiset ja…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/ulosottolakiin-valiaikaisia-muutoksia-koronaepidemian-takia/
16.4.2020 Oikeusuutiset

Velkojien oikeutta hakea yritys konkurssiin rajoitetaan

Hallitus on antanut lakiesityksen, jolla rajoitetaan velkojan oikeutta hakea yritys konkurssiin. Koronavirusepidemia aiheuttaa monille yrityksille taloudellisen ahdingon, joka ei kutenkaan useimpien osalta jää pysyväksi. Lakiesityksen tavoitteena on auttaa mahdollisimman monia yrityksiä selviämään koronavirustilanteen aiheuttamista talousvaikeuksista. – Niin sanottuja turhia konkursseja tulee nyt välttää. Osa elinkelpoisista ja hyvin voivista yrityksistä on koronavirusepidemian…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/velkojien-oikeutta-hakea-yritys-konkurssiin-rajoitetaan/
28.3.2020 Oikeusuutiset

Oikeusministeriö valmistelee esitystä, jolla rajoitetaan velkojan oikeutta hakea yritys konkurssiin

Oikeusministeriö on ryhtynyt valmistelemaan hallituksen esitystä, jolla rajoitetaan velkojan oikeutta hakea yritys konkurssiin. Näin autetaan yrityksiä selviämään koronavirustilanteen aiheuttamista talousvaikeuksista. Konkurssin edellytyksenä on maksukyvyttömyys. Konkurssilaissa yritys oletetaan maksukyvyttömäksi, jos se ei ole maksanut velkaansa viikon päästä siitä, kun se on saanut maksukehotuksen. Lakimuutoksella tämä olettama tilapäisesti poistetaan. Maksukyvyttömyyden pitää olla…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/oikeusministerio-valmistelee-esitysta-jolla-rajoitetaan-velkojan-oikeutta-hakea-yritys-konkurssiin/
21.12.2016 Lausunnot

Lausunto komission ehdotuksesta maksukyvyttömyyslainsäädäntöjen harmonisoinniksi

Dnro 60/2016 Lausuntopyyntönne: OM 2/471/2016, 24.11.2016 LAUSUNTO KOMISSION DIREKTIIVIEHDOTUKSESTA MAKSUKYVYTTÖMYYSLAINSÄÄDÄNTÖJEN HARMONISOINNIKSI Oikeusministeriö on pyytänyt 24.11.2016 päivätyllä kirjeellään Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuntoa komission direktiiviehdotuksesta maksukyvyttömyyslainsäädäntöjen harmonisoinniksi. Lausuntonaan Asianajajaliitto esittää seuraavaa: 1 Yleisesti direktiiviehdotuksen tavoitteista Insolvenssilainsäädäntö koskettaa talouden, rahoituksen ja kaupan perusrakenteita. Koska eri jäsenvaltioissa on kuitenkin merkittävästi erilaisia insolvenssilainsäädäntöjä, jäsenvaltiot…

https://asianajajaliitto.fi/2016/12/lausunto-komission-ehdotuksesta-maksukyvyttomyyslainsaadantojen-harmonisoinniksi/
18.9.2015 Oikeusuutiset

Verohallinnon ohje velkajärjestelyn vaikutuksesta verotuksessa

Ohjeessa käsitellään velkajärjestelyn vaikutusta luonnollisen henkilön verotuksessa. Ohje korvaa aikaisemman diaarinumeroimattoman ohjeen Velkajärjestely. 1 Yleistä velkajärjestelystä Yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain (57/1993) tarkoituksena on mahdollistaa maksuvaikeuksiin joutuneen yksityishenkilön taloudellisen tilanteen korjaaminen. Velkajärjestely voidaan myöntää velalliselle joka on muutoin kuin tilapäisesti kyvytön maksamaan velkojaan. Ennen velkajärjestelyn hakemista velallisen on lain 11 §:n…

https://asianajajaliitto.fi/2015/09/verohallinnon-ohje-velkajarjestelyn-vaikutuksesta-verotuksessa/
13.3.2013 Oikeusuutiset

Euroopan komissio: Komissio ehdottaa uusia toimenpiteitä, joilla lujitetaan lentomatkustajien oikeuksia

Euroopan komissio on tänään hyväksynyt toimenpidepaketin, jolla varmistetaan lentomatkustajien uudet ja paremmat oikeudet tiedonsaantiin, huolenpitoon ja uudelleenreititykseen, jos he joutuvat jäämään lentoasemalle Samaan aikaan valitusmenettelyjä ja valvontatoimenpiteitä parannetaan, jotta matkustajat voivat oikeasti käyttää oikeuksiaan.   Lentomatkustajien oikeuksia koskevalla ehdotuksella selkiytetään oikeudellisia epäselvyyksiä ja otetaan tarpeen mukaan käyttöön uusia oikeuksia, ks.…

https://asianajajaliitto.fi/2013/03/euroopan-komissio-komissio-ehdottaa-uusia-toimenpiteita-joilla-lujitetaan-lentomatkustajien-oikeuksia/