Generic filters
Exact matches only
10.6.2024 Oikeusuutiset

Yritys- ja yhteisötunnusrekisterin tiedoilla verotusyhtymästä ei sellaisenaan ollut välittömiä oikeusvaikutuksia – yhteisomistajalla ei valitusoikeutta rekisteröintiin

KHO:2024:84 Verotusyhtymä – Metsäyhtymän muodostuminen – Yritys- ja yhteisötunnusrekisteri – Y-tunnus – Päätöksen valituskelpoisuus – Rekisteritekninen toimenpide Verohallinto oli viranomaisaloitteisesti muodostanut metsätilan yhteisomistuksen perusteella verotusyhtymän. Yhtymälle oli annettu Y-tunnus, ja yhtymän tiedot oli merkitty yritys- ja yhteisötietojärjestelmään. Toinen yhtymän osakkaista oli vastustanut yhtymän perustamista. Verohallinto oli hänen pyynnöstään antanut asiassa…

https://asianajajaliitto.fi/2024/06/yritys-ja-yhteisotunnusrekisterin-tiedoilla-verotusyhtymasta-ei-sellaisenaan-ollut-valittomia-oikeusvaikutuksia-yhteisomistajalla-ei-valitusoikeutta-rekisterointiin/
7.6.2024 Oikeusuutiset

Työaikalain säännös oli direktiivin vastainen – ei voitu soveltaa kun perheenjäsen toimi henkilökohtaisena avustajana

KHO:2024:83 Vammaispalvelu – Palveluasuminen kotiin – Henkilökohtainen avustaja – Työnantajamalli – Työnantajan perheenjäsen – Työaikalain soveltamisala – Työaikadirektiivi – Direktiivin tulkintavaikutus – Vertikaalinen välitön oikeusvaikutus Kuntayhtymä oli myöntänyt A:lle vammaispalvelulain perusteella palveluasumisen kotiin, joka toteutettiin henkilökohtaisen avun avulla. Käytössä oli työnantajamalli, jossa A toimi työnantajana ja avustajana hänen tyttärensä. Kuntayhtymä…

https://asianajajaliitto.fi/2024/06/tyoaikalain-saannos-oli-direktiivin-vastainen-ei-voitu-soveltaa-kun-perheenjasen-toimi-henkilokohtaisena-avustajana/
7.6.2024 Oikeusuutiset

KKO sovitteli urheiluvalmentajan työsopimusta – välityslauseke katsottiin kohtuuttomaksi

KKO:2024:36 Työsopimus – Työsopimuksen ehdot – Kohtuuttomat ehdot – Sopimusehdon sovittelu – Välimiesmenettely – Urheilu A oli tehnyt urheiluseuran kanssa valmentajan tehtävää koskevan työsopimuksen. Sopimuksessa oli välityslauseke, jonka mukaan mahdolliset erimielisyydet käsitellään välimiesmenettelyssä Urheilun oikeusturvalautakunnassa. A:n työsopimus oli päätetty, ja A oli nostanut käräjäoikeudessa kanteen vaatien seuralta korvausta työsopimuksen perusteettomasta…

https://asianajajaliitto.fi/2024/06/kko-sovitteli-urheiluvalmentajan-tyosopimusta-valityslauseke-katsottiin-kohtuuttomaksi/
6.6.2024 Oikeusuutiset

Tietosuojavaltuutettu: Googlen ei tarvitse poistaa hakutuloksista mielipidekirjoitusta sen kirjoittajan vaatimuksesta

Googlen ei tarvitse poistaa hakupalvelustaan mielipidekirjoitukseen johtavaa linkkiä Tietosuojavaltuutettu katsoi huhtikuussa 2022 antamassaan päätöksessä. Helsingin hallinto-oikeus ei muuttanut tietosuojavaltuutetun päätöstä eikä korkein hallinto-oikeus myöntänyt toukokuussa 2024 asiassa valituslupaa. Tietosuojavaltuutetun päätös jäi siten lainvoimaiseksi. Mielipidekirjoituksen kirjoittanut henkilö oli vaatinut, että tietosuojavaltuutettu määräisi Googlen poistamaan hakutuloslinkin hakupalvelustaan. Hakutuloslinkki johtaa sanomalehden verkkosivuilla elokuussa…

https://asianajajaliitto.fi/2024/06/tietosuojavaltuutettu-googlen-ei-tarvitse-poistaa-hakutuloksista-mielipidekirjoitusta-sen-kirjoittajan-vaatimuksesta/
5.6.2024 Oikeusuutiset

Säätiön sitoutumiselle maksaa hallituksen jäsenten oikeudenkäyntikulut ei ollut säätiön tarkoituksen mukaista perustetta – sopimus ei ollut säätiötä sitova

KKO:2024:35 Säätiö – Sopimus – Sopimuksen sitovuus Patentti- ja rekisterihallitus oli hakemuksessaan käräjäoikeudessa vaatinut ensisijaisesti säätiön lakkauttamista ja toissijaisesti sen hallituksen jäsenten erottamista toimestaan. Säätiön hallitus oli päättänyt, että säätiö maksaa hallituksen jäsenille asiassa aiheutuvat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, sekä tehnyt säätiön nimissä tätä koskevan sopimuksen hallituksen jäseniä avustaneen asianajajan toimiston…

https://asianajajaliitto.fi/2024/06/saation-sitoutumiselle-maksaa-hallituksen-jasenten-oikeudenkayntikulut-ei-ollut-saation-tarkoituksen-mukaista-perustetta-sopimus-ei-ollut-saatiota-sitova/
5.6.2024 Oikeusuutiset

Pitkään Virossa asunut venäläinen nautti direktiivin mukaista vahvistettua suojaa EU:sta poistamista vastaan myös Suomessa

KHO:2024:82 Ulkomaalaisasia – Toisessa jäsenvaltiossa pitkään oleskellut kolmannen maan kansalainen – Käännyttäminen Euroopan unionin ulkopuolelle – Vahvistettu suoja maasta poistamista vastaan – Unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisu Asiassa oli korkeimmassa hallinto-oikeudessa arvioitavana, oliko muutoksenhakijan käännyttämiseen Suomesta Euroopan unionin ulkopuolelle sovellettava pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta annetun direktiivin mukaista vahvistettua suojaa maasta…

https://asianajajaliitto.fi/2024/06/pitkaan-virossa-asunut-venalainen-nautti-direktiivin-mukaista-vahvistettua-suojaa-eusta-poistamista-vastaan-myos-suomessa/
4.6.2024 Oikeusuutiset

Maanpuolustusta koskevat salaiset tiedot voitiin esitutkinnassa saattaa asianosaisten tietoon vain poliisin tiloissa näyttämällä, antamatta niistä kopiota

KHO:2024:81 Asiakirjajulkisuus – Asiakirjan antamistapa – Asiakirjan antaminen ainoastaan nähtäväksi – Asiakirjan antaminen jäljennöksenä – Viranomaisen harkintavalta – Oikeudenmukainen oikeudenkäynti – Esitutkinta – Esitutkinnan asianosainen – Esitutkintapöytäkirja – Salassa pidettävä asiakirja Asiassa oli kysymys siitä, olisiko keskusrikospoliisin tullut antaa esitutkinnassa asianosaisen asemassa olleille henkilöille heitä koskevaa rikosasiaa koskeva esitutkintapöytäkirja liitteineen…

https://asianajajaliitto.fi/2024/06/maanpuolustusta-koskevat-salaiset-tiedot-voitiin-esitutkinnassa-saattaa-asianosaisten-tietoon-vain-poliisin-tiloissa-nayttamalla-antamatta-niista-kopiota/
3.6.2024 Oikeusuutiset

Käräjätuomarille syyte tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta

Apulaisoikeuskanslerin sijainen päätti syytteen nostamisesta käräjätuomaria vastaan tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Käräjätuomarin epäillään Pohjois-Savon käräjäoikeudessa tuominneen vastaajan 15 päivän ehdottomaan vankeuteen rikoksista, joiden syyteoikeus oli ollut vanhentunut. Vastaaja oli jo suorittanut tuomitun vankeusrangaistuksen ennen kuin asia tuli ilmi oikeuskanslerinviraston suorittamassa rangaistustuomioiden tarkastamisessa. Esitutkinnassa käräjätuomari on myöntänyt, ettei hän asiaa käsitellessään huomannut…

https://asianajajaliitto.fi/2024/06/karajatuomarille-syyte-tuottamuksellisesta-virkavelvollisuuden-rikkomisesta/
30.5.2024 Oikeusuutiset

Lakiosaperilliselle ei ollut annettu oikeaksi todistettua jäljennöstä notaarin leimoin Espanjassa vahvistetusta testamentin jäljennöksestä – tiedoksianto ei ollut lain mukainen

KKO:2024:33 Perintökaari – Testamentti – Testamentin tiedoksianto Suomen kansalainen X oli tehnyt asuinpaikkavaltiossaan Espanjassa testamentin, jossa hän oli määrännyt, että perimykseen sovelletaan Suomen lakia. Julkinen notaari oli vahvistanut testamentin ja rekisteröinyt sen Espanjan oikeusministeriön alaiseen rekisteriin. X:n kuoltua testamentinsaajien saatavilla ei Espanjassa noudatetun käytännön mukaisesti ollut alkuperäistä testamenttia vaan julkisen…

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/lakiosaperilliselle-ei-ollut-annettu-oikeaksi-todistettua-jaljennosta-notaarin-leimoin-espanjassa-vahvistetusta-testamentin-jaljennoksesta-tiedoksianto-ei-ollut-lain-mukainen/
27.5.2024 Oikeusuutiset

AIPA-järjestelmä otettiin käyttöön rikosasioissa

AIPA- jär­jes­tel­män val­ta­kun­nal­li­nen käyt­töön­ot­to ri­ko­s­asioi­den kä­sit­te­lys­sä ta­pah­tui tä­nään 27.5.2024. Käyt­töön­ot­toa on edel­tä­nyt noin kah­den kuu­kau­den mit­tai­nen pi­lo­toin­ti­jak­so kol­mes­sa kä­rä­jä­oi­keu­des­sa. Jär­jes­tel­mä on otet­tu jo ai­em­min käyt­töön muis­sa asia­ryh­mis­sä. Merkittävä käyttöönotto, mutta ei kehittämisen päätös Tämä valtakunnallinen käyttöönotto on AIPA-hankkeen suurin. Nyt käyttöönotettavia uusia toiminnallisuuksia alettiin kehittää jo vuonna 2019 ja pitkää…

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/aipa-jarjestelma-otettiin-kayttoon-rikosasioissa/