Valtuusto saattoi erottaa lautakuntien luottamushenkilöt, kun lautakuntien kokoonpanot eivät enää valtuustoryhmien vaihdoksen jälkeen toteuttanut parlamentarismia

18.6.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2024:89 Kunnallisasia – Toimielimen erottaminen – Valtuuston luottamus – Luottamushenkilön erottamattomuuden periaate – Valtuustoryhmän vaihto – Sovellettu parlamentarismi – Johdonmukaisen käytännön vaatimus – Yhdistymisvapaus

Kaupunginvaltuusto oli erottanut kahden lautakunnan luottamushenkilöt. Luottamuksen menettämistä on perusteltu sillä, että sen jälkeen kun kummassakin lautakunnassa yksi jäsen oli vaihtanut valtuustoryhmää, sovellettu parlamentarismi ei enää riittävällä tavalla toteutunut näiden toimielinten kokoonpanossa. Hallinto-oikeus kumosi valtuuston päätöksen keskeisesti sillä perusteella, että päätökset poikkesivat aikaisemmasta hallintokäytännöstä eikä asiassa ollut osoitettu, että erottaminen ei olisi loukannut tasapuolisen kohtelun vaatimusta. Tällä perusteella valtuusto oli ylittänyt harkintavaltansa.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että arvioitaessa sitä, onko valtuusto erottamispäätöstä tehdessään noudattanut tasapuolisen kohtelun periaatetta, on taustana otettava huomioon, että erottamisasian vireilletulo edellyttää kunnanhallituksen esitystä tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä koskevaa aloitetta. Tämänkaltainen kynnys on omiaan vaikuttamaan siihen, että valtuuston käsiteltäväksi tulee suhteellisen harvoin vastaavia asioita. Tähän vireilletulotapaan ja asioiden suhteelliseen poikkeuksellisuuteen nähden valtuuston päätöksenteolta ei voida edellyttää samanlaista johdonmukaisuutta kuin toimielimiltä yleensä hallintoasioiden käsittelyssä.

Tässä tapauksessa asia on tullut vireille, kun lain edellytykset täyttävä määrä valtuutettuja oli tehnyt asiasta aloitteen. Tällaisessa tilanteessa yksinomaan sen, etteivät kesken vaalikauden tapahtuneet valtuustoryhmän vaihdokset ole mahdollisesti muissa vastaavissa tapauksissa tulleet lainkaan valtuuston arvioitavaksi, ei voitu katsoa rajoittavan valtuuston päätöksentekoa tilanteissa, joissa asia tulee valtuuston ratkaistavaksi. Se, että valtuusto on päättänyt erottaa toimielinten luottamushenkilöt kuntalain 34 §:n 1 momentin perusteella, ei merkinnyt epäasianmukaista poikkeamista aikaisemmasta käytännöstä. Valtuusto ei siten ollut päätöstä tehdessään käyttänyt harkintavaltaansa tasapuolisen kohtelun periaatteen ja siihen sisältyvän johdonmukaisuusvaatimuksen vastaisesti.

KHO:2024:89

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments