Generic filters
Exact matches only
11.1.2021 Oikeusuutiset

Kansalaisuutta määritetäessä oli muutoksenhaussa arvioitava henkilön vanhemman kansalaisuusasema, viranomaisten aiemmilla kannanotoilla sen suhteen ei ollut sitovaa vaikutusta.

KHO:2021:3 Kansalaisuusasia – Kansalaisuusaseman määrittäminen – Syntyessä saatu kansalaisuus – Vanhemman kansalaisuusasema – Kansalaisuuden menettäminen – Oikeusvoima – Hyvän hallinnon perusteet Maahanmuuttoviraston päätöksen mukaan A:ta oli Suomessa pidettävä Ison-Britannian kansalaisena. A ei ollut saanut syntyessään vuonna 1997 Suomen kansalaisuutta, koska hänen isänsä oli menettänyt Suomen kansalaisuuden täyttäessään 22 vuotta vuonna…

https://asianajajaliitto.fi/2021/01/kansalaisuutta-maaritetaessa-oli-muutoksenhaussa-arvioitava-henkilon-vanhemman-kansalaisuusasema-viranomaisten-aiemmilla-kannanotoilla-sen-suhteen-ei-ollut-sitovaa-vaikutusta/
31.12.2020 Oikeusuutiset

Vuonna 1972 tehty virheellinen merkintä henkilön Suomen kansalaisuudesta ei estänyt Maahanmuuttovirastoa katsomasta, ettei henkilö ole Suomen kansalainen

KHO:2020:168 Kansalaisuusasia – Kansalaisuusaseman määrittäminen – Kansalaisuuden saaminen syntymäpaikan perusteella – Vuoden 1968 kansalaisuuslaki – Kaksoiskansalaisuus – Väestörekisterimerkintä – Vakiintunut olotila A oli vuonna 1972 syntyessään saanut syntymäpaikkansa perusteella Irlannin kansalaisuuden. Hänen äitinsä oli tuolloin Suomen kansalainen. A oli merkitty ilmoituksen perusteella Suomen väestötietojärjestelmään Suomen kansalaiseksi äitinsä kansalaisuuden mukaan, koska…

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/vuonna-1972-tehty-virheellinen-merkinta-henkilon-suomen-kansalaisuudesta-ei-estanyt-maahanmuuttovirastoa-katsomasta-ettei-henkilo-ole-suomen-kansalainen/
22.12.2020 Oikeusuutiset

KHO: Se, että kansalaisuutta hakenut oli Suomessa hakenut ja saanut nimensä muutetuksi, ei ollut peruste evätä häneltä kansalaisuus

KHO: Kansalaisuusasia – Henkilöllisyyden luotettava selvittäminen – Kokonaisharkinta – Nimenmuutos – Henkilöllisyys  Maahanmuuttovirasto oli hylännyt A:n kansalaisuushakemuksen, koska A:n henkilöllisyyttä ei ollut voitu pitää luotettavasti selvitettynä. Kielteinen päätös oli perustunut kokonaisharkintaan, jossa oli otettu muun ohella huomioon A:n Suomessa tekemä väestötietojärjestelmään merkitty nimenmuutos. Maahanmuuttovirasto oli päätöksessään kokonaisarviointiin vaikuttavana seikkana katsonut,…

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/kho-se-etta-kansalaisuutta-hakenut-oli-suomessa-hakenut-ja-saanut-nimensa-muutetuksi-ei-ollut-peruste-evata-hanelta-kansalaisuus/
21.12.2020 Oikeusuutiset

EU:n kansalainen voidaan luovuttaa kolmanteen valtioon vasta, kun on kuultu jäsenvaltiota, jonka kansalaisuus hänellä on

Tässä yhteydessä kansalaisuusjäsenvaltion on saatava pyynnön vastaanottaneelta jäsenvaltiolta tieto kaikista luovuttamispyynnön yhteydessä ilmoitetuista oikeudellisista seikoista ja tosiseikoista ja sille on varattava kohtuullinen määräaika mahdollisen eurooppalaisen pidätysmääräyksen antamiseksi kyseisestä henkilöstä. BY, joka on Ukrainan ja Romanian kansalainen, syntyi Ukrainassa ja asui siellä aina siihen saakka, kunnes hän muutti vuonna 2012 Saksaan.…

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/eun-kansalainen-voidaan-luovuttaa-kolmanteen-valtioon-vasta-kun-on-kuultu-jasenvaltiota-jonka-kansalaisuus-hanella-on/
21.7.2020 Oikeusuutiset

KHO: Kansalaisuutta hakevan kielitaidon osoittamistavat on lueteltu tyhjentävästi kansalaisuuslain 17 §:ssä

KHO: Kansalaisuus – Kielitaidon osoittaminen – Ammatillisen aikuiskoulutuksen ammattitutkinto – Tutkinnon suorituskieli – Maahanmuuttoviraston toimivalta Maahanmuuttovirasto oli hylännyt Nigerian kansalaisen kansalaisuushakemuksen, koska tämän ei katsottu osoittaneen kielitaitoaan kansalaisuuslain 17 §:ssä edellytellä tavalla. Muutoksenhakija oli kyllä suorittanut pykälän 7 kohdassa mainitun ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitetun ammattitutkinnon, mutta Maahanmuuttovirasto katsoi…

https://asianajajaliitto.fi/2020/07/kho-kansalaisuutta-hakevan-kielitaidon-osoittamistavat-on-lueteltu-tyhjentavasti-kansalaisuuslain-17-%c2%a7ssa/
2.4.2020 Oikeusuutiset

EU:n kemikaaliviraston työntelijälle kertyi asumisaikaa kansalaisuuden saamiseksi

KHO:2020:33 Kansalaisuusasia – Asumisaikaedellytys – Unionin kansalainen – Euroopan kemikaalivirasto – Oikeus oleskella pysyvästi Suomessa – Varsinainen asunto ja koti Unionin kansalainen A oli saapunut Suomeen työskentelemään Euroopan kemikaalivirastossa (ECHA) ja hän oli vuodesta 2007 lähtien asunut Suomessa. Maahanmuuttovirasto katsoi muun ohella, että A:n oleskelua kemikaaliviraston työntekijänä voitiin pitää tilapäisluonteisena…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/eun-kemikaaliviraston-tyontelijalle-kertyi-asumisaikaa-kansalaisuuden-saamiseksi/
2.12.2019 Oikeusuutiset

Kansalaisuutta hakeneen yhtäjaksoinen maassaoleskelu oli keskeytynyt, hakemus hylättiin.

KHO:2019:148 Kansalaisuusasia – Asumisaikaedellytys – Muu kuin lyhyt poissaolo – Painava henkilökohtainen syy – Yhtäjaksoisen asumisajan katkeaminen  A oli ilmoittanut kansalaisuushakemuksessaan, että hän oli oleskellut Suomen ulkopuolella kotimaassaan Nepalissa yli vuoden yhtäjaksoisen ajan (13.9.2014–3.10.2015). Asiassa oli arvioitava, oliko A:n poissaololle Suomesta ollut sellainen kansalaisuuslain 16 §:n 1 momentissa tarkoitettu painava…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/kansalaisuutta-hakeneen-yhtajaksoinen-maassaoleskelu-oli-keskeytynyt-hakemus-hylattiin/
4.11.2019 Oikeusuutiset

Ammatillinen tutkinto tulee tosiasiallisesti suorittaa suomen kielellä, jotta se osoittaisi kansalaisuuden saamiseksi tarvittavan kielitaidon

Valittaja on osoitukseksi suomen kielen taidostaan liittänyt kansalaisuushakemukseensa todistuksen suomenkieliseen ammatilliseen perustutkintoon sisältyneiden opintojen suorittamisesta. Saadun selvityksen perusteella valittajan suorittaman ammatillisen perustutkinnon opetuskieli on ollut suomi, mutta hän on tosiasiassa suorittanut opintonsa pääasiassa englannin kielellä ja vain osaksi suomen kielellä. Lisäksi valittaja on korvannut merkittävän osan suomenkielisen tutkinnon opinnoista näytöillä…

https://asianajajaliitto.fi/2019/11/ammatillinen-tutkinto-tulee-tosiasiallisesti-suorittaa-suomenkielella-jotta-se-osoittaisi-kansalaisuuden-saamiseksi-tarvittavan-kielitaidon/
12.8.2019 Oikeusuutiset

Maahanmuuttoviraston on ensin ratkaistava onko kansalaisuutta hakeneen henkilöllisyys selvitetty ja vasta sen jälkeen muut edellytykset

Vaasan HaO: Kansalaisuusasia – Henkilöllisyyden luotettavan selvittämisen ensisijaisuus – Kielitaitoedellytys Maahanmuuttovirasto oli hylännyt kansalaisuushakemuksen, koska hakija ei täyttänyt säädettyä kielitaitoedellytystä. Maahanmuuttovirasto oli päätöksessään todennut, ettei se ota kantaa siihen, voidaanko hakijan henkilöllisyyttä pitää asiassa selvitettynä. Hallinto-oikeus totesi päätöksessään, että henkilöllisyyden luotettava selvittäminen on Suomen kansalaisuuden saamisen perusedellytys. Selvitetyn henkilöllisyyden vaatimus…

https://asianajajaliitto.fi/2019/08/maahanmuuttoviraston-on-ensin-ratkaistava-onko-kansalaisuutta-hakeneen-henkilollisyys-selvitetty-ja-vasta-sen-jalkeen-muut-edellytykset/
2.7.2019 Oikeusuutiset

Poikkeusmahdollisuus saada kansalaisuus ilman kielitaitoa koskee myös yksityisyrittäjiä

KHO: Kansalaisuusasia – Kielitaitoedellytys – Poikkeaminen – Työn hoitamisen kohtuuton vaikeus Kansalaisuuslain 18 b §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan ulkomaalaiselle voitiin myöntää Suomen kansalaisuus 13 §:n 1 momentin 6 kohdan estämättä, jos hakijan Suomessa olevan, vakinaisen ja päätoimisen työn hoitaminen oli kohtuuttoman vaikeaa ilman Suomen kansalaisuutta. Säännöksen tarkoituksena oli…

https://asianajajaliitto.fi/2019/07/poikkeusmahdollisuus-saada-kansalaisuus-ilman-kielitaitoa-koskee-myos-yksityisyrittajia/