Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
2.10.2020 Oikeusuutiset

Kiinteistön ostajalla ei ollut valitusoikeutta kun maistraatti oli jättänyt myöntämättä edunvalvojalle luvan kiinteistön myyntiin

KHO:2020:103 Holhoustoimen edunvalvonta – Kiinteistön kauppa – Holhoustoimilain mukainen lupa – Valitusoikeus – Välittömät ja välilliset oikeusvaikutukset – Oikeustoimen vastapuoli Asiassa oli ratkaistavana, oliko holhoustoimilain 35 §:n mukaista lupa-asiaa koskevalla päätöksellä sellaisia välittömiä vaikutuksia luvanvaraisen oikeustoimen vastapuolen oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun, että hänellä olisi ollut valitusoikeus lupa-asiassa annetusta päätöksestä. Edunvalvoja…

https://asianajajaliitto.fi/2020/10/kinteiston-ostajalla-ei-ollut-valitusoikeutta-kun-maistraatti-oli-jattanyt-myontamatta-edunvalvojalle-luvan-kiinteiston-myyntiin/
21.9.2020 Oikeusuutiset

KHO katsoi, ettei edunvalvontavaltuutuksen vahvistamiselle ollut esitetty riittävää selvitystä

KHO: Holhoustoimen edunvalvonta – Edunvalvontavaltuutuksen vahvistaminen – Valtuuttajan vastustamisen merkitys  A oli allekirjoittamassaan edunvalvontavaltakirjassa valtuuttanut B:n edustamaan itseään taloudellisissa asioissa sekä sellaisissa henkilöään koskevissa asioissa, joiden merkitystä A ei kykene ymmärtämään sillä hetkellä, jolloin valtuutusta on käytettävä. B oli maistraatille tekemässään hakemuksessa pyytänyt, että maistraatti vahvistaisi edellä mainitun A:n allekirjoittaman…

https://asianajajaliitto.fi/2020/09/kho-katsoi-ettei-edunvalvontavaltuutusken-vahvistamiselle-ollut-esitetty-riittavaa-selvitysta/
17.3.2020 Oikeusuutiset

Oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamisesta selvitys

Oikeusministeriö on asettanut selvityshenkilön selvittämään oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamista. Selvityksen laatii varatuomari Juhani Jokinen. Hankkeen tavoitteena on selvittää aiempaa tarkemmin valtakunnallisen oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamista. Edellisen kerran oikeusministeriö selvitti viraston perustamista vuonna 2017. Viraston toiminnan periaatteita ja organisointimalleja on kuitenkin tarpeen arvioida nyt tarkemmin. Lisäksi talous- ja velkaneuvonta on tullut…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/oikeusapu-ja-edunvalvontaviraston-perustamisesta-selvitys/
12.11.2019 Oikeusuutiset

Työntekijäyhdistystä ei voitu pitää aitona työntekijöiden ammattiyhdistyksenä, joka oli kelpoinen tekemään työehtosopimuksen.

Yhdistyksen solmima työehtosopimus ei siten ollut pätevä työehtosopimus. Käräjäoikeudessa kantajana olevan työntekijän työhön oli sovellettava yleissitovaa työehtosopimusta.   Kollektiivisopimuksilla luodaan oikeuksia ja velvoitteita sopijapuoliin nähden ulkopuolisille tahoille. Työtuomioistuin katsoo, että tämän johdosta vaatimus kollektiivisopimusten osapuolten riippumattomuudesta neuvotteluja käytäessä korostuu. Niiden, joiden puolesta kollektiivisopimus on tehty, on voitava luottaa siihen, että…

https://asianajajaliitto.fi/2019/11/tyontekijayhdistysta-ei-voitu-pitaa-aitona-tyontekijoiden-ammattiyhdistyksena-joka-oli-kelpoinen-tekemaan-tyoehtosopimuksen/
15.2.2019 Lausunnot

Lausunto Oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamista koskevasta selvityksestä

Dnro 80/2018   www.lausuntopalvelu.fi   Lausuntopyyntönne: VN/6624/2018, 17.12.2018 LAUSUNTO OIKEUSAPU- JA EDUNVALVONTAVIRASTON PERUSTAMISTA KOSKEVASTA SELVITYKSESTÄ 1. Selvityksessä ehdotetaan oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamista. Kannatatteko yhden viraston perustamista?   Suomen Asianajajaliitto kannattaa viraston perustamista.   Uuden viraston perustaminen mahdollistaa oikeusapu- ja edunvalvontatoimen nykyistä tehokkaamman kehittämisen. Oikeusavun hakijoiden kannalta esitetty organisaatio tuottaisi nykyistä…

https://asianajajaliitto.fi/2019/02/lausunto-oikeusapu-ja-edunvalvontaviraston-perustamista-koskevasta-selvityksesta/
18.12.2018 Oikeusuutiset

Ehdotus oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamisesta

Oikeusministeriössä hoidettavat keskushallinnon tehtävät siirtyisivät perustettavalle virastolle. Oikeusministeriön asettamat selvitysmiehet esittävät valtakunnallisen oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamista. Selvityksen mukaan uudistus keventäisi hallintoa ja mahdollistaisi palveluiden yhtenäistämisen. Ehdotuksen mukaan tällä hetkellä oikeusministeriössä hoidettavat keskushallinnon tehtävät, kuten muun muassa talous- ja henkilöstöhallinto sekä toimitilahallinto, siirtyisivät perustettavalle virastolle. Keskushallinnosta vastaisi oikeusapu- ja edunvalvontavirasto ja…

https://asianajajaliitto.fi/2018/12/ehdotus-oikeusapu-ja-edunvalvontaviraston-perustamisesta/
16.6.2016 Oikeusuutiset

Oikeusaputoimistojen hallintoa keskitetään

Nykyiset kuusi oikeusapupiiriä muodostetaan virastoiksi, joiden hallinto hoidetaan keskitetysti. Valtion oikeusaputoimistojen hallinto kevenee. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa muutos tulemaan voimaan 1. lokakuuta 2016. Uudistus parantaa kansalaisille tarjottavien palveluiden laatua. Hallintotehtäviä keskittämällä vapautuu voimavaroja asianajo- ja edunvalvontatyöhön. Samalla oikeusaputoimistojen väliset erot jonotusajoissa tasaantuvat. Jatkossa piirit ovat nimeltään oikeusapu- ja edunvalvontapiirejä.…

https://asianajajaliitto.fi/2016/06/oikeusaputoimistojen-hallintoa-keskitetaan/
17.3.2016 Oikeusuutiset

OM: Oikeusaputoimistojen hallintoa aiotaan keskittää

Nykyiset kuusi oikeusapupiiriä muodostettaisiin virastoiksi, joiden hallinto hoidettaisiin keskitetysti. Hallituksen tänään antamalla esityksellä toteutettaisiin valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistus Jatkossa piirit olisivat nimeltään oikeusapu- ja edunvalvontapiirejä. Edunvalvontapalveluja varten perustettaisiin omat toimistot siten, että kussakin toimipaikassa toimisi rinnakkain oikeusaputoimisto ja edunvalvontatoimisto. Oikeusavun asiakkaita palveltaisiin oikeusaputoimistoissa ja edunvalvonta-asiakkaita edunvalvontatoimistoissa. Nykyiset toimipaikat säilyisivät. Valtion oikeusaputoimistoja…

https://asianajajaliitto.fi/2016/03/om-oikeusaputoimistojen-hallintoa-aiotaan-keskittaa/
22.2.2016 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta laiksi valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä

Dnro 08/2016 Lausuntopyyntönne: OM 7/33/2015, OM025:00/2015, 9.2.2016 LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI VALTION OIKEUSAPU- JA EDUNVALVONTAPIIREISTÄ Suomen Asianajajaliitto (jatkossa ”Asianajajaliitto”) esittää lausuntonaan seuraavaa: Niiltä osin kuin Asianajajaliitto on aiemmin antanut lausunnon valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistuksesta (OM:n mietintöjä ja lausuntoja 25/2014), nyt esitetty luonnos lakiesitykseksi on oikeusapu- ja edunvalvontapiirien rakenteen osalta pääosin…

https://asianajajaliitto.fi/2016/02/lausunto-he-luonnoksesta-laiksi-valtion-oikeusapu-ja-edunvalvontapiireista/
15.2.2016 Oikeusuutiset

Oikeusasiamieheltä kahdet moitteet edunvalvonta-asioissa

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on antanut Itä-Suomen maistraatille ja Kainuun yleiselle edunvalvonnalle moitteet holhousasioissa. Maistraatti oli ryhtynyt selvittämään kantelijan ja hänen puolisonsa edunvalvonnan tarvetta selvästi perusteettoman ilmoituksen nojalla.Oikeusasiamies katsoi maistraatin puuttuneen aiheettomasti asianosaisten perusoikeutena turvattuun yksityisyyden suojaan ja itsemääräämisoikeuteen. Yleinen edunvalvoja taas oli laiminlyönyt päämiehensä kuulemisen ennen tämän asunnon suursiivousta,…

https://asianajajaliitto.fi/2016/02/oikeusasiamiehelta-kahdet-moitteet-edunvalvonta-asioissa/