Kiinteistön ostajalla ei ollut valitusoikeutta kun maistraatti oli jättänyt myöntämättä edunvalvojalle luvan kiinteistön myyntiin

2.10.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2020:103 Holhoustoimen edunvalvonta – Kiinteistön kauppa – Holhoustoimilain mukainen lupa – Valitusoikeus – Välittömät ja välilliset oikeusvaikutukset – Oikeustoimen vastapuoli

Asiassa oli ratkaistavana, oliko holhoustoimilain 35 §:n mukaista lupa-asiaa koskevalla päätöksellä sellaisia välittömiä vaikutuksia luvanvaraisen oikeustoimen vastapuolen oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun, että hänellä olisi ollut valitusoikeus lupa-asiassa annetusta päätöksestä.

Edunvalvoja oli hakenut holhoustoimilain mukaista lupaa päämiehensä A omistamien kiinteistöjen myymiseen päämiehen pojalle D ja tämän puolisolle E. Kiinteistön kaupalla oli tarkoitus toteuttaa maatilan sukupolvenvaihdos. Maistraatti (nykyisin Digi- ja väestötietovirasto) katsoi, että alhaisen kauppahinnan vuoksi kyseessä oleva oikeustoimi oli lahjoitus, jolle ei voida myöntää holhoustoimilain mukaista lupaa. Maistraatin mukaan oikeustoimi ei myöskään ollut A:n edun mukainen. Maistraatti hylkäsi hakemuksen. Hallinto-oikeus jätti D:n valituksen maistraatin päätöksestä tutkimatta.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että holhoustoimilain ja siinä olevan tiettyjä oikeustoimia koskevan lupajärjestelmän tarkoituksena on päämiehen edun turvaaminen. Maistraatin lupa-asiaan antamassa päätöksessä ei ollut kyse siitä, että sillä rajoitettaisiin osapuolten mahdollisuutta ryhtyä luvanvaraiseen oikeustoimeen sinänsä, vaan lupa-asiaan annettavan päätöksen tarkoitus oli turvata se, ettei sellaisella oikeustoimella aiheuteta edunvalvottavan päämiehen eduille vahinkoa.

Kiinteistön kauppa koski tosiasiassa D:n etua. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että maistraatin holhoustoimilain nojalla antaman päätöksen vaikutukset olivat kuitenkin hänen kannaltaan välillisiä. Näin ollen maistraatin päätös ei koskenut D:n oikeutta tai etua sillä tavoin, että hänellä olisi ollut valitusoikeus maistraatin päätöksestä. Hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei muutettu.

KHO:2020:103

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments