EOA: Perinnönjakoa koskevan lupa-asian käsittely Digi- ja väestötietovirastossa kesti liian pitkään

11.10.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kantelija pyysi tutkimaan Digi ja väestötietoviraston menettelyä perinnönjakoa koskevan lupaasian käsittelyssä. Kantelija oli tyytymätön käsittelyaikaan, joka oli kantelun tekohetkellä ollut kantelijan kertoman mukaan noin puoli vuotta. Kantelun mukaan viivästymisestä oli aiheutunut haittaa, koska perintö oli menettänyt arvoaan käsittelyn aikana. Myöskään käsittelyaikaa koskeneisiin tiedusteluihin ei ollut vastattu.

Asia oli tullut vireille 11.11.2019, ja asian edellinen käsittelijä oli lähettänyt täydennyspyynnön 22.1.2020. Täydennys oli toimitettu 6.2.2020, mutta joidenkin asiakirjojen skannaaminen asiakäsittelyjärjestelmään oli jostakin syystä viivästynyt ja viimeinen sivu täydennyksestä oli skannattu 8.4.2020. Asia oli tullut selvityksen antaneen ylitarkastajan käsittelyyn 24.4.2020 aiemman käsittelijän poissaolon vuoksi. Hakijan aiemmin toimittama täydennys ei ollut sisältänyt kaikkea täydennyspyynnössä pyydettyä selvitystä, minkä vuoksi ylitarkastaja oli lähettänyt uuden täydennyspyynnön 27.4.2020. Täydennys oli toimitettu 14.5.2020 ja myönteinen päätös oli tehty samana päivänä.

***

EOA Jääskeläinen: “Pidän käsittelyaikaa kaiken kaikkiaan liian pitkänä. Minulla ei kuitenkaan ole syytä moittia kenenkään yksittäisen virkamiehen menettelyä. Asian käsittely oli osunut varsin mittavan organisaatiouudistuksen saumakohtaan, ja tällaiset uudistukset ovat yleensäkin omiaan vaikuttamaan asioiden käsittelyyn, koska virkamiehet joutuvat omaksumaan uusia toimintatapoja ja tietojärjestelmiä, minkä lisäksi uudistukset voivat mahdollisesta seikkaperäisestä valmistelusta huolimatta aiheuttaa ennakoimattomia viiveitä asioiden käsittelyyn Lisäksi käsittelyaikaan olivat nyt vaikuttaneet sellaiset poissaolot, joihin virasto työnantajana ei ollut voinut varautua. Olen myös ottanut huomioon sen, että viivästystä oli jo pahoiteltu kantelijalle. Totean vielä, että oikeusasiamiehelle on etenkin kuluvan vuoden aikana tehty useita kanteluita edunvalvontaasioiden käsittelyn viipymisestä Digi ja väestötietovirastossa ja olen ottanut asian eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain 4 §:n nojalla omasta aloitteesta yleisemmin tutkittavaksi (EOAK/4661/2021). Olen saanut Digi ja väestötietovirastolta selvityksen, minkä lisäksi olen pyytänyt selvitystä ja lausuntoa myös valtiovarainministeriöltä, jonka hallinnonalalle Digi ja väestötietoviraston toiminnan asianmukaisuudesta huolehtiminen kuuluu. Asian käsittely on kesken.

Saatan edellä esittämäni käsityksen Digi ja väestötietoviraston tietoon lähettämällä sille päätökseni tiedoksi.

https://www.oikeusasiamies.fi/r/fi/ratkaisut/-/eoar/2827/2020

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments