Generic filters
Exact matches only
28.8.2019 Oikeusuutiset

I-SHO: Käräjäoikeus saattoi määrätä ajokiellon, vaikka toimivalta oli asian vireillä ollessa poistunut lain muutoksen myötä

I-SHO:2019:2 Ajokielto Tuomioistuimen toimivalta Käräjäoikeus oli 5.6.2019 antamallaan tuomiolla määrännyt A:n ajokieltoon asiassa, joka oli tullut vireille 15.4.2019. Ajokorttilain 64 §:n 1 momentin 1.6.2019 voimaan tulleen muutoksen mukaan ajokiellon määrää poliisi. Kysymys siitä, onko käräjäoikeudella ollut toimivalta määrätä A ajokieltoon ennen 1.6.2019 vireille tulleessa, mutta vasta lainmuutoksen jälkeen ratkaistussa asiassa.…

https://asianajajaliitto.fi/2019/08/i-sho-karajaoikeus-saattoi-maarata-ajokiellon-vaikka-toimivalta-oli-asian-vireilla-ollessa-poistunut-lain-muutoksen-myota/
5.8.2019 Oikeusuutiset

Hovioikeus voi määrätä ajokiellon asiassa joka oli tullut vireille ennen kun ajokieltotoimivalta siirtyi poliisille

VaaHO:2019:2 Ajokielto Muutoksenhaku Tuomioistuimen toimivalta Kysymys hovioikeuden toimivallasta määrätä vastaajalle ajokielto 1.6.2019 jälkeen. Laissa 96/2018 ei ole siirtymäsäännöstä sen varalta, että ajokieltoa koskeva asia on lain tullessa voimaan vireillä käräjäoikeudessa tai muutoksenhakutuomioistuimissa. Tätä kysymystä ei ole käsitelty myöskään lain esitöissä lukuunottamatta mainintaa, että “rikosprosessuaalisissa säännöksissä lähtökohtana on, että niitä sovelletaan…

https://asianajajaliitto.fi/2019/08/hovioikeus-voi-maarata-ajokiellon-asiassa-joka-oli-tullut-vireille-ennen-kun-ajokieltotoimivalta-siirtyi-poliisille/
23.5.2019 Oikeusuutiset

Perusmuotoiset rattijuopumukset voidaan käsitellä sakkomenettelyssä 1. kesäkuuta alkaen

Sakkomenettelyn käyttöä laajennetaan 1. kesäkuuta 2019 alkaen siirtämällä ajokiellon määrääminen kokonaan poliisille. Muutoksen jälkeen rattijuopumukset voidaan käsitellä sakkomenettelyssä. Voimassa olevan lain mukaan ajokielto on määrättävä käräjäoikeudessa, mikä estää sakkomenettelyn käytön rattijuopumuksissa. Sakkomenettelyssä rikosta ei käsitellä tuomioistuimessa, vaan rikoksesta ja tapauksesta riippuen poliisi tai syyttäjä määrää rikesakon tai sakkorangaistuksen. Törkeät rattijuopumukset…

https://asianajajaliitto.fi/2019/05/perusmuotoiset-rattijuopumukset-voidaan-kasitella-sakkomenettelyssa-1-kesakuuta-alkaen/
12.4.2017 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta tieliikennelaiksi

Dnro 08/2017 Lausuntopyyntönne: LVM/417/03/2013, 15.2.2017 LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA TIELIIKENNELAIKSI JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on pyydetty asiantuntijalausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Asianajajaliitto lausuu seuraavaa. Liikennerikokset ja seuraamusjärjestelmä: liikennevirhemaksu sekä ajoneuvokohtainen liikennevirhemaksu Hallituksen esityksessä todetaan sivulla 152: Lainvalmistelussa on ollut rikesakon käytön laajentamisen…

https://asianajajaliitto.fi/2017/04/lausunto-he-luonnoksesta-tieliikennelaiksi/
3.2.2017 Lausunnot

Lausunto sakkomenettelyn soveltamisalan laajentamisesta

Dnro 64/2016 Lausuntopyyntönne: OM 4/41/2016, 20.12.2016 SAKKOMENETTELYN SOVELTAMISALAN LAAJENTAMISTA VALMISTELLEEN TYÖRYHMÄN MIETINTÖ (OM:n Mietintöjä ja lausuntoja 54/2016) 1. Yleistä Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on pyydetty lausuntoa oikeusministeriölle sakkomenettelyn soveltamisalan laajentamista koskevasta mietinnöstä. Mietinnön taustalla on pääministeri Juha Sipilän hallituksen strategisen ohjelman linjaus, jonka mukaan hallituskaudella mahdollistetaan tuomioistuinten keskittyminen ydintehtäviin. Tämän…

https://asianajajaliitto.fi/2017/02/lausunto-sakkomenettelyn-soveltamisalan-laajentamisesta/
16.3.2016 Lausunnot

Lausunto arviomuistiosta Oikeusprosessien keventäminen

Dnro 02/2016 Lausuntopyyntönne OM 8/41/2015, 11.1.2016 LAUSUNTO ARVIOMUISTIOSTA OIKEUSPROSESSIEN KEVENTÄMINEN Oikeusministeriö on pyytänyt lausuntopyynnössään OM 8/41/2015 lausuntoa Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”). Asianajajaliitto esittää lausuntonaan seuraavaa. 1. Yleistä Arviomuistiossa esitetään useita ehdotuksia, joilla oikeusprosesseja voitaisiin jatkossa lainsäädäntöteitse kehittää ja keventää. Monissa tilanteissa itse lainsäädäntö ei sinänsä ole esteenä prosessien tehostamiselle ja…

https://asianajajaliitto.fi/2016/03/lausunto-arviomuistiosta-oikeusprosessien-keventaminen/
17.6.2014 Oikeusuutiset

Poliisimiehen rikosepäilyn vuoksi tekemästä väliaikaista ajokieltoa koskevasta päätöksestä ei saa valittaa

KHO:2014:108 Ajo-oikeus – Ajokortti – Väliaikainen ajokielto – Valitusoikeus – Poliisimies – Tutkimatta jättäminen – Hallinto-oikeuden toimivalta Poliisimies oli ajokorttilain 70 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla määrännyt ajo-oikeuden haltijan väliaikaiseen ajokieltoon ja ottanut ajokortin haltuunsa, kun oli todennäköisiä syitä epäillä ajo-oikeuden haltijan syyllistyneen rikoslain 23 luvun 3 §:n 1…

https://asianajajaliitto.fi/2014/06/poliisimiehen-rikosepailyn-vuoksi-tekemasta-valiaikaista-ajokieltoa-koskevasta-paatoksesta-ei-saa-valittaa/
17.6.2014 Oikeusuutiset

Väliaikainen ajokielto ei ole ne bis in idem -kiellon tarkoittama rangaistus

KHO:2014:107 Ajo-oikeus – Väliaikainen ajokielto – Poliisimies – Poliisilaitos – Poliisi – Valitusoikeus – Ne bis in idem Poliisimies oli määrännyt henkilön väliaikaiseen ajokieltoon epäiltynä syyllistymisestä törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen. Poliisilaitos pysytti poliisimiehen päätöksen. Poliisilaitoksen päätöksestä voitiin valittaa hallintolainkäytön järjestyksessä hallinto-oikeuteen. Poliisin ajokieltoon määräämisessä on kysymys hallinnollisesta turvaamistoimesta. Väliaikainen ajokielto oli…

https://asianajajaliitto.fi/2014/06/valiaikainen-ajokielto-ei-ole-ne-bis-in-idem-kiellon-tarkoittama-rangaistus/
10.10.2013 Oikeusuutiset

Poliisi voi valittaa ajo-oikeusasiassa KHO:een. Hallintolainkäytössä ei tutkita lainvoimaisia rikosasioita.

KHO:2013:161 Viranomaisen valitusoikeus – Poliisilaitos – Ajo-oikeus – Ajokielto – Rikesakko – Syyllisyys Poliisilaitos oli määrännyt ajo-oikeuden haltijan ajokieltoon hänen syyllistyttyään ajoneuvoliikennerekisteriin merkittyjen tietojen perusteella vuoden aikana kolmeen rikesakkorangaistukseen johtaneeseen tekoon moottorikäyttöistä ajoneuvoa kuljettaessaan. Hallinto-oikeus kumosi poliisilaitoksen ajokieltopäätöksen sillä perusteella, että ajo-oikeuden haltija oli osoittanut, ettei hän ollut syyllistynyt yhteen…

https://asianajajaliitto.fi/2013/10/poliisi-voi-valittaa-ajo-oikeusasiassa-khoeen-hallintolainkaytossa-ei-tutkita-lainvoimaisia-rikosasioita/
13.5.2013 Oikeusuutiset

Apulaisoikeusasiamies: Ajokieltojen käsittelyt viipyivät

AOA Pajuoja arvostelee poliisin pitkiä ajokiellon käsittelyaikoja Ajokiellon tarkoituksena on puuttua välittömästi liikenneturvallisuutta vaarantavaan käyttäytymiseen. Ajokielto oli määrätty toiselle henkilölle vasta 15 ja toiselle 10 kuukautta viimeisen ajokieltopäätöksessä huomioon otetun liikennerikkomuksen jälkeen. Linkit päätöksiin 1282/2012 ja 4403/2012

https://asianajajaliitto.fi/2013/05/apulaisoikeusasiamies-ajokieltojen-kasittelyt-viipyivat/