Hovioikeus voi määrätä ajokiellon asiassa joka oli tullut vireille ennen kun ajokieltotoimivalta siirtyi poliisille

5.8.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

VaaHO:2019:2 Ajokielto Muutoksenhaku Tuomioistuimen toimivalta

Kysymys hovioikeuden toimivallasta määrätä vastaajalle ajokielto 1.6.2019 jälkeen.

Laissa 96/2018 ei ole siirtymäsäännöstä sen varalta, että ajokieltoa koskeva asia on lain tullessa voimaan vireillä käräjäoikeudessa tai muutoksenhakutuomioistuimissa. Tätä kysymystä ei ole käsitelty myöskään lain esitöissä lukuunottamatta mainintaa, että “rikosprosessuaalisissa säännöksissä lähtökohtana on, että niitä sovelletaan siitä ajankohdasta, kun laki on tullut voimaan” (HE 103/2017 vp s. 70). Lain esitöistäkään ei siis löydy selvää kannanottoa, minkä tahon toimivallassa on määrätä ajokielto asioissa, jotka on pantu vireille käräjäoikeudessa ennen lain 96/2018 voimaantuloa, mutta jotka ratkaistaan vasta lain voimaantulon jälkeen. Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisuakaan tästä kysymyksestä ei ole.
– – –
Toimivalta ratkaista muutoksenhakemus kuuluu oikeudenkäymiskaaren 25 luvun 1 §:n ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 4 luvun 7 §:stä ilmenevän prosessioikeudellisen jatkuvuusperiaatteen nojalla hovioikeudelle eikä tämän toimivallan voida katsoa siirtyneen ajokiellonkaan osalta poliisille ajokorttilakia muutettaessa.
 

Avainsanat