I-SHO: Käräjäoikeus saattoi määrätä ajokiellon, vaikka toimivalta oli asian vireillä ollessa poistunut lain muutoksen myötä

28.8.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

I-SHO:2019:2 Ajokielto Tuomioistuimen toimivalta

Käräjäoikeus oli 5.6.2019 antamallaan tuomiolla määrännyt A:n ajokieltoon asiassa, joka oli tullut vireille 15.4.2019. Ajokorttilain 64 §:n 1 momentin 1.6.2019 voimaan tulleen muutoksen mukaan ajokiellon määrää poliisi. Kysymys siitä, onko käräjäoikeudella ollut toimivalta määrätä A ajokieltoon ennen 1.6.2019 vireille tulleessa, mutta vasta lainmuutoksen jälkeen ratkaistussa asiassa.

– – –

Hovioikeus katsoo, että oikeudenkäymiskaaren 10 luvun 20 §:stä ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 4 luvun 7 §:stä ilmenevä jatkumis- eli preventioperiaate puoltaa sitä, että käräjäoikeus on ollut toimivaltainen rikosasian yhteydessä ratkaisemaan ajokieltoa koskevan vaatimuksen, kun vaatimus on tullut vireille ennen lainmuutoksen voimaantuloa.

Myös tuomioistuinten riippumattomuus puoltaa sitä, että käräjäoikeus on voinut käsitellä siellä ennen lainmuutosta vireille tulleen, rikosasiaan välittömästi liittyvän ajokieltovaatimuksen loppuun. Vastaajan oikeusturva ei näin meneteltäessä ole vaarantunut.

Prosessiekonomian kannaltakin on tarkoituksenmukaista, että käräjäoikeus käsittelee siellä ennen lainmuutosta vireille tulleet ajokieltovaatimukset. Oikeuskirjallisuudessa on todettu, että prosessitaloudellisesta näkökulmasta katsottuna prosessilakien tarkoitusta vastaa parhaiten tulkinta, joka antaa tuomioistuimelle mahdollisuuden langettaa aineellista oikeustilaa vastaava tuomio lyhintä ja yksinkertaisinta tietä (Jokela, Antti: Oikeudenkäynti I 2016, s. 187 – 188).

Näillä perusteilla hovioikeus katsoo, että käräjäoikeus ei ole ylittänyt toimivaltaansa määrätessään A:n ajokieltoon. (Ään.)

Avainsanat