25.9.2020

Valvontalautakunnan tulevista uudistuksista

Valvontalautakunnan toimintatavat on pitkään pysyneet muuttumattomina. Viimeisin merkittävä muutos toiminnassa lienee vuodelta 2013, kun luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien valvonta tuli valvontalautakunnan tehtäväksi asianajajien ja julkisten oikeusavustajien valvonnan ohella. Valvontalautakunnan menettelytavat sen sijaan ovat pysyneet samanlaisina jo pitkään. 

Asianajaja Markku Fredman on taannoin ruotinut valvontalautakunnan käytäntöä leimata asiakirjat rutiininomaisesti salaisiksi sekä lautakunnan niukkaa ja jälkikäteistä viestintää ratkaisuistaan (Fredman: Lisää julkisuutta valvontaan, valvontalautakunnan valvontakertomus 28.5.2020). Fredmanin palaute on ollut kaikin puolin aiheellista.

Valvontalautakunnalla on tähän liittyen nyt hyviä uutisia. Toimintatapoihimme on tulossa huomattavia muutoksia ja parannuksia. Samalla uudistamme myös valvontalautakunnan visuaalisen ilmeen parantamaan valvontalautakunnan tunnistettavuutta. Valvontalautakunta julkaisee ensi keväänä uudet verkkosivut, joiden yhteydessä myös lautakunnan viestinnässä otetaan suuria harppauksia eteenpäin. Työstämme parhaillaan valvontalautakunnan viestintästrategiaa. Valvontalautakunnan oma-aloitteinen tiedottaminen ratkaisukäytännöstään on ensiarvoisen tärkeää, jotta lautakunnan linjaukset tavoittavat vaivattomasti ne tahot, joita hyvä asianajajatapa velvoittaa. Tämän vuoksi keskeisimmistä valvonta- ja palkkioriita-asioissa annetuista ratkaisuista on jatkossa saatavilla tietoa tuoreeltaan lautakunnan kokousten jälkeen muun muassa uutiskirjeiden ja ratkaisutiedotteiden muodossa. Valvontalautakunnan välittömämpi ja avoimempi viestintä on kaikkien etu. Tavoitteenamme on myös lisätä tietoisuutta valvonnan olemassaolosta suurelle yleisölle, jotta yhteiskunnan luottamus oikeudellisten palveluiden laatuun säilyy. Uudet verkkosivut ovat myös saavutettavuusvaatimusten mukaiset ja vastaavat näin paremmin kaikkien käyttäjien tarpeita.

Julkisuuden ja avoimuuden lisäämisen tarpeeseen vastaa myös uudistuva valvontaratkaisujen hakemisto (Sallex), josta kehitetään entistä toimivampi ratkaisutietopankki. Ratkaisuhakemiston hakutoimintoja modernisoidaan ja tietokanta saatetaan ajan tasalle. Tarkoituksena on lisätä hakemistoon monipuolisemmin myös sellaisia ratkaisuja, joissa kantelun kohteen ei ole todettu menetelleen hyvän asianajajatavan tai vastaavasti luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan velvollisuuksien vastaisesti. Suurin osa valvontalautakunnan ratkaisuista ei anna aihetta kurinpidollisen seuraamuksen määräämiselle, mutta julkisuuteen nousevat yleensä vain toisen ääripään tapaukset. Sellaisten ratkaisujen, joissa kantelun kohde ei ole toiminut säännösten vastaisesti, esiintuominen lisää myös luottamusta asianajoalalla toimivien ammattitaitoon.

Valvontalautakunnan käytännön toiminta siirtyy ensi vuonna myös uuteen aikaan, kun asiointipalvelu otetaan käyttöön ja perinteisestä kirjepostista luovutaan. Asiointipalvelulla pyritään lisäämään kantelu- ja palkkioriita-asioiden joutuisaa käsittelyä. Kantelijaa ohjeistetaan muun muassa laatimaan kantelukirjelmä lomakkeen avulla. Näin varmistetaan, että kantelusta tai palkkioriitahakemuksesta ilmenevät tarpeelliset tiedot asian vireille tulemiseksi ja että asiassa esitetään käsittelyn kannalta olennaista aineistoa. Sähköinen asianhallinta tulee mahdollistamaan myös lautakunnan etäkokoukset nykyistä paremmin, jolloin koronaviruspandemian pitkittyessä valvontalautakunnan toiminnan jatkuvuus voidaan turvata entistäkin paremmin.

Mainittakoon vielä, että työtä tehdään myös valvontayksikön sisäisten prosessien kehittämiseksi. Valvontalautakunnan ratkaisujen salassapitoa koskevaa ohjeistusta on kuluneen vuoden aikana tarkastettu eikä asiakirjoja enää leimata rutiininomaisesti pysyvästi salassa pidettäviksi. Muutokset valvontalautakunnan viestinnässä ja asiointipalvelun käyttöönotto vaikuttavat luonnollisesti myös yksikön menettelytapoihin. Otamme kaikessa toiminnassamme mielellämme palautetta vastaan ja kehitämme toimintaamme entisestään.

Kaiken uudistuksen keskellä tärkein pysyy kuitenkin ennallaan – valvontalautakunta varmistaa jatkossakin, että asianajajat, julkiset oikeusavustajat ja luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat noudattavat velvollisuuksiaan. Vaikka valvontalautakunta valvoo vain edellä mainittujen ammattilaisten toimintaa, muokkaa valvontalautakunta ratkaisukäytännöllään laajemminkin lainopillisten palveluntarjoajien toimintatapoja. Kannattaa siis pysyä kuulolla.

Kirjoittaja

Britta Andersin

Valvontayksikön päällikkö

Tilaa
Ilmoita
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Markku Fredman
3 vuodet sitten

Korkein oikeus on marraskuussa 2020 myöntänyt valitusluvan apulaisoikeuskanslerin varamiehelle, jonka valituksessa on kyse hovioikeuden menettelystä sen määrättyä valvonta-asian salaiseksi.
N.s. valituslupakortti kuuluu seuraavasti:

VL:2020-119
Oikeudenkäynnin julkisuus – Oikeudenkäyntiasiakirjan julkisuus
Oikeudenkäyntiavustaja – Valvonta
Diaarinumero: R2020/388
Alemman tuomioistuimen ratkaisu: Helsingin hovioikeus 26.3.2020 H19/2019

Hovioikeus määräsi oikeudenkäyntiasiakirjat pidettäväksi salassa lupalakimiehen valvonta-asiassa. Kysymys salassapitomääräyksen edellytyksistä ja päätöksen perustelemisesta.