Generic filters
Exact matches only
22.12.2023 Oikeusuutiset

Turkkilaisyrittäjälle asetettu toimeentuloedellytys oleskeluluvan ehtona ei ollut EU:n ja Turkin välisen assosiaatiosopimuksen vastainen

KHO:2023:126 Ulkomaalaisasia – Elinkeinonharjoittajan oleskelulupa – Turkin tasavallan ja Euroopan talousyhteisön välinen assosiaatiosopimus – Standstill-lauseke – Toimeentuloedellytys Turkin kansalainen A oli hakenut pysyvää oleskelulupaa. Maahanmuuttovirasto oli hylännyt hakemuksen, koska A:n toimeentulo ei ollut turvattu. Elinkeinonharjoittajana toiminut A vetosi Turkin ja Euroopan talousyhteisön välisen assosiaatiosopimuksen lisäpöytäkirjan 41 artiklan 1 kohtaan sisältyvään…

https://asianajajaliitto.fi/2023/12/turkkilaisyrittajalle-asetettu-toimeentuloedellytys-oleskeluluvan-ehtona-ei-ollut-eun-ja-turkin-valisen-assosiaatiosopimuksen-vastainen/
23.10.2023 Oikeusuutiset

ELY-keskuksen osapäätös yrittäjän oleskeluluvasta oli hallintopäätös, jonka osalta oli noudatettava asiavirheen korjaamista koskevaa sääntelyä

KHO:2023:92 Ulkomaalaisasia – Yrittäjän oleskelulupa – ELY-keskuksen osapäätös – Asiavirheen korjaaminen – Menettelyvirhe Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) oli tehnyt yrittäjän oleskelulupa-asiassa myönteisen osapäätöksen. ELY-keskus oli sittemmin tehnyt uuden korvaavan osapäätöksen, joka oli kielteinen. Tämän kielteisen osapäätöksen johdosta Maahanmuuttovirasto hylkäsi oleskelulupahakemuksen. ELY-keskuksen osapäätös oli itsenäinen hallintopäätös, jonka osalta oli noudatettava…

https://asianajajaliitto.fi/2023/10/ely-keskuksen-osapaatos-yrittajan-oleskeluluvasta-oli-hallintopaatos-jonka-osalta-oli-noudatettava-asiavirheen-korjaamista-koskevaa-saantelya/
12.5.2023 Oikeusuutiset

Kevytyrittäjän palkkatulon määrään ei ollut luettava laskutusosuuskunnan itselleen pidättämää palkkiota eikä työnantajan sairausvakuutusmaksua

KHO:2023:42 Henkilökohtaisen tulon verotus – Tulon veronalaisuus – Palkkatulon määrä – Laskutuspalvelu – Kevytyrittäjyys – Verotuksen ennakoitavuus A sopi loppuasiakkaansa kanssa työsuorituksesta ja siitä maksettavasta korvauksesta. A ja laskutuspalveluja tuottanut B-osuuskunta puolestaan sopivat A:n loppuasiakkaalleen tekemän työsuorituksen laskuttamisesta osuuskunnan laskutuspalvelua käyttäen. Loppuasiakas suoritti maksun saamastaan työsuorituksesta osuuskunnalle, joka suoritti saamansa…

https://asianajajaliitto.fi/2023/05/kevytyrittajan-palkkatulon-maaraan-ei-ollut-luettava-laskutusosuuskunnan-itselleen-pidattamaa-seitseman-prosentin-suuruista-palkkiota-eika-tyonantajan-sairausvakuutusmaksua/
10.3.2023 Oikeusuutiset

Ns. kevytyrittäjän katsottiin olleen työsuhteessa joten työskentelyyn tuli soveltaa työntekijän eläkelakia

VakO: Työeläkelakien soveltaminen – Työntekijän eläkelain piiriin kuuluminen – Työsuhde – Laskutuspalvelu – Kevytyrittäjä Asiassa oli ratkaistavana kysymys siitä, tuliko A:n suullisen sopimuksen perusteella tapahtuneeseen työskentelyyn X Oy:ssä ajalla 23.5. – 31.12.2018 soveltaa työntekijän eläkelakia vai yrittäjän eläkelakia. Vakuutusoikeus katsoi asiaa kokonaisuutena arvioituaan, että A:n toiminta X Oy:ssä valituksenalaisena aikana…

https://asianajajaliitto.fi/2023/03/ns-kevytyrittajan-katsottiin-olleen-tyosuhteessa-joten-tyoskentelyyn-tuli-soveltaa-tyontekijan-elakelakia/
14.3.2022 Oikeusuutiset

Vakuutusoikeus: Ratkaisu työsuhteen luonteesta kokonaisarvioin perusteella, vakuutusasiamies oli yrittäjä

VakO: Työeläkelakien soveltaminen – Työntekijän eläkelain piiriin kuuluminen – Eläkevakuutus – Työsuhde Kysymys siitä, tuliko vakuutusasiamiehenä toimineeseen A:han soveltaa vuosina 2012 – 2014 yrittäjän eläkelain sijaan työntekijän eläkelakia. Sopimussuhteessa Yhtiön Y kanssa vuodesta 2004 alkaen ollut vakuutusasiamies A myi Yhtiön Y vakuutuksia yhtiön kanssa samaan finanssiryhmään kuuluvasta Pankista X käsin.…

https://asianajajaliitto.fi/2022/03/vakuutusoikeus-ratkaisu-tyosuhteen-luonteesta-kokonaisarvioin-perusteella-vakuutusasiamies-oli-yrittaja/
14.6.2019 Oikeusuutiset

Yrittäjä ei kuulunut lakisääteisen eikä siten myöskään siihen liitetyn vapaaehtoisen vapaa-ajanvakuutuksen piiriin

Vakutusoikeus: Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus – Vakuuttaminen Vapaa-ajan tapaturman 11.4.2016 sattuessa A oli X Oy:n hallituksen jäsen ja omisti 21.5.2015 alkaen yhdessä perheenjäsenensä kanssa yli 50 prosenttia yhtiön osakkeista. A ei siten ollut enää tapaturman sattuessa työtapaturma- ja ammattitautilain 8 §:ssä tarkoitettu työntekijä tai lain 9 §:ssä tarkoitettu työntekijään rinnastettava henkilö, mikä…

https://asianajajaliitto.fi/2019/06/yrittaja-ei-kuulunut-lakisaateisen-eika-siten-myoskaan-siihen-liitetyn-vapaaehtoisen-vapaa-ajanvakuutuksen-piiriin/
14.3.2019 Oikeusuutiset

Ovatko perheyrityksen maksamat yrittäjän lapsen koulutuskustannukset verovapaita?

Helsingin HAO: Tuloverolain 69 b § – Työnantajan kustantama koulutus – Työnantajan intressi – Eläinlääkäri – Ennakkoperintää koskeva ennakkoratkaisu X Oy on eläinten — erikoisklinikka. Yhtiön osakkeista omistaa B 55 prosenttia ja hänen lapsensa A, C ja D kukin 15 prosenttia. Vuonna 1993 syntynyt A on ollut töissä yhtiössä vuodesta…

https://asianajajaliitto.fi/2019/03/ovatko-perheyrityksen-maksamat-yrittajan-lapsen-koulutuskustannukset-verovapaita/
21.12.2017 Oikeusuutiset

Kuljetusyrittäjä perusti henkilöstövuokrausyrityksen. Myös kuljetusliike vastasi konkurssin jälkeen palkkaturvasaatavien maksamisesta.

KKO:2017:94 Osakeyhtiö – Samastaminen Palkkaturva Kuljetuspalvelutoimintaa harjoittaneen osakeyhtiö A:n koko henkilöstö oli siirretty osakeyhtiö B:lle, joka ainoana liiketoimenaan oli vuokrannut henkilöstön takaisin A:lle. Kuljetuskalusto ja kuljetussopimukset olivat A:n nimissä. Molemmat yhtiöt olivat saman henkilön omistuksessa ja määräysvallassa. B:n toiminta oli alusta alkaen ollut tappiollista. Kun B asetettiin konkurssiin, sen työntekijöille…

https://asianajajaliitto.fi/2017/12/kuljetusyrittaja-perusti-henkilostovuokrausyrityksen-myos-kuljetusliike-vastasi-konkurssin-jalkeen-palkkaturvasaatavien-maksamisesta/
3.10.2016 Oikeusuutiset

Luennoitsijan katsottiin toimineen yrittäjän asemassa

Vakuutusoikeus: Eläkevakuutus – Työeläkelakien soveltaminen – Yrittäjän eläkelain piiriin kuuluminen A:n työskentelyn luennoitsijana ja asiantuntijana Finanssi ja Vakuutuskustannus Oy Finvalle vuosina 1998 – 2008 katsottiin tapahtuneen yrittäjäasemassa eikä työsuhteessa. Kokonaisarvioinnissa otettiin yrittäjyyttä puoltavana seikkana huomioon muun muassa se, että A oli voinut vaikuttaa asiantuntemuksensa perusteella pitämiensä luentojen sisältöön ja oli…

https://asianajajaliitto.fi/2016/10/luennoitsijan-katsottiin-toimineen-yrittajan-asemassa/