Ovatko perheyrityksen maksamat yrittäjän lapsen koulutuskustannukset verovapaita?

14.3.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Helsingin HAO:

Tuloverolain 69 b § – Työnantajan kustantama koulutus – Työnantajan intressi – Eläinlääkäri – Ennakkoperintää koskeva ennakkoratkaisu

X Oy on eläinten —
erikoisklinikka. Yhtiön osakkeista omistaa B 55 prosenttia ja hänen
lapsensa A, C ja D kukin 15 prosenttia. Vuonna 1993 syntynyt A on ollut
töissä yhtiössä vuodesta 2009 alkaen ensin koulujen loma-aikoina. Yhtiö
on 1.5.2012 solminut hänen kanssaan kirjallisen, toistaiseksi voimassa
olevan työsopimuksen. Ylioppilastutkinnon jälkeen A on suorittanut
Yhdysvalloissa suomalaista kandidaatin tutkintoa vastaavan Bachelor’s
Degree in Biomedical Sciences -nimisen tutkinnon vuonna 2016. Tämän
jälkeen hän on vuonna 2018 suorittanut Suomessa klinikkaeläintenhoitajan
tutkinnon.

A on työskennellyt lukion ja Yhdysvalloissa
opiskelunsa ohessa yhtiössä. Hän on syksystä 2016 alkaen ollut
säännöllisessä osa-aikatyössä yhtiössä siten, että hänen päivittäinen
työaikansa on ollut klinikalla töissä ollessa 4–6 tuntia. Varsinaisen
potilastyön ohella A on asuinpaikastaan riippumatta tehnyt kirjallisia
työtehtäviä etätöinä. Näitä tehtäviä ovat olleet taloushallinnon ja
markkinoinnin tehtävät. Klinikkaeläinhoitajan tutkintoon kuuluneen
käytännön työn osuuden A suoritti osittain yhtiössä ja osittain H:n
eläinlääkäriasemalla. A lopetti työskentelyn H:n eläinlääkäriasemalla
kokonaan huhtikuussa 2018, minkä jälkeen hän on ollut kokopäivätyössä
yhtiössä.

A on hyväksytty opiskelemaan Lontoon Royal Veterinary
Collegeen suorittamaan eläinlääketieteellistä ylempää
korkeakoulututkintoa. Opinnot kestävät viisi vuotta ja alkavat syksyllä
2018. Koulutus on maksullista ja lukukausimaksu on noin 9 750 euroa
lukuvuotta kohden.

Asiassa on kysymys siitä, voidaanko X Oy:n
suorituksia A:n Isossa-Britanniassa tapahtuvan eläinlääkärikoulutuksen
lukukausimaksuista pitää verovapaina tuloverolain 69 b §:n mukaisesti.
Tämä uusi lainkohta on tullut voimaan vuoden 2018 alusta ja siinä on
työnantajan työntekijälleen kustantaman koulutuksen verovapauden
ainoaksi edellytykseksi säädetty, että koulutuksen tulee tapahtua
työnantajan intressissä. Näin ollen tässä tapauksessa tulee
arvioitavaksi lähinnä se, tapahtuuko koulutus yhtiön vai A:n
intressissä.

A on eläinlääkäritoimintaa harjoittavan perheyhtiön
pääomistajan tytär. Hän on 25-vuotias eli iässä, jolloin vielä yleensä
opiskellaan ammattiin johtavaa koulutusta, etenkin kun kyse on
eläinlääkärin pätevyyteen johtavasta korkeakoulututkinnosta. Hän on
työskennellyt yhtiössä lähinnä aikaisempien opiskelujensa ohessa
osa-aikaisena työntekijänä avustavissa tehtävissä. Kyse ei ole
koulutuksesta, joka olisi hyödyllistä A:n nykyisissä tai tulevissa
työtehtävissä yhtiön palveluksessa tai tukisi niissä, vaan koulutus on
välttämätön, jotta A voisi ylipäänsä toimia laillistettuna
eläinlääkärinä. Edellä todetun perusteella ja etenkin kun otetaan
lisäksi huomioon, että saadun selvityksen mukaan A:lla ei ole mitään
velvollisuutta työskennellä yhtiössä valmistumisensa jälkeen,
hallinto-oikeus katsoo, että koulutus tapahtuu lähinnä hänen omassa
intressissään. Näin ollen X Oy:n suorituksia hänen lukukausimaksuistaan
ei voida pitää verovapaina tuloverolain 69 b §:n nojalla, vaan kysymys
on ennakkoratkaisuhakemuksessa tarkoitetuissa oloissa ennakkoperintälain
13 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta palkasta, josta X Oy:n on
toimitettava ennakonpidätys.

Asiaa ratkaistaessa on toimitettu äänestys 2-1.