Generic filters
Exact matches only
16.1.2024 Oikeusuutiset

Asetusluonnos lausunnolla: Salon, Kauhavan ja Utsjoen istuntopaikkoja ehdotetaan lakkautettaviksi

Tuomioistuinvirasto on tehnyt oikeusministeriölle esityksen muutoksista neljän käräjäoikeuden istuntopaikkoihin. Viraston esitys perustuu käräjäoikeuksien omiin aloitteisiin. Asetusehdotus on nyt lausunnolla. Oikeusministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksesta, jolla lakkautettaisiin käräjäoikeuksien istuntopaikat Salossa, Kauhavalla ja Utsjoella. Näissä istuntopaikoissa istuntoja joko ei ole järjestetty lainkaan tai niitä on ollut erittäin vähän. Oikeusministeriön virkamiesten arvion mukaan lakkauttaminen…

https://asianajajaliitto.fi/2024/01/asetusluonnos-lausunnolla-salon-kauhavan-ja-utsjoen-istuntopaikkoja-ehdotetaan-lakkautettaviksi/
15.5.2023 Oikeusuutiset

Vuokravakuutena ollutta omavelkaista takausta kohtuullistettiin – vuokranantajan olisi tullut päättää vuokrasopimus

KKO:2023:31 Oikeustoimi – Oikeustoimen kohtuullistaminen – Takaus – Omavelkainen takaus A oli antanut vuokranantajalle omavelkaisen takauksen asuinhuoneiston vuokrasopimuksen mukaisten vuokrien maksamisesta ja muiden vuokraehtojen täyttämisestä. Vuokrasopimuksen oli sovittu olevan voimassa kolmen vuoden määräajan ja jatkuvan sen jälkeen toistaiseksi voimassa olevana. Vuokralaiset olivat laiminlyöneet vuokran maksun pian vuokrasuhteen alettua ja laiminlyönnit…

https://asianajajaliitto.fi/2023/05/vuokravakuutena-ollutta-omavelkaista-takausta-kohtuullistettiin-vuokranantajan-olisi-tullut-paattaa-vuokrasopimus/
8.12.2022 Oikeusuutiset

Vaikka korvausperuste oli syntynyt yrityssaneeraushakemuksen vireilletulon jälkeen, korvausvelka oli saneerausvelkaa

KKO:2022:74 Yrityssaneeraus – Saneerausohjelman vahvistaminen – Menettelyn aikana syntynyt velka – Saneerausvelka Osuuskauppa harjoitti päivittäistavarakauppaa tiloissa, joita se hallitsi Oyj:n kanssa solmimansa määräaikaisen alivuokrasopimuksen perusteella. Oyj oli sitä koskevan yrityssaneeraushakemuksen vireilletulon jälkeen irtisanonut kyseiset tilat käsittävän liikehuoneiston päävuokrasopimuksen yrityksen saneerauksesta annetun lain 27 §:n 1 momentin nojalla, jolloin myös osuuskaupan…

https://asianajajaliitto.fi/2022/12/vaikka-korvausperuste-oli-syntynyt-yrityssaneeraushakemuksen-vireilletulon-jalkeen-korvausvelka-oli-saneerausvelkaa/
10.11.2022 Oikeusuutiset

Asunnon siivottomuus oli peruste purkaa vuokrasopimus

KKO:2022:61 Huoneenvuokra – Asuinhuoneiston vuokraus – Vuokrasopimuksen purkaminen Vuokralainen oli laiminlyönyt vuokraamansa asuinhuoneiston puhtaanapidon ja siivoamisen säilyttämällä huoneistossa huomattavan suurta määrää tavaraa. Korkein oikeus katsoi ratkaisusta ilmenevillä perusteilla, että vuokralainen oli hoitanut huoneistoa huonosti ja että vuokranantajalla oli oikeus purkaa vuokrasopimus. KKO:2022:61

https://asianajajaliitto.fi/2022/11/asunnon-siivottomuus-oli-peruste-purkaa-vuokrasopimus/
28.3.2022 Oikeusuutiset

KHO: Sopimusta oli pidettävä kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamista koskevana liiketoimena – vuokramaksuista oli maksettava arvonlisäveroa

KHO:2022:40 Arvonlisävero – Poikkeukset myynnin verollisuudesta – Kiinteistön myynti vai vuokraus – Lunastusoptio – Sopimuksen tarkoitus – Liiketoimen taloudellinen ja kaupallinen todellisuus A Oy oli tehnyt vuokranantajana vuokrasopimuksen, jonka kohteena oli teollisuusrakennus maapohjineen. Vuokran määrässä otettiin huomioon rakennuksen 450 000 euron hankintahintaan perustuva niin sanottu pääoman lyhennysosuus, pääomakululle laskettava korko…

https://asianajajaliitto.fi/2022/03/kho-sopimusta-oli-pidettava-kiinteiston-kayttooikeuden-luovuttamista-koskevana-liiketoimena-vuokramaksuista-oli-maksettava-arvonlisaveroa/
24.6.2021 Oikeusuutiset

Asumistukea voitiin myöntää kustannuksiin asumispalveluista ryhmäkodissa

VakO: Asumistuki – Asumismeno – Asuntolapaikka – Palveluasuminen A:lle oli myönnetty asumispalvelupaikka ryhmäkodista. Asiassa oli esitetty selvityksenä muun ohella A:n ja kaupungin välinen vuokrasopimus sekä laskuja vuokran perimisestä ja A:n asumista vuokraamassaan huoneistossa pidettiin pysyvänä. Hänellä katsottiin siten olevan yleisestä asumistuesta annetussa laissa tarkoitettuja asumismenoja, joista voidaan myöntää asumistukea. Valituksenalainen…

https://asianajajaliitto.fi/2021/06/asumistukea-voitiin-myontaa-kustannuksiin-asumispalveluista-ryhmakodissa/
9.9.2019 Oikeusuutiset

Vastaisuudessa erääntyviä vuokria ei voitu tuomita maksettavaksi

HelHO:2019:5 Vuokrasopimuksen purkaminen ja velkomus – Kanteen ennenaikaisuus Kun otettiin huomioon, että saatavan erääntyneisyyttä oli pidettävä pääsääntönä suorituskanteen tutkimiselle ja hyväksymiselle ja tästä pääsäännöstä ei ollut asuinhuoneiston vuokraamisesta annetussa laissa poikettu ja saatavan syntyminen oli edellytys suoritustuomiolle, hovioikeus katsoi, että kaupungin vaatimus siitä, että A velvoitetaan suorittamaan päivävuokraa tuomion antamista…

https://asianajajaliitto.fi/2019/09/vastaisuudessa-eraantyvia-vuokria-ei-voitu-tuomita-maksettavaksi/
9.7.2018 Oikeusuutiset

Eu:n tuomioistuimen tuomio lentoliikennettä koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Kuljetus – Asetus (EY) N:o 261/2004 – 2 artiklan b alakohta – Soveltamisala – Lennosta vastaavan lentoliikenteen harjoittajan käsite – Lentokonetta miehistöineen koskeva vuokrasopimus (”wet lease”) Enakkoratkaisupyynnön oli tehnyt Landgericht Hamburg (Hampurin alueellinen alioikeus, Saksa). Ennakkoratkaisupyyntö koskee matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen…

https://asianajajaliitto.fi/2018/07/eun-tuomioistuimen-tuomio-lentoliikennetta-koskevassa-asiassa-2/
1.4.2015 Oikeusuutiset

Rahoitusleasingvuokraajalla oli oikeus purkaa puhelinjärjestelmän vuokrasopimus

KKO:2015:26 Leasing Sopimus – Sopimuksen tulkinta – Sopimuksen purkaminen A Oy oli tehnyt rahoitusyhtiö B Oyj:n kanssa vuokrasopimuksen puhelinjärjestelmän hankkimisesta rahoitusleasingjärjestelyllä. Puhelinjärjestelmän oli A Oy:lle toimittanut tilaussopimuksen perusteella C Oy. B Oyj vaati vuokrasopimuksen purkamisoikeutensa perusteella A Oy:n velvoittamista maksamaan erääntyneen vuokraerän ja vahingonkorvausta. A Oy puolestaan katsoi, että sillä…

https://asianajajaliitto.fi/2015/04/rahoitusleasingvuokraajalla-oli-oikeus-purkaa-puhelinjarjestelman-vuokrasopimus/
6.2.2014 Oikeusuutiset

Määräaikaisen vuokrasopimuksen ehdon tulkinta edellytti jatkokäsittelyluvan myöntämistä

KKO:2014:4 Oikeudenkäyntimenettely – Jatkokäsittelylupa – Muutosperuste – Ennakkoratkaisuperuste Huoneenvuokra – Liikehuoneisto Liikehuoneiston vuokrasopimuksen ehdon mukaan sopimus oli voimassa kolme vuotta, minkä jälkeen vuokrasopimus jatkuisi toistaiseksi voimassa olevana sopimuksena, jonka irtisanomisaika oli kuusi kuukautta. Vuokranantaja vaati kanteessaan, että vuokralainen velvoitetaan suorittamaan vuokrat määräaikaisen vuokrasopimuksen jälkeiseltä irtisanomisajalta. Vuokralainen vastusti kannetta sillä perusteella,…

https://asianajajaliitto.fi/2014/02/maaraaikaisen-vuokrasopimuksen-ehdon-tulkinta-edellytti-jatkokasittelyluvan-myontamista/