Generic filters
Exact matches only
25.3.2024 Oikeusuutiset

Hulevesien ohjaaminen kadulta yksityisen maanomistajan kiinteistöllä sijaitsevaan puroon ja lampeen edellytti vesilain mukaista lupaa

KHO:2024:40 Vesilaki – Hallintopakko – Hulevesien johtaminen – Luvantarve – Edunmenetys – Yksityinen etu – Maankäyttö- ja rakennuslaki – Asemakaava-alue – Hulevesijärjestelmä Asia koski kunnan hulevesijärjestelmän kautta muutoksenhakijan asemakaava-alueella sijaitsevalle kiinteistölle johdettavia hulevesiä ja niistä aiheutuvia haittoja. Asiassa oli korkeimmassa hallinto-oikeudessa erityisesti kysymys sen arvioimisesta, aiheutuiko vesien johtamisesta puron kautta…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/hulevesien-ohjaaminen-kadulta-yksityisen-maanomistajan-kiinteistolla-sijaitsevaan-puroon-ja-lampeen-edellytti-vesilain-mukaista-lupaa/
8.2.2024 Oikeusuutiset

KHO: Viranomaisen luopuessa uhkasakkovaatimuksesta valittajan osalta olisi valitus tullut hyväksyä ja päätös uhkasakosta kumota

KHO:2024:13 Vesilaki – Hallintopakko – Hakemusasia – Hakija – Uhkasakon asettaminen – Valvontaviranomaisen luopuminen vaatimuksista Aluehallintovirasto oli valvontaviranomaisen hakemuksesta vireille tulleessa vesilain mukaisessa hallintopakkoasiassa velvoittanut muutoksenhakijan ja toisen henkilön sakon uhalla toimenpiteisiin rantasortuma-alueen ennallistamiseksi. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli ratkaistavana, oliko hallinto-oikeus voinut hylätä hallintopakon kohteena olleen muutoksenhakijan valituksen, kun hallintopakon hakija…

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/kho-viranomaisen-luopuessa-uhkasakkovaatimuksesta-valitajan-osalta-olisi-valitus-tullut-hyvaksya-ja-paatos-uhkasakosta-kumota/
19.12.2023 Oikeusuutiset

Vuosikirjaratkaisu aiemman lain aikaisen vesitalousluvan muuttamisesta vesilain mukaiseksi

KHO:2023:122 Vesitalouslupa – Vesistön säännöstely – Säännöstelymääräysten muuttaminen – Vesioikeuslaki – Siirtymäsäännökset Lupa vesistön säännöstelyyn oli myönnetty ennen vesilakia voimassa olleen lain nojalla. Vesilain 19 luvun 15 §:n 1 momentin mukaan sille, joka ennen vesilain voimaantuloa oli saanut luvan vesitaloushankkeeseen, voitiin hakemuksesta myöntää vesilain mukainen lupa. Mainittu säännös ei estänyt…

https://asianajajaliitto.fi/2023/12/vuosikirjaratkaisu-aiemman-lain-aikaisen-vesitalousluvan-muuttamisesta-vesilain-mukaiseksi/
5.9.2023 Oikeusuutiset

Sähkölossin vetovaijerien muodostama vaara vesiliikenteelle ei vaarantanut yleistä turvallisuutta vesilaissa tarkoitetulla tavalla

KHO:2023:77 Vesitalousasia – Luvan myöntämisen ehdoton este – Yleisen turvallisuuden vaarantuminen – Vesiliikenne – Lossiväylä Aluehallintovirasto oli myöntänyt elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) vesilain mukaisen luvan vetovaijerien ja sähkökaapelin asentamiseen lossiväylälle kahden saaren välille. Hankkeen tarkoituksena oli korvata dieselkäyttöinen lossi uudella sähkökäyttöisellä lossilla. Sähkökäyttöisen lossin ollessa liikkeessä sen vetovaijerit nousivat…

https://asianajajaliitto.fi/2023/09/sahkolossin-vetovaijerien-muodostama-vaara-vesiliikenteelle-ei-vaarantanut-yleista-turvallisuutta-vesilaissa-tarkoitetulla-tavalla/
4.9.2023 Oikeusuutiset

Valtioneuvosto hyväksyi syksyn ja kevään lainsäädäntösuunnitelman – oikeusavulle ja edunvalvonnalle keskusvirasto

Oikeusministeriö Viikko (arvio) Syksy 2023 37 HE laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulo- ja siirtymäsäännösten muuttamisesta Lakia täydennettäisiin uudella siirtymäsäännöksellä sen varmistamiseksi, että 1.7.2022 voimaan tulleet velkajärjestelylain muutokset eivät rajoita velkojien mahdollisuutta hakea velallisen lisäsuoritusten määrän ja maksuvelvollisuuden vahvistamista tuomioistuimelta. 40 HE laiksi tuomioistuimien turvatarkastuksista annetun lain…

https://asianajajaliitto.fi/2023/09/valtioneuvosto-hyvaksyi-syksyn-ja-kevaan-lainsaadantosuunnitelman-oikeusavulle-ja-edunvalvonnalle-keskusvirasto/
9.2.2023 Oikeusuutiset

Pohjaveden ottaminen toisen alueelta edellytti lupaviranomaisen antamaa oikeutta, joka voitiin antaa vain omistajan suostumuksella

KHO:2023:14 Vesilaki – Veden ottaminen – Oikeus pohjaveden ottamiseen – Kaivo – Hallintopakko – Sopimus – Rasite Aluehallintovirasto oli vesilain mukaisella hallintopakkopäätöksellä määrännyt B:n sakon uhalla lopettamaan vedenoton A:n kiinteistöllä sijaitsevasta kaivosta, poistamaan asentamansa sähköpumpun ja korjaamaan kaivon kannen tai hankkimaan uuden kannen sekä poistamaan veden johtamista varten asentamansa vesiletkun.…

https://asianajajaliitto.fi/2023/02/pohjaveden-ottaminen-toisen-alueelta-edellytti-lupaviranomaisen-antamaa-oikeutta-joka-voitiin-antaa-vain-omistajan-suostumuksella/
3.10.2022 Oikeusuutiset

Työryhmä valmistelemaan vesilain tarkistamista

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan ehdotusta vesilain tarkistamiseksi. Tavoitteena on, että niin sanotut nollavelvoitelaitokset voitaisiin velvoittaa nykyistä helpommin osallistumaan vaelluskalakantojen elvyttämiseen. Työ on osa pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaa. Nykyisessä vesilaissa kynnys puuttua jälkikäteen vesivoimalaitoksen vesitalouslupaan on korkea. Luvan muuttaminen tai uusien määräysten antaminen ei nykylainsäädännön mukaan saa vähentää voimalaitoksesta…

https://asianajajaliitto.fi/2022/10/tyoryhma-valmistelemaan-vesilain-tarkistamista/
13.8.2019 Lausunnot

Lausunto ympäristölupien muutettavuutta koskevan lainsäädännön kehittäminen -hankkeen loppuraportista

Dnro 14/2019 Lausuntopyyntönne: VN/6814/2018, 29.5.2019 LAUSUNTO VESIENHOIDON YMPÄRISTÖTAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN: YMPÄRISTÖLLISTEN LUPIEN MUUTETTAVUUTTA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN KEHITTÄMINEN JA SEN VALTIOSÄÄNTÖOIKEUDELLISET PERUSTEET -HANKKEEN LOPPURAPORTISTA Ympäristöministeriö on pyytänyt Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuntoa vesienhoidon ympäristötavoitteiden toteuttaminen: ympäristöllisten lupien muutettavuutta koskevan lainsäädännön kehittäminen ja sen valtiosääntöoikeudelliset perusteet -hankkeen loppuraportista. Loppuraportin mukaan Suomen lainsäädäntöä on syytä…

https://asianajajaliitto.fi/2019/08/lausunto-ymparistolupien-muutettavuutta-koskevan-lainsaadannon-kehittaminen-hankkeen-loppuraportista/
12.8.2019 Oikeusuutiset

Noin 75 %:n osuus käyttöoikeuspinta-alasta ei ollut pidettävä riittävänä hallintana käyttöoikeuden myöntämiseen

Vaasan HaO: Vesilaki – Vesitalouslupa – Pienvenesatama – Käyttöoikeus yhteiseen vesialueeseen – Oman hallinnan edellytys Aluehallintovirasto oli myöntänyt A:lle pysyvän käyttöoikeuden pienvenesataman laiturirakenteita varten tarvittavaan noin 4 826 m2:n suuruiseen alueeseen kalastusosakaskunnan hallinnoimasta yhteisestä vesialueesta. Aluehallintoviraston päätöksen perusteluiden mukaan yhteisen vesialueen koko pinta-ala oli 1 083,3 hehtaaria. A:lla oli yhteensä…

https://asianajajaliitto.fi/2019/08/noin-75-n-osuus-kayttooikeuspinta-alasta-ei-ollut-pidettava-riittavana-hallintana-kayttooikeuden-myontamiseen/
26.9.2014 Oikeusuutiset

Euroopan komissio: Syyskuun kooste tärkeimmistä rikkomuspäätöksistä

Komissio kehottaa Suomea saattamaan vesilainsäädäntönsä ajan tasalle Komissio kehottaa Suomea saattamaan kansallisen lainsäädäntönsä vesipuitedirektiivin mukaiseksi pinta- ja pohjaveden laadun parantamiseksi. Sääntöjä on rikottu jo useita vuosia. Suomen uuteen vesilakiin vuodelta 2011 jäi vielä teknisiä puutteita, jotka koskevat sekä mannermaata että Ahvenanmaata. Jäsenvaltioiden on direktiivin mukaan ehkäistävä vesimuodostumien pilaantumista laatimalla toimenpideohjelmia,…

https://asianajajaliitto.fi/2014/09/euroopan-komissio-syyskuun-kooste-tarkeimmista-rikkomuspaatoksista/