Valtioneuvosto hyväksyi syksyn ja kevään lainsäädäntösuunnitelman – oikeusavulle ja edunvalvonnalle keskusvirasto

4.9.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriö

Viikko (arvio)

Syksy 2023

37 HE laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulo- ja siirtymäsäännösten muuttamisesta Lakia täydennettäisiin uudella siirtymäsäännöksellä sen varmistamiseksi, että 1.7.2022 voimaan tulleet velkajärjestelylain muutokset eivät rajoita velkojien mahdollisuutta hakea velallisen lisäsuoritusten määrän ja maksuvelvollisuuden vahvistamista tuomioistuimelta.

40 HE laiksi tuomioistuimien turvatarkastuksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi turvatarkastuksista tuomioistuimissa annettua lakia siten, että turvatarkastustoimenpiteet voitaisiin kohdistaa myös muiden oikeushallinnon viranomaisten kuin tuomioistuimien asiakkaisiin silloin, kun näillä viranomaisilla on yhteinen sisäänkäynti tai yhteinen asiakaspalvelualue tuomioistuimen kanssa.

41 HE laiksi vanhemmuuslain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi
Täydennetään vanhemmuutta koskevaa lainsäädäntöä synnyttäneen äidin selvittämistä ja vahvistamista koskevalla sääntelyllä. Täydennetään myös oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta annettua lakia (378/2005) ja mahdollistetaan kudosnäytteen ottaminen haudatusta vainajasta oikeusgeneettisiä vanhemmuustutkimuksia varten.

41 HE tietosuojalain, henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun lain muuttamisesta
Esityksen tarkoituksena on tehdä lainsäädäntöön Euroopan unionin tietosuojalainsäädännön täytäntöönpanon kannalta välttämättömät muutokset. Lakeihin ehdotetaan lisättäväksi säännökset, joilla täydennetään rekisteröidyn oikeussuojaa tilanteessa, jossa rekisteröity ei ole saanut ilmoitusta asiansa käsittelystä, etenemisestä tai ratkaisusta. Tietosuojalakiin ehdotetaan lisättäväksi myös säännökset tietosuojavaltuutetun oikeudesta siirtää ratkaisuvaltaa esittelijöinä toimiville virkamiehille asioissa, joissa lain soveltamiskäytäntö on vakiintunut.

41 HE laiksi Oikeuspalveluvirastosta ja siihen liittyviksi laeiksi
Oikeusavun, yleisen edunvalvonnan sekä talous- ja velkaneuvonnan palvelujen järjestämistä varten perustettaisiin uusi virasto. Nykyiset kuusi valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiiriä lakkaisivat ja niiden tehtävät siirtyisivät perustettavalle virastolle. Lisäksi oikeusministeriössä hoidetut oikeusapu- ja edunvalvontapiirejä koskevat keskushallinnon viranomaisen tehtävät siirtyisivät uuden viraston tehtäväksi.

41 HE laiksi ulosottokaaren 4 luvun 48 §:n muuttamisesta
Ehdotettavalla lailla jatketaan ulosoton suojaosuuden korotuksen voimassaoloa toistaiseksi.

41 HE laiksi Oikeushallinnon erityisviranomaiset -virastosta
Tavoitteena on antaa hallituksen esitys laiksi Oikeushallinnon erityisviranomaiset -virastosta, johon koottaisiin konkurssiasiamies, lapsiasiavaltuutetun toimisto, tasa-arvovaltuutetun toimisto, tiedusteluvalvontavaltuutettu, tietosuojavaltuutetun toimisto, yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto, vanhusasiavaltuutettu, Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI), Onnettomuustutkintakeskus, kuluttajariitalautakunta ja oikeudenkäyntiavustajalautakunta. Viranomaisten itsenäistä asemaa ei vaaranneta eikä niiden tehtäväkenttää muuteta, vaan niiden tuki- ja hallintopalvelut koottaisiin yhteen. Tavoitteena on lain voimaantulo 1.1.2025.

48 HE positiivisesta luottotietorekisteristä annetun lain muuttamisesta
Esityksellä ehdotetaan tehtäväksi eräät kiireelliset tekniset lainmuutokset sekä tarvittavat muutokset luottotietojen luovuttamiseksi rekisteristä Tilastokeskukselle tutkimus- ja selvitystarkoitukseen.

50 HE laeiksi saamelaiskäräjistä annetun lain ja rikoslain 40 luvun 11 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys saamelaiskäräjälaista annetaan vuoden 2023 loppuun mennessä kansliapäällikkö Timosen toimikunnan työn pohjalta yhteistoiminnassa Saamelaiskäräjien kanssa.

50 HE laiksi rikoslain 40 luvun muuttamisesta
Valmistellaan rikoslain muutokset, joilla laajennetaan eräiden EU:n taloudellisia etuja vahingoittavien rikosten rangaistavuuden alaa yrityksen osalta sekä oikeushenkilön rangaistusvastuun alaa.

 

Kevät 2024

14 HE asetuksenantovaltuussääntelyn päivittämiseksi oikeusministeriön hallinnonalan lainsäädännössä
Päivitetään oikeusministeriön hallinnonalan laeissa olevat yleiset asetuksenantovaltuudet siten, että asetuksenantovaltuuksia koskevat säännökset vastaavat täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden vaatimuksia.

16 HE laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta
Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta annettavassa työryhmämietinnössä on tarkoitus huomioida PeVL 18/2021 vp ja PeVL 72/2022 vp.

18 HE laiksi vesilain muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vesilakia. Vesilakiin ehdotetaan sisällytettäväksi säännökset uuden kalatalousvelvoitteen, kalatalousmaksun tai niiden yhdistelmän määräämisestä sellaisen vesivoimalaitoksen lupaan, johon sellaista ei sisälly. Ehdotetut muutokset mahdollistaisivat tällaisten laitosten lupamääräysten tarkistamisen kalatalousasioiden osalta nykyistä helpommin. Säännösten tarkoituksena on tukea kansallisten vaelluskalakantojen elvyttämistä ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttämistä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen vahvistamisen jälkeen.

20 HE vanginkuljetuslainsäädännön uudistamiseksi ja tutkintavankien säilyttämisen siirtämiseksi rikosseuraamuslaitoksen tiloihin
Toteutetaan muutokset, joilla siirretään kaikkien tutkintavankien säilytystehtävät Rikosseuraamuslaitokselle sekä uudistetaan vanginkuljetuslainsäädäntö.

23 HE rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Esityksessä ehdotetaan selkeytettävän rikoslain säännöksiä koskien naisten ja tyttöjen sukuelinten silpomisen rangaistavuutta.

23 HE laiksi rikoslain muuttamisesta
Esityksen tavoitteena on selkeyttää avioliittoon pakottamisen rangaistavuutta rikoslaissa.

23 HE laiksi rikoslain 2 c luvun 5 §:n muuttamisesta
Määräaikaista vankeusrangaistusta suorittava päästetään lähtökohtaisesti ehdonalaiseen vapauteen, kun hän on suorittanut rangaistuksestaan kaksi kolmasosaa. Vanki, joka rikosta edeltäneiden viiden vuoden aikana ei ole suorittanut vankeusrangaistusta vankilassa, päästetään kuitenkin ehdonalaiseen vapauteen, kun rangaistuksesta on suoritettu  puolet (ns. vangin ensikertalaisuus). Nuorten rikoksentekijöiden kohdalla määräajat ovat hieman lyhyemmät. Tarkoituksena on muuttaa lakia siten, että vain ensimmäistä vankeusrangaistusta suorittaessaan vanki voisi vapautua suoritettuaan lyhyemmän määräosan rangaistuksesta, eikä ensikertalaisuus siten enää palautuisi tietyn rikoksettoman ajan jälkeen.

Lainsäädäntösuunnitelma

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments