Generic filters
Exact matches only
28.7.2023 Oikeusuutiset

AOA:n ratkaisu Follo-sovittelun asiantuntija-avustajan esteellisyydestä

Kantelija arvosteli sosiaalityöntekijä B:tä myös sen vuoksi, että tämä oli osallistunut asiantuntija-avustajana kantelijan ja hänen entisen puolisonsa väliseen tuomioistuinsovitteluun, joka koski lasten tapaamisoikeutta ja elatusapua. Kantelijan mielestä asiantuntija-avustaja toisti samoja näkemyksiä kuin käsitellessään vanhempien ja lasten asiaa lastensuojelussa. Kantelijan mielestä nuo näkemykset olivat vääriä ja puolueellisia. Apulaisoikeusasiamies Sarja: Käsitykseni mukaan…

https://asianajajaliitto.fi/2023/07/aoan-ratkaisu-follo-sovittelun-asiantuntija-avustajan-esteellisydesta/
16.6.2023 Oikeusuutiset

Hallitusohjelmassa ei asianajajalain uudistusta eikä perustuslain tarkistamista riippumattomuuden varmistamiseksi

Tänään julkistetussa hallitusohjelmassa on monia lupauksia oikeudenhoidon alalle. Etukäteen keskustelussa olleista asioista ohjelmaan eivät kuitenkaan päätyneet esimerkiksi perustuslain tarkistaminen oikeuslaitoksen riippumattomuuden takaamiseksi. Asianajajalain kokonaisuudistus ei kuulu hallituksen ohjelmaan, ei myöskään yksityisten avustajien oikeusapupalkkioiden korotus. Pienriitamenettely ei myöskään näy tavoitteiden joukossa, eikä julkisuuslain uudistaminen tai rikoksen johdosta tapahtuvan luovuttamislainsäädännön uudistaminen. Nämä…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/hallitusohjelmassa-ei-asianajajalain-uudistusta-eika-perustuslain-tarkistamista-riippumattomuuden-varmistamiseksi/
17.2.2023 Lausunnot

Lausunto tuomioistuimien ulkopuolisen riidanratkaisun ja sovittelun kehittämiseksi tehdystä selvityksestä

Oikeusministeriölle                          Dnro L2023-5  Lausuntopyyntönne: VN/17577/2022, 20.1.2023 LAUSUNTOPYYNTÖ TUOMIOISTUIMIEN ULKOPUOLISEN RIIDANRATKAISUN JA SOVITTELUN KEHITTÄMISEKSI TEHDYSTÄ SELVITYKSESTÄ Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on pyydetty lausuntoa tuomioistuimien ulkopuolisen riidanratkaisun ja sovittelun kehittämiseksi tehdystä selvityksestä (”Selvitys”). Selvityksen on tehnyt asianajaja Lasse Tirronen, joka…

https://asianajajaliitto.fi/2023/02/lausunto-tuomioistuimien-ulkopuolisen-riidanratkaisun-ja-sovittelun-kehittamiseksi-tehdysta-selvityksesta/
30.9.2020 Oikeusuutiset

Käräjäoikeuden vahvistama sovinto, johon sisältyi sopimus kiinteistön ostamisesta, oli esisopimus, joka olisi pitänyt tehdä määrämuodossa. Sovinnon vahvistamista koskeva päätös purettiin.

KKO:2020:75 Ylimääräinen muutoksenhaku – Tuomioistuimen ratkaisun purkaminen Tuomioistuinsovittelu – Sovinto Kiinteistön kauppa – Esisopimus – Kiinteistön luovutuksen muoto Irtaimen kaupan purkamista koskeva riita-asia oli siirretty tuomioistuinsovitteluun, jossa osapuolet olivat tehneet sovintosopimuksen, jonka mukaan A Oy ostaa B Oy:ltä muun ohella tontin tiettyyn päivämäärään mennessä. Käräjäoikeus vahvisti lainvoimaiseksi jääneen sovinnon. A…

https://asianajajaliitto.fi/2020/09/karajaoikeuden-vahvistama-sovinto-johon-sisaltyi-sopimus-kiinteiston-ostamisesta-oli-esisopimus-joka-olisi-pitanyt-tehda-maaramuodossa-sovinnon-vahvistamista-koskeva-paatos-purettiin/
4.9.2020

Sovittelulla ratkaisu huoltoriitaan?

Asianajajaliitto on useissa eri yhteyksissä esittänyt sovittelun lisäämistä yhtenä keinona oikeudenkäyntien keston lyhentämiseen. Sovittelu on erityisen hyvä menettely lasten huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevissa asioissa. Mitä sovittelu tarkoittaa ja miten se tapahtuu? Tuomioistuinsovittelulla pyritään asian sovinnolliseen ratkaisuun. Tuomioistuinsovittelussa voidaan käsitellä riita-asioita, joita voivat olla vaikka asuntokauppaa, yritysten välistä sopimusta…

https://asianajajaliitto.fi/blogi/sovittelulla-ratkaisu-huoltoriitaan/
6.9.2018 Oikeusuutiset

Ensimmäinen ennakkopäätös tuomioistuinsovittelusta

KKO:2018:55 Oikeudenkäyntimenettely Tuomioistuinsovittelu – Sovinto Asunto-osakeyhtiö – Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Asunto-osakeyhtiö A ja sen osakkeenomistaja B olivat hovioikeudessa järjestetyssä sovitteluistunnossa päässeet sovintoon hovioikeudessa B:n valituksen johdosta vireillä olevassa riita-asiassaan sekä samalla ainakin alustavasti sopineet A:n yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Sovittelija oli sovitteluistunnon jälkeen ennen sovinnon vahvistamista vielä sähköpostilla käynyt asianosaisten kanssa läpi sovinnon…

https://asianajajaliitto.fi/2018/09/ensimmainen-ennakkopaatos-tuomioistuinsovittelusta/
1.12.2017 Lausunnot

Lausunto lapsenhuoltolain uudistamisesta

Dnro 60/2017 Lausuntopyyntönne: OM 31/41/2015 LAPSENHUOLTOLAIN UUDISTAMINEN (OM:N TYÖRYHMÄMIETINTÖ 47/2017) Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä Asianajajaliitto) pitää lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lakiin esitettyjä muutoksia sekä asiakokonaisuuteen liittyvien muiden lakien muutosesityksiä myönteisinä. Lapsenhuoltolaki modernisoituu muutosten myötä vastaamaan jo pitkään vallinneita käytäntöjä ja nykyistä yleistä ajattelutapaa lapsen edun huomioon ottamisesta. Mietinnössä korostetaan muun…

https://asianajajaliitto.fi/2017/12/lausunto-lapsenhuoltolain-uudistamisesta/
9.9.2016 Oikeusuutiset

Tuomioistuinsovittelu lisääntynyt huomattavasti 10 vuoden aikana

Laki riita-asioiden sovittelusta yleisissä tuomioistuimissa tuli voimaan vuoden 2006 alusta. Oulussa tuomioistuinsovittelun 10-vuotisjuhlaseminaari 8.-9. syyskuuta Tuomioistuinsovittelun kehitys on ollut huomattavaa viime vuosina. Alkuvuosina sovittelujen määrä oli vain muutama prosentti kaikista käräjäoikeuksiin tulevista asioista. Määrä alkoi selvästi lisääntyä, kun asiantuntija-avusteista huoltoriitojen tuomioistuinsovittelua ryhdyttiin kokeilemaan neljässä käräjäoikeudessa. Vuonna 2014 päättyi käräjäoikeuksissa jo…

https://asianajajaliitto.fi/2016/09/tuomioistuinsovittelu-lisaantynyt-huomattavasti-10-vuoden-aikana/
14.11.2013 Oikeusuutiset

OM: Huoltoriitojen sovittelu tuomioistuimessa tulossa valtakunnalliseksi

Kolmen vuoden ajan osassa Suomen käräjäoikeuksia kokeiltu huoltoriitojen asiantuntija-avusteinen sovittelumenettely aiotaan vakinaistaa koko maahan Kokeilussa toteutetun seurannan perusteella saadut kokemukset ovat olleet hyviä. Seuranta-aikana valtaosassa huoltoriitoja päästiin sovintoon, ja prosessi oli oikeudenkäyntiin verrattuna sekä nopeampi että edullisempi kaikkien osapuolten kannalta. Hallituksen eduskunnalle 14. marraskuuta antamassa esityksessä ehdotetaan menettelyn vakinaistamista koko…

https://asianajajaliitto.fi/2013/11/om-huoltoriitojen-sovittelu-tuomioistuimessa-tulossa-valtakunnalliseksi/
27.9.2013 Oikeusuutiset

OM: Asiantuntija-avusteinen huoltoriitojen tuomioistuinsovittelu. Lausuntotiivistelmä

Oikeusministeriö esittää hallituksen esitysluonnoksessa laeiksi lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain, riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain sekä sosiaalihuoltolain muuttamisesta, että sovittelumenettely vakinaistettaisiin koko maahan Osassa käräjäoikeuksia on 1.1.2011 lukien kokeiltu asiantuntija-avustajan käyttämistä huoltoriitojen tuomioistuinsovittelussa. Lisäksi ehdotetaan, että huoltoriitojen tuomioistuinsovittelussa tarvittavien asiantuntija-avustajien järjestäminen säädettäisiin käräjäoikeuden hallinnollisen kanslian…

https://asianajajaliitto.fi/2013/09/om-asiantuntija-avusteinen-huoltoriitojen-tuomioistuinsovittelu-lausuntotiivistelma/