OM: Asiantuntija-avusteinen huoltoriitojen tuomioistuinsovittelu. Lausuntotiivistelmä

27.9.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriö esittää hallituksen esitysluonnoksessa laeiksi lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain, riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain sekä sosiaalihuoltolain muuttamisesta, että sovittelumenettely vakinaistettaisiin koko maahan

Osassa käräjäoikeuksia on 1.1.2011 lukien kokeiltu asiantuntija-avustajan käyttämistä huoltoriitojen tuomioistuinsovittelussa.

Lisäksi ehdotetaan, että huoltoriitojen tuomioistuinsovittelussa
tarvittavien asiantuntija-avustajien järjestäminen säädettäisiin
käräjäoikeuden hallinnollisen kanslian sijaintikunnan velvoitteeksi.
Esityksen mukaan valtio maksaisi kunnille korvauksen
asiantuntijapalveluiden järjestämisestä. Asiantuntija-avustajien
pätevyysvaatimuksista säädettäisiin laissa. Menettelyn joutuisuuden
varmistamiseksi säädettäisiin lyhyestä määräajasta, jonka kuluessa
sovitteluistunto olisi pääsääntöisesti järjestettävä. Sosiaalihuoltolaki
tulisi jatkossa sisältämään viittauksen velvoitteesta järjestää
asiantuntijapalvelut tuomioistuinsovitteluun. Lait on tarkoitettu
tulemaan voimaan keväällä 2014.

Oikeusministeriö pyysi 20.5.2013 hallituksen esitysluonnoksesta
lausuntoa 40 taholta. Oikeusministeriölle annettiin 37 lausuntoa.

Valtaosa lausunnonantajista kannatti esitysluonnoksen keskeistä
sisältöä. Vakinaistaminen ja valtakunnallistaminen koettiin lähes
poikkeuksetta myönteisinä. Myös ehdotusta asiantuntijapalvelujen
järjestämistavasta ja valtion korvausvastuuta kannatettiin laajasti.
Lähes kaikissa lausunnoissa korostettiin asiantuntija-avustajan
pätevyyden merkitystä. Suurin osa lausujista kannatti esitysluonnoksessa
esitettyjä pätevyysvaatimuksia, mutta osa halusi edellyttää vieläkin
tiukempia kriteerejä. Vain muutama lausunnonantaja halusi lieventää
esitystä pätevyysvaatimusten osalta. Vaikka suurin osa kannatti tarkkaa
määräaikaa sovitteluistunnon järjestämiselle, asiasta esitettiin myös
eriäviä näkemyksiä. Yleisessä pohdinnassa esille nousi erityisesti
lapsen aseman vahvistaminen ja lapsen osallisuuden merkitys.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments