Generic filters
Exact matches only
25.8.2023 Lausunnot

Lausunto työryhmämuistiosta tietojenvaihdon parantamiseksi kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa

Valtiovarainministeriölle Dnro L2023-40 Lausuntopyyntönne: VN/13472/2022, 30.6.2023 LAUSUNTOPYYNTÖ TYÖRYHMÄMUISTIOSTA TIETOJENVAIHDON PARANTAMISEKSI KANSALLISESSA RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN ESTÄMISTOIMINNASSA Valtiovarainministeriö on pyytänyt Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuntoa työryhmämuistiosta tietojenvaihdon parantamiseksi kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa, joka sisältää luonnoksen hallituksen esitykseksi eduskunnalle tietojenvaihdon tehostamista rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa sekä kansallisen turvallisuuden suojaamista…

https://asianajajaliitto.fi/2023/08/lausunto-tyoryhmamuistiosta-tietojenvaihdon-parantamiseksi-kansallisessa-rahanpesun-ja-terrorismin-rahoittamisen-estamistoiminnassa/
5.6.2023 Lausunnot

Lausunto Verohallinnon ohjeluonnoksesta “Sijoitusrahastojen verotuksesta ja TVL 20 a §:n sääntely”

Verohallinnolle Dnro L2023-29 Lausuntopyyntönne: VH/2777/00.01.00/2023, 12.5.2023 LAUSUNTO VEROHALLINNON OHJELUONNOKSESTA ”SIJOITUSRAHASTOJEN VEROTUKSESTA JA TVL 20 A §:N SÄÄNTELY” Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi ”Sijoitusrahastojen verotuksesta ja TVL 20 a §:n sääntely”. Lausuntonaan Asianajajaliitto esittää seuraavaa. 1 Yleistä Lausunnon kohteena olevassa ohjeluonnoksessa tullaan päivittämään aiemmin annettua Verohallinnon…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/lausunto-verohallinnon-ohjeluonnoksesta-sijoitusrahastojen-verotuksesta-ja-tvl-20-a-%c2%a7n-saantely/
15.11.2022 Oikeusuutiset

Amerikkalaisen trustin alarahasto oli Suomessa tuloverosta vapaa oikeudellisesta muodostaan huolimatta

KHO:2022:130 Kansainvälinen verotus – Lähdevero – Osinko – Yhdysvaltalainen trusti – Sijoitusrahasto – Alarahasto – EU-oikeus – Pääomien vapaa liikkuvuus – Objektiivinen rinnastettavuus – Oikeudellisen muodon merkitys B-trusti oli yhdysvaltalainen Delaware Statutory Trust -tyyppinen rekisteröity avoin varainhoitoyhtiö. B-trustilla oli alarahasto A, jolla oli oma oikeudellinen identiteetti mutta joka ei ollut…

https://asianajajaliitto.fi/2022/11/amerikkalaisen-trustin-alarahasto-oli-suomessa-tuloverosta-vapaa-oikeudellisesta-muodostaan-huolimatta/
23.11.2020 Lausunnot

Lausunto rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain muuttamisesta

LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN ESTÄMISESTÄ ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA SEKÄ ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI Esityksen 1. lakiehdotuksessa ehdotetaan muutettavaksi lakia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä. Ehdotukset perustuvat neljännen rahanpesudirektiivin Suomen täytäntöönpanon osalta komission esille nostamiin puutteisiin kansallisessa lainsäädännössä, FATF:n Suomen maa-arvioraportin suosituksiin ja kansallisiin lainmuutostarpeisiin.…

https://asianajajaliitto.fi/2020/11/lausunto-rahanpesun-ja-terrorismin-rahoittamisen-estamisesta-annetun-lain-muuttamisesta/
26.11.2019 Lausunnot

Lausunto Verohallinnon sijoitusrahastojen verotusta koskevasta ohjeluonnoksesta

Verohallinnolle Suomen Asianajajaliitto jäljempänä (”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi “Sijoitusrahastojen verotuksesta ja TVL 20 a §:n sääntely”. Lausuntonaan Asianajajaliitto esittää seuraavaa. Asianajajaliitto pitää sijoitusrahastojen verokohtelua koskevan Verohallinnon ohjeistuksen antamista tarpeellisena ottaen huomioon 1.1.2020 voimaan tulevat lait tuloverolain muuttamisesta (528/2019) ja rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta…

https://asianajajaliitto.fi/2019/11/lausunto-verohallinnon-sijoitusrahastojen-verotusta-koskevasta-ohjeluonnoksesta/
7.5.2019 Tiedotteet

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain muuttamisesta voimaan 1.5.2019

Asiakkaan tuntemista koskeviin säännöksiin tuli muutoksia 1.5.2019 voimaan tulleessa rahanpesulain muuttamista koskevassa laissa (573/2019).   Asianajotoiminnassa huomioitavia muutoksia ovat mm. velvollisuus tarkistaa yritysten ja muiden yhteisöjen tosiasiallisten edunsaajin tiedot asianmukaisesta rekisteristä sekä velvollisuus tunnistaa yhteisöasiakkaan tosiasiallisen edunsaajan poliittinen vaikutusvalta.   Asiakkaan tuntemista koskevan 3. luvun 2 §:n mukaan ilmoitusvelvollisen, ml.…

https://asianajajaliitto.fi/2019/05/laki-rahanpesun-ja-terrorismin-rahoittamisen-estamisesta-annetun-lain-muuttamisesta-voimaan-1-5-2019/
26.11.2018 Lausunnot

Lausunto sijoitusrahastojen verosääntelyn täsmentämistä koskevasta HE-luonnoksesta

Dnro 76/2018 Lausuntopyyntönne: VM131:00/2018; VM/1641/03.01.00/2018, 9.11.2018 LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ TULOVEROLAIN JA RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISEN TULON VEROTTAMISESTA ANNETUN LAIN 3 §:N MUUTTAMISESTA Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua otsikossa mainitusta asiasta. Lausuntonaan Asianajajaliitto esittää seuraavaa: Lakihankkeesta yleisesti Lakiesityksen tavoitteena on täsmentää tuloverolain sijoitusrahastoja koskevaa verosääntelyä, ja erityisesti täsmentää sijoitusrahaston verovapauden edellytyksiä.…

https://asianajajaliitto.fi/2018/11/lausunto-sijoitusrahastojen-verosaantelyn-tasmentamista-koskevasta-he-luonnoksesta/
28.9.2017 Oikeusuutiset

Ennakkopäätös lahjaverovelvollisuuden alkamishetkestä

KHO:2017:149 Lahjavero – Verovelvollisuuden alkamisajankohta – Trusti Hakija A oli pyytänyt Verohallinnolta ennakkoratkaisua muun ohella siitä, katsotaanko hänen isänsä B:n Jerseyn saarelle perustamaan trustiin siirretyn varallisuuden ja sen kerryttämän tuoton tulevan A:n omistukseen ja määräysvaltaan perintö- ja lahjaverolain 1 §:n 1 momentissa tarkoitetulla lahjasaannolla sillä hetkellä, kun hän saa varoja…

https://asianajajaliitto.fi/2017/09/ennakkopaatos-lahjaverovelvollisuuden-alkamishetkesta/
26.11.2015 Oikeusuutiset

Verohallinto: EU-oikeuden vaikutuksia osinkojen lähdeverotukseen ja palautusten hakemiseen

Yleisesti ja rajoitetusti verovelvollista voidaan EU-oikeudessa kohdella erilaisissa tilanteissa eri tavalla. Objektiivisesti tarkasteltuna samanlaisissa tilanteissa kohtelun on yleensä oltava samanlaista, mutta erilaiseen kohteluun voi olla myös oikeuttamisperuste. Oikeuttamisperus-teesta johtuvan menettelyn on kuitenkin oltava suhteellisuusperiaatteen mukainen Euroopan unionin toiminnasta annetun sopimuksen pääomien vapaata liikkuvuutta koskevaa artiklaa (SEUT 63 artikla) sovelletaan myös…

https://asianajajaliitto.fi/2015/11/verohallinto-eu-oikeuden-vaikutuksia-osinkojen-lahdeverotukseen-ja-palautusten-hakemiseen/
27.3.2013 Oikeusuutiset

Isoäidin perustamasta trustista saatu varallisuus verotettiin lahjana vasta kun varat tulivat trustista edunsaajan käyttöön

KHO:2013:51 Lahjavero – Verovelvollisuuden alkamisajankohta – Trusti – Trustista saadut varat A:n isoäiti oli perustanut trustin vuonna 1955 Amerikan yhdysvalloissa. Isoäidin kuoltua trustista oli tullut peruuttamaton. Trusti oli jaettu ensi vaiheessa kuuteen osaan isoäidin kuudelle lapselle trustin sääntöjen mukaan. A:n isä lapsineen oli ollut edunsaajana yhdessä näistä trusteista. A:n isän…

https://asianajajaliitto.fi/2013/03/isoaidin-perustamasta-trustista-saatu-varallisuus-verotettiin-lahjana-vasta-kun-varat-tulivat-trustista-edunsaajan-kayttoon/