Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain muuttamisesta voimaan 1.5.2019

7.5.2019 | Tiedotteet

Asiakkaan tuntemista koskeviin säännöksiin tuli muutoksia 1.5.2019 voimaan tulleessa rahanpesulain muuttamista koskevassa laissa (573/2019).
 
Asianajotoiminnassa huomioitavia muutoksia ovat mm. velvollisuus tarkistaa yritysten ja muiden yhteisöjen tosiasiallisten edunsaajin tiedot asianmukaisesta rekisteristä sekä velvollisuus tunnistaa yhteisöasiakkaan tosiasiallisen edunsaajan poliittinen vaikutusvalta.
 
Asiakkaan tuntemista koskevan 3. luvun 2 §:n mukaan ilmoitusvelvollisen, ml. asianajajan, tulee asiakassuhdetta perustettaessa varmistaa, että oikeushenkilön tai express trustin edunsaaja on merkitty asianmukaiseen rekisteriin. Yritykset, kuten osakeyhtiöt ja osuuskunnat, voivat 1.7.2019 alkaen ilmoittaa edunsaajansa (omistajat) kaupparekisteriin. Asianajajalla on lisäksi ilman aiheetonta viivytystä velvollisuus ilmoittaa rekisterin ylläpitäjälle, jos hän havaitsee yhteisön tai ulkomaisen express trustin tai oikeusmuodoltaan samankaltaisen oikeudellisen järjestelyn tosiasiallisesta edunsaajasta rekisteröidyissä tiedoissa puutteita tai epäjohdonmukaisuuksia.
 
Myös asianajotoimistojen tulee ilmoittaa omat tosiasialliset edunsaajansa kaupparekisteriin viimeistään 1.7.2020. Edunsaajatietojen rekisteröinnistä löydät lisätietoa PRH:n sivulta, mm. https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/edunsaajatiedot_heinakuusta_2019_alkaen.html.
 
Toinen merkittävä muutos koskee velvollisuutta tunnistaa asiakkaan tosiasiallisen edunsaajan poliittinen vaikutusvalta. Lain mukaan asianajajalla tulee olla asianmukaiset riskiperusteiseen arviointiin pohjautuvat menettelyt sen toteamiseksi, onko asiakas tai asiakkaan tosiasiallinen edunsaaja, tai onko hän ollut poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö, poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön perheenjäsen tai poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön yhtiökumppani. Poliittisesti vaikutusvaltaisen asiakkaan tuntemisessa on noudatettava rahanpesulain 3. luvun 13 §:ssä säädettyä tehostettua tuntemisvelvollisuutta.
 
Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset poliittisesti merkittävistä julkisista tehtävistä. Asetuksen voimaantulosta tiedotetaan erikseen.
 
Tietolähteiden käyttö asiakkaan tuntemistietojen keräämisessä
 
Rahanpesulain 3 luvun 4 §:ään on kirjattu ilmoitusvelvollisille oikeus hyödyntää asiakkaasta tai tämän tosiasiallisesta edunsaajasta eri tietolähteistä saatavilla olevia tietoja asiakasta koskevan riskiarvion laatimiseksi ja ylläpitämiseksi, rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi sekä tässä laissa tarkoitetun ilmoitusvelvollisuuden ja selonottovelvollisuuden täyttämiseksi. Ilmoitusvelvollisen on kiinnitettävä erityistä huomiota tietolähteen uskottavuuteen ja luotettavuuteen. Luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/679, jäljempänä tietosuoja-asetus, ja tietosuojalaissa (1050/2018) säädetään henkilötietojen käsittelystä.