Amerikkalaisen trustin alarahasto oli Suomessa tuloverosta vapaa oikeudellisesta muodostaan huolimatta

15.11.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2022:130 Kansainvälinen verotus – Lähdevero – Osinko – Yhdysvaltalainen trusti – Sijoitusrahasto – Alarahasto – EU-oikeus – Pääomien vapaa liikkuvuus – Objektiivinen rinnastettavuus – Oikeudellisen muodon merkitys

B-trusti oli yhdysvaltalainen Delaware Statutory Trust -tyyppinen rekisteröity avoin varainhoitoyhtiö. B-trustilla oli alarahasto A, jolla oli oma oikeudellinen identiteetti mutta joka ei ollut suhteessa trustiin erillinen tai itsenäinen. Alarahasto oli avoin (open-end), ja sillä oli vuoden 2019 lopussa noin 94 300 osuudenomistajaa.

Asiassa oli kysymys siitä, voitiinko alarahasto A rinnastaa tuloverolain 20 a §:n 1 momentissa tarkoitettuihin suomalaisiin sijoitusrahastoihin siten, että se on vapaa Suomesta saamansa osinkotulon perusteella suoritettavasta lähdeverosta, vaikka kysymys ei ole sopimusperusteisesta rahastosta.

Tuloverolain 20 a §:n 1 momentin sanamuodon mukaan vain sopimusperusteinen ulkomainen rahasto voi olla tuloverosta vapaa. Euroopan unionin tuomioistuin katsoi Suomea koskevassa asiassa C-342/20, A SCPI, antamassaan tuomiossa, että SEUT 63 ja SEUT 65 artikla ovat esteenä tällaiselle kansalliselle lainsäädännölle, jossa verovapaus varataan ainoastaan sopimusperusteisille sijoitusrahastoille. Siten mainitun tuloverolain säännöksen oli katsottava olevan unionin oikeuden vastainen siltä osin kuin ulkomaisen sijoitusrahaston verovapauden edellytyksenä oli sopimusperusteisuus. Näin ollen alarahasto A:n oikeudellinen muoto ei ollut seikka, jonka takia rahastoa ei voitaisi rinnastaa tuloverolain 20 a §:n 1 momentissa tarkoitettuun kotimaiseen sijoitusrahastoon. Alarahaston suomalaisilta listatuilta osakeyhtiöiltä saamat osingot olivat rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 §:n 10 momentin nojalla vapaita lähdeverosta.

Lähdeverotuksen ennakkoratkaisu vuosille 2020 ja 2021.

KHO:2022:130

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments