Generic filters
Exact matches only
7.12.2022 Lausunnot

Lausunto Digitalisaation edistämisen ohjelmasta (Digiohjelma)

Valtionvarainministeriö Dnro L2022-76 Lausuntopyyntönne: VN/22906/2020, 22.11.2022 DIGITALISAATION EDISTÄMISEN OHJELMAN (DIGIOHJELMA) LAINSÄÄDÄNTÖTYÖRYHMÄN KOONTI JA NÄKEMYKSET DIGITALISAATION SÄÄDÖSTILANTEESTA JA MUUTOSEHDOTUKSISTA Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) toteaa, että, vaikka Asianajajaliitolle ei ole lähetetty lausuntopyyntöä digitalisaation edistämisen ohjelman lainsäädännön soveltamisen ja edistämisen työryhmän loppuraportista, hanke on erittäin tärkeä, koska nykyisen lainsäädännön raportissakin esiin nostetut puutteet,…

https://asianajajaliitto.fi/2022/12/lausunto-digitalisaation-edistamisen-ohjelmasta-digiohjelma/
8.11.2022 Oikeusuutiset

Rintaperillisten osittaiset luopumiset testamenttisaannoista olivat päteviä – sijaantuloperilliset maksavat saannostaan perintöveron

Hel­sin­gin hallinto-oikeus: Perintöverotusta koskeva ennakkoratkaisu – Testamentti – Osittainen luopuminen – Veronkierto Asiassa oli Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valituksen johdosta arvioitavana, onko testamentintekijän rintaperillisten osittaista testamentista luopumista pidettävä perintö- vai testamenttisaantona. Asiassa oli myös arvioitavana, sovelletaanko tapaukseen veron kiertämistä koskevaa perintö- ja lahjaverolain 33 a §:n säännöstä. Perittävältä jäi kaksi rintaperillistä sekä…

https://asianajajaliitto.fi/2022/11/rintaperillisten-osittaiset-luopumiset-testamenttisaannoista-olivat-patevia-sijaantuloperilliset-maksavat-saannostaan-periontoveron/
17.10.2022 Oikeusuutiset

Aiemman testamentin saajilla katsottiin olleen erityiseen syyhyn perustuva oikeus kanteen nostamiseksi uuden testamentin pätevyydestä vaikka pesään oli määrätty jakaja

KKO:2022:57 Perintökaari – Pesänjakaja – Testamentti – Testamentin pätemättömyys – Oikeussuojan tarve A oli tehnyt testamentit vuosina 2005 ja 2011. A:n kuoltua hänen kuolinpesäänsä oli määrätty pesänjakaja. Vuonna 2005 tehdyn testamentin edunsaajat nostivat kanteen, jossa he vaativat vuonna 2011 tehdyn testamentin julistamista pätemättömäksi. Pesänjakajan toimivaltaan olisi kuulunut ratkaista testamentin saajien…

https://asianajajaliitto.fi/2022/10/aiemman-testamentin-saajilla-katsottiin-olleen-erityiseen-syyhyn-perustuva-oikeus-kanteen-nostamiseksi-uuden-testamentin-patevyydesta-vaikka-pesaan-oli-maaratty-jakaja/
3.12.2020

Pääsihteerin testamentti

Kun maailman tuulet ja virtaukset tuivertavat ja laineet lyövät korkealle, on hyvä muistuttaa mieliin, miten varmistetaan 100-vuotiaan Asianajajaliiton toiminta niin, että se kestää myös tulevaisuudessa suuremmatkin tyrskyt ja rytinät. Tämä on tullut mieleeni viime vuosina, kun erityisesti kansainvälisten toimijoiden taholta tuleva meitäkin velvoittava sääntely uhkaa murentaa ja nakertaa liiton tärkeitä…

https://asianajajaliitto.fi/blogi/paasihteerin-testamentti/
3.11.2020 Oikeusuutiset

Testamentti sivutettin ulosotossa keinotekoisena järjestelynä

KKO:2020:82 Ulosottokaari – Ulosottovalitus – Keinotekoinen järjestely ulosotossa – Testamentti A oli testamentannut omaisuutensa poikansa B:n seurustelukumppanille C:lle. A:n kuoleman jälkeen pesän säästöön nähden merkityksetön osa varoista oli siirretty C:lle, ja hieman suurempi osa varoista oli siirtynyt B:lle. Suurin osa varoista oli jäänyt käteisenä testamentin laatineen ja sen toimeenpanijana toimineen…

https://asianajajaliitto.fi/2020/11/testamentti-sivutettin-ulosotossa-keinotekoisena-jarjestelyna/
13.10.2020 Lausunnot

Lausunto Verohallinnon päätöksestä perintö- ja lahjaverotusta varten annettavista tiedoista

Verohallinnolle Lausuntopyyntönne VH/6511/00.01.00/2020, VH/6484/00.01.00/2020, VH/6487/00.01.00/2020, VH/6485/00.01.00/2020 LAUSUNTO LUONNOKSISTA VEROHALLINNON PÄÄTÖKSEKSI PERINTÖ- JA LAHJAVEROTUSTA VARTEN ANNETTAVISTA TIEDOISTA SEKÄ SIIHEN LIITTYVISTÄ KANNANOTOISTA Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä “Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksista Verohallinnon päätöksestä perintö- ja lahjaverotusta varten annettavista tiedoista (“Verohallinnon päätös”) sekä siihen liittyvistä kannanotoista Omistajattoman tilan testamentti perintöverotuksessa (“Kannanotto omistajattoman tilan testamentista”,…

https://asianajajaliitto.fi/2020/10/lausunto-verohallinnon-paatoksesta-perinto-ja-lahjaverotusta-varten-annettavista-tiedoista/
20.3.2019 Oikeusuutiset

KKO: Oliko aiempi testamentti tullut kokonaan peruutetuksi?

KKO:2019:27 Perintökaari – Testamentti – Testamentin peruuttaminen A oli vuonna 1980 tehnyt B:n hyväksi yleistestamentin. Siihen sisältyi myös määräys, jonka mukaan A:n omaisuus menee kahdelle yleishyödylliselle yhdistykselle, jos B on kuollut ennen A:ta. A oli vuonna 2004 tehnyt B:n kanssa keskinäisen yleistestamentin muistamatta aikaisemmin tekemäänsä testamenttia. Vuonna 2004 tehdyssä testamentissa…

https://asianajajaliitto.fi/2019/03/kko-oliko-aiempi-testamentti-tullut-kokonaan-peruutetuksi/
31.3.2014 Oikeusuutiset

Lapsen luovuttua oikeudesta testamentiin omaisuus meni luopujan lapsille, ei luopujan sisarille

KKO:2014:18 Perintökaari – Perinnönjako – Testamentti – Testamentista luopuminen – Sijaantulo Aviopuolisot olivat määränneet osan omaisuudestaan testamentilla yhdelle rintaperilliselleen A:lle, joka oli perittävien kuoltua ilmoittanut luopuvansa oikeudestaan testamenttiin. Kysymys siitä, oliko A:n jälkeläisten katsottava tulevan perintökaaren 11 luvun 6 §:n nojalla A:n sijaan testamentin saajina vai oliko perintö jaettava perillisten…

https://asianajajaliitto.fi/2014/03/lapsen-luovuttua-oikeudesta-testamentiin-omaisuus-meni-luopujan-lapsille-ei-luopujan-sisarille/
16.5.2013 Oikeusuutiset

Virheellisesti menetellyttä pesänselvittäjää ja -jakajaa ei vapautettu tehtävästään

KKO:2013:32 Perintökaari – Pesänselvitys – Pesänselvittäjä – Pesänjakaja – Testamentti Pesänselvitystä ja perintökaaren 3 luvun mukaista pesänjakoa toimittanut pesänselvittäjä ja -jakaja oli löytänyt kuolinpesän asunnosta perittävän ja tämän puolison keskinäisen testamentin, jossa oli toissijaismääräys. Toimitusmies katsoi, että testamentin saajiksi tulivat jälkeen eläneen sukulaiset ja antoi testamentin tiedoksi ensiksi kuolleen perillisille.…

https://asianajajaliitto.fi/2013/05/virheellisesti-menetellytta-pesanselvittajaa-ja-jakajaa-ei-vapautettu-tehtavastaan/
27.3.2013 Oikeusuutiset

Lakiosan voi vaatia vain osittain ilman verovelvollisuutta koko lakiosasta.

KHO:2013:52 Perintövero – Verovelvollisuus – Lakiosaa loukkaava testamentti – Ryhtyminen vain osaan lakiosasta – Veronkierto Isovanhempi oli tehnyt testamentin kolmen lapsensa A:n, B:n ja C:n lasten hyväksi. Kun A, B ja C aikoivat vaatia vain osan heille lakisääteisesti kuuluvasta lakiosasta, heidän ei näin tehdessään katsottu ryhtyvän täyteen lakiosaansa, josta he…

https://asianajajaliitto.fi/2013/03/lakiosan-voi-vaatia-vain-osittain-ilman-verovelvollisuutta-koko-lakiosasta/