Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
7.12.2022 Lausunnot

Lausunto Digitalisaation edistämisen ohjelmasta (Digiohjelma)

Valtionvarainministeriö Dnro L2022-76 Lausuntopyyntönne: VN/22906/2020, 22.11.2022 DIGITALISAATION EDISTÄMISEN OHJELMAN (DIGIOHJELMA) LAINSÄÄDÄNTÖTYÖRYHMÄN KOONTI JA NÄKEMYKSET DIGITALISAATION SÄÄDÖSTILANTEESTA JA MUUTOSEHDOTUKSISTA Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) toteaa, että, vaikka Asianajajaliitolle ei ole lähetetty lausuntopyyntöä digitalisaation edistämisen ohjelman lainsäädännön soveltamisen ja edistämisen työryhmän loppuraportista, hanke on erittäin tärkeä, koska nykyisen lainsäädännön raportissakin esiin nostetut puutteet,…

https://asianajajaliitto.fi/2022/12/lausunto-digitalisaation-edistamisen-ohjelmasta-digiohjelma/
8.11.2022 Oikeusuutiset

Rintaperillisten osittaiset luopumiset testamenttisaannoista olivat päteviä – sijaantuloperilliset maksavat saannostaan perintöveron

Hel­sin­gin hallinto-oikeus: Perintöverotusta koskeva ennakkoratkaisu – Testamentti – Osittainen luopuminen – Veronkierto Asiassa oli Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valituksen johdosta arvioitavana, onko testamentintekijän rintaperillisten osittaista testamentista luopumista pidettävä perintö- vai testamenttisaantona. Asiassa oli myös arvioitavana, sovelletaanko tapaukseen veron kiertämistä koskevaa perintö- ja lahjaverolain 33 a §:n säännöstä. Perittävältä jäi kaksi rintaperillistä sekä…

https://asianajajaliitto.fi/2022/11/rintaperillisten-osittaiset-luopumiset-testamenttisaannoista-olivat-patevia-sijaantuloperilliset-maksavat-saannostaan-periontoveron/
17.10.2022 Oikeusuutiset

Aiemman testamentin saajilla katsottiin olleen erityiseen syyhyn perustuva oikeus kanteen nostamiseksi uuden testamentin pätevyydestä vaikka pesään oli määrätty jakaja

KKO:2022:57 Perintökaari – Pesänjakaja – Testamentti – Testamentin pätemättömyys – Oikeussuojan tarve A oli tehnyt testamentit vuosina 2005 ja 2011. A:n kuoltua hänen kuolinpesäänsä oli määrätty pesänjakaja. Vuonna 2005 tehdyn testamentin edunsaajat nostivat kanteen, jossa he vaativat vuonna 2011 tehdyn testamentin julistamista pätemättömäksi. Pesänjakajan toimivaltaan olisi kuulunut ratkaista testamentin saajien…

https://asianajajaliitto.fi/2022/10/aiemman-testamentin-saajilla-katsottiin-olleen-erityiseen-syyhyn-perustuva-oikeus-kanteen-nostamiseksi-uuden-testamentin-patevyydesta-vaikka-pesaan-oli-maaratty-jakaja/
3.11.2020 Oikeusuutiset

Testamentti sivutettin ulosotossa keinotekoisena järjestelynä

KKO:2020:82 Ulosottokaari – Ulosottovalitus – Keinotekoinen järjestely ulosotossa – Testamentti A oli testamentannut omaisuutensa poikansa B:n seurustelukumppanille C:lle. A:n kuoleman jälkeen pesän säästöön nähden merkityksetön osa varoista oli siirretty C:lle, ja hieman suurempi osa varoista oli siirtynyt B:lle. Suurin osa varoista oli jäänyt käteisenä testamentin laatineen ja sen toimeenpanijana toimineen…

https://asianajajaliitto.fi/2020/11/testamentti-sivutettin-ulosotossa-keinotekoisena-jarjestelyna/
13.10.2020 Lausunnot

Lausunto Verohallinnon päätöksestä perintö- ja lahjaverotusta varten annettavista tiedoista

Verohallinnolle Lausuntopyyntönne VH/6511/00.01.00/2020, VH/6484/00.01.00/2020, VH/6487/00.01.00/2020, VH/6485/00.01.00/2020 LAUSUNTO LUONNOKSISTA VEROHALLINNON PÄÄTÖKSEKSI PERINTÖ- JA LAHJAVEROTUSTA VARTEN ANNETTAVISTA TIEDOISTA SEKÄ SIIHEN LIITTYVISTÄ KANNANOTOISTA Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksista Verohallinnon päätöksestä perintö- ja lahjaverotusta varten annettavista tiedoista (”Verohallinnon päätös”) sekä siihen liittyvistä kannanotoista Omistajattoman tilan testamentti perintöverotuksessa (”Kannanotto omistajattoman tilan testamentista”,…

https://asianajajaliitto.fi/2020/10/lausunto-verohallinnon-paatoksesta-perinto-ja-lahjaverotusta-varten-annettavista-tiedoista/
20.3.2019 Oikeusuutiset

KKO: Oliko aiempi testamentti tullut kokonaan peruutetuksi?

KKO:2019:27 Perintökaari – Testamentti – Testamentin peruuttaminen A oli vuonna 1980 tehnyt B:n hyväksi yleistestamentin. Siihen sisältyi myös määräys, jonka mukaan A:n omaisuus menee kahdelle yleishyödylliselle yhdistykselle, jos B on kuollut ennen A:ta. A oli vuonna 2004 tehnyt B:n kanssa keskinäisen yleistestamentin muistamatta aikaisemmin tekemäänsä testamenttia. Vuonna 2004 tehdyssä testamentissa…

https://asianajajaliitto.fi/2019/03/kko-oliko-aiempi-testamentti-tullut-kokonaan-peruutetuksi/
31.5.2018 Oikeusuutiset

Yhdistyksille valituslupa testamenttia koskevassa riidassa

Korkein oikeus on myöntänyt valitusluvan kahdelle yleishyödylliselle yhdistykselle riidassa, joka koskee pääkaupunkiseudulla asuneen naisen testamenttia. Yhdistykset hakivat valituslupaa ratkaisuun, jolla hovioikeus oli hylännyt käräjäoikeuden yhdistysten hyväksi ratkaiseman kanteen. Käräjäoikeudessa yhdistykset olivat vaatineet vahvistettavaksi, että naisen vuonna 1980 tekemässä testamentissa oleva määräys niiden hyväksi oli edelleen voimassa. Naisen perilliset vastustivat vaatimusta.…

https://asianajajaliitto.fi/2018/05/yhdistyksille-valituslupa-testamenttia-koskevassa-riidassa/
15.1.2018 Oikeusuutiset

Toimeentulotukea ei voitu periä takaisin kuolinpesäosuudesta, jota rasitti toisten osakkaiden hallintaoikeus

KHO:2018:7 Toimeentulotuki – Toimeentulotuen takaisinperintä – Takaisinperinnän perusteet – Takaisinperintäehto – Perintä kuolinpesäosuudesta – Keskinäinen testamentti – Omaisuuden käyttö- ja hallintaoikeus A:n isovanhemmat B ja C olivat vuonna 2008 allekirjoittamassaan keskinäisessä testamentissa määränneet viimeisenä tahtonaan ja testamenttinaan, että toisen heistä kuoltua jälkeen jäävä saa täyden käyttö- ja hallintaoikeuden kaikkeen pesän…

https://asianajajaliitto.fi/2018/01/toimeentulotukea-ei-voitu-peria-takaisin-kuolinpesaosuudesta-jota-rasitti-toisten-osakkaiden-hallintaoikeus/
29.6.2017 Oikeusuutiset

Testamentin tulkintakanne tutkittavissa 18 vuotta testamentin tekijän kuoleman jälkeen

KKO:2017:49 Perintökaari – Testamentti – Keskinäinen testamentti – Testamentin tulkinta Puolisot A ja B olivat tehneet keskinäisen testamentin, jonka mukaan toisen heistä kuoltua kaikki omaisuus jää täydellä omistusoikeudella eloonjääneelle puolisolle. Testamentissa ei ollut toissijaismääräystä. A:n kuoltua testamentti annettiin tiedoksi hänen rintaperillisilleen ja hänen omaisuutensa siirtyi testamentin nojalla B:lle. B:n kuoltua…

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/testamentin-tulkintakanne-tutkittavissa-18-vuotta-testamentin-tekijan-kuoleman-jalkeen/
20.4.2017 Oikeusuutiset

Ruotsin HD arvioi näyttötaakkaa testamentin repimistä koskevassa asiassa

Ruotsin korkein oikeus (HD) on antanut ratkaisun siitä, kenellä on näyttötaakka tilanteessa, jossa testamentti sinänsä on löytynyt, mutta se on ollut revitty. Pääsääntönä näyttötaakasta HD totesi, että näyttötaakka on sillä, joka väittää testamenttia peruutetuksi tuhoamalla/repimällä sen. Toisaalta HD korosti, että käsillä olevan tapauksen kaltaisissa tilanteissa, joissa ulkopuolisillakin henkilöillä on ollut…

https://asianajajaliitto.fi/2017/04/ruotsin-hd-arvioi-nayttotaakkaa-testamentin-repimista-koskevassa-asiassa/