Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
13.11.2023 Oikeusuutiset

Avioliittolain mukainen elatusvelvollisuus ei luonut perustetta periä asiakasmaksu potilaan leskeltä

KHO:2023:103 Asiakasmaksu – Terveydenhuolto – Palvelun käyttäjä – Palvelun käyttäjän puoliso – Julkisoikeudellinen vastuuperuste – Puolison elatusvelvollisuus Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä oli osoittanut muutoksenhakijalle laskun terveydenhuollon asiakasmaksuista, jotka perustuivat tämän edesmenneen puolison hoitoon. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaan maksu voidaan periä palvelun käyttäjältä, jollei lailla toisin säädetä. Asiakasmaksulaissa tarkoitetut maksut…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/avioliittolain-mukainen-elatusvelvollisuus-ei-luonut-perustetta-peria-asiakasmaksu-potilaan-leskelta/
20.7.2023 Oikeusuutiset

Apulaisoikeusasiamieheltä laaja ratkaisu päihdeongelmaisten mahdollisuuksista saada mielenterveyspalveluita

AOA Sakslin: Eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaan on tullut useita kanteluja, jotka ovat koskeneet hoidon ja palvelujen järjestämistä henkilöille, joilla on sekä mielenterveysongelmia, itsetuhoisuutta että päihderiippuvuus. Kanteluissa on tuotu esiin muun muassa seuraavia kokemuksia ja  havaintoja: ”Kokemuksena on, että päihdeongelmat muodostavat monesti ylittämättömän lähetekynnyksen, jolloin erikoissairaanhoitoa tarvitsevat potilaat jäävät perusterveydenhuollon kannateltaviksi. HUS…

https://asianajajaliitto.fi/2023/07/apulaisoikeusasiamiehelta-laaja-ratkaisu-paihdeongelmaisten-mahdollisuuksista-saada-mielenterveyspalveluita/
9.2.2022 Lausunnot

Lausunto yrityskauppojen ilmoituskynnyksen muuttamista koskevasta arviomuistiosta

Työ- ja elinkeinoministeriölle                                                                                       21.01.2022 / VN/32496/2021   1. Johdanto Suomen Asianajajaliitto (”Asianajajaliitto”) kiittää työ- ja elinkeinoministeriötä (”TEM”) mahdollisuudesta antaa lausuntonsa yrityskauppojen ilmoituskynnyksen muuttamista koskevasta arviomuistiosta (VN/32496/2021, ”Muistio”). Muistio perustuu Kilpailu- ja kuluttajaviraston (”KKV”) muutostarvetta koskevaan selvitykseen, jonka KKV on laatinut TEM:n pyynnöstä ja joka on julkaistu 11.6.2021 (”KKV:n selvitys”). KKV:n…

https://asianajajaliitto.fi/2022/02/63759/
25.1.2021 Oikeusuutiset

Oikeusasiamiehelle ennätysmäärä kanteluja vuonna 2020

Eduskunnan oikeusasiamiehelle (OA) saapui vuonna 2020 ennätykselliset 7059 kantelua. Tämä on noin 800 kantelua enemmän kuin vuonna 2019 (6267 kantelua), joka myös oli ennätysvuosi kantelumäärissä.   Asiamäärät nousivat lähes kaikilla hallinnonaloilla. Suurimmat kantelumäärät kohdistuivat sosiaalihuoltoon (1196), poliisiin (852) ja terveydenhuoltoon (802). Voimakkainta kasvu oli opetukseen liittyvissä kanteluissa. Vuonna 2020 saapui 466…

https://asianajajaliitto.fi/2021/01/oikeusasiamiehelle-ennatysmaara-kanteluja-vuonna-2020/
6.3.2017 Lausunnot

Lausunto potilasvakuutustyöryhmän loppuraportista

Dnro 02/2017 Lausuntopyyntönne: STM129:00/2014, 23.1.2017 LAUSUNTO POTILASVAKUUTUSTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTISTA Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Suomen Asianajajaliiton (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuntoa koskien potilasvakuutustyöryhmän loppuraporttia. Kuultuaan vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuden asiantuntijaryhmää Asianajajaliitto haluaa lausua seuraavaa. Loppuraportti on laadittu hallituksen esitysluonnoksen muotoon. Esityksellä uudistettaisiin potilasvakuutusjärjestelmään sovellettava lainsäädäntö, joka koostuisi kolmesta uudesta laista. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi potilasvakuutuslaki,…

https://asianajajaliitto.fi/2017/03/lausunto-potilasvakuutustyoryhman-loppuraportista/
24.1.2017 Oikeusuutiset

Oikeusasiamiehelle jälleen lähes 5000 kantelua

Suurimpia asiaryhmiä olivat sosiaalihuolto ja poliisikantelut. Oikeusasiamiehelle tuli vuonna 2016 noin 5000 kantelua, mikä vastaa edellisten vuosien tasoa. Kanteluita saapui 4919, kun vuotta aiemmin kanteluita oli 5045. Kanteluita ratkaistiin suunnilleen sama määrä kuin niitä saapui eli 4841. Suurimpia asiaryhmiä olivat sosiaalihuolto ja poliisikantelut. Kummassakin kantelumäärä oli lähes 700. Sosiaalihuollossa yleisiä…

https://asianajajaliitto.fi/2017/01/oikeusasiamiehelle-jalleen-lahes-5000-kantelua/
14.6.2016 Oikeusuutiset

Kunta ei voi ulkoistaa julkisen vallan käyttöä vanhuspalveluita myönnettäessä

Itä-Suomen HAO: Sosiaalihuoltolain mukainen asumispalvelu – Julkisen vallan käyttö – Ostopalvelu – Vanhuspalvelulaki Hallinto-oikeus kumosi valituksenalaisen päätöksen ja palautti asian toimivaltaiselle viranomaiselle uudelleen käsiteltäväksi seuraavilla perusteilla. Saadun selvityksen mukaan viranhaltijan päätökseen valmistelijaksi merkitty henkilö on S Oy:n R:n yksikön johtaja. Viranomaisen lausunnon mukaan R:n kunta on ulkoistanut sosiaali- ja terveyspalvelut…

https://asianajajaliitto.fi/2016/06/kunta-ei-voi-ulkoistaa-julkisen-vallan-kayttoa-vanhuspalveluita-myonnettaessa/
13.4.2016 Oikeusuutiset

KHO:n vuosikertomus 2015 julkaistu

Yhteiskunnalliset muutokset näkyvät korkeimmassa hallinto-oikeudessa Tänään julkaistussa vuosikertomuksessa avataan muun muassa vammaispalveluasioiden käsittelyä korkeimmassa hallinto-oikeudessa sekä kuvataan tiivistetysti vuoden 2015 saamelaiskäräjävaalia koskevaa asiakokonaisuutta, jonka keskiössä oli kysymys saamelaisuudesta. Yksi kuluneen vuoden oikeudellisesti merkittävimmistä ja samalla suuritöisimmistä päätöksistä oli Helsinki-Vantaan lentoaseman ympäristölupa-asia. Vuosikertomuksessa asiaa tarkastellaan ympäristölainsäädännön ja ilmailulainsäädännön välisen suhteen määrittämisen…

https://asianajajaliitto.fi/2016/04/khon-vuosikertomus-2015-julkaistu/
3.6.2015 Oikeusuutiset

Oikeusasiamies luovutti kertomuksensa vuodelta 2014 eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen luovutti tiistaina 2.6.2015 toimintakertomuksensa vuodelta 2014 eduskunnan puhemies Maria Lohelalle Kertomuksessa näkyy aikaisempaa korostuneemmin vapautensa menettäneiden ja vammaisten henkilöiden oikeudet. Kertomusvuonna tehtiin aikaisempaa enemmän tarkastuksia. Kanteluiden määrä laski hieman, ja niiden käsittelyajat lyhenivät entisestään. Kertomukseen sisältyy, kuten aikaisempinakin vuosina, oikeusasiamies Jääskeläisen ja apulaisoikeusasiamiesten Jussi Pajuojan ja…

https://asianajajaliitto.fi/2015/06/oikeusasiamies-luovutti-kertomuksensa-vuodelta-2014-eduskunnan-puhemiehelle/
4.12.2014 Oikeusuutiset

STM: Lailla parannetaan viranomaisten tiedonvaihtoa perheväkivallan uhasta

Hallitus esittää viranomaisille ja muille toimijoille oikeutta ilmoittaa väkivallan uhasta poliisille salassapitovelvollisuuden estämättä Jos viranomaistehtävissä toimiva tai niihin osallistuva saa työssään tietoja, joiden perusteella hänellä on syytä epäillä jonkun olevan vaarassa joutua väkivallan kohteeksi, hän voi ilmoittaa välttämättömät tiedot poliisille. Nykyisten säännösten mukaan tällaista oikeutta luovuttaa tietoja ei ole ollut.…

https://asianajajaliitto.fi/2014/12/stm-lailla-parannetaan-viranomaisten-tiedonvaihtoa-perhevakivallan-uhasta/