Generic filters
Exact matches only
27.5.2024 Oikeusuutiset

Poliisilla oli oikeus saada sairaanhoitopiiriltä tieto, oliko kadonneeksi ilmoitettu henkilö sairaalassa

KHO:2024:80 Asiakirjajulkisuus – Viranomaisen tiedonsaantioikeus – Poliisin tiedonsaantioikeus henkilön mahdollisesta olosta sairaalassa – Salassa pidettävä terveystieto – Kadonneen henkilön löytämiseksi tarpeelliset toimenpiteet – Todistamiskielto Poliisi oli pyytänyt suorittaessaan poliisilain 1 luvun 1 §:n 2 momentin mukaista tehtävää kadonnen henkilön löytämiseksi HUS-kuntayhtymältä tiedon siitä, oliko kadonneeksi ilmoitettu ikääntynyt ja muistisairas henkilö…

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/poliisilla-oli-oikeus-saada-sairaanhoitopiirilta-tieto-oliko-kadonneeksi-ilmoitettu-henkilo-sairaalassa/
15.2.2024

Oikeudellisten palveluiden saatavuus on turvattava

Oikeusapupalkkio ja oikeusavun tulorajat vaikuttavat suoraan siihen, millaista oikeusapua jokainen – tulotasostaan riippumatta – voi Suomessa saada. Jokaisen oikeus saada asiansa käsitellyksi tulotasosta riippumatta ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin turvaamiseksi tulee turvata perustuslain 21 § huomioiden. Oikeusapua annetaan valtion varoin henkilölle, joka tarvitsee asiantuntevaa apua oikeudellisessa asiassa ja joka taloudellisen asemansa vuoksi…

https://asianajajaliitto.fi/blogi/oikeudellisten-palveluiden-saatavuus-on-turvattava/
7.4.2016 Lausunnot

Lausunto muutosesityksestä asetukseen oikeusavun palkkioperusteista

Dnro 14/2016 Lausuntopyyntönne: OM 15/33/2015, 7.3.2016LAUSUNTO LUONNOKSESTA MUUTOSESITYKSEKSI VALTIONEUVOSTON ASETUKSEEN OIKEUSAVUN PALKKIOPERUSTEISTA Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa. 1. Yleisesti turvapaikanhakijoiden oikeusapujärjestelmän kokonaismuutoksesta Asianajajaliitto vastustaa hallituksen esitystä. Turvapaikanhakijoiden oikeusapujärjestelmä on Suomessa ollut perinteisesti korkealla tasolla eikä järjestelmän muuttamiseen esitysluonnoksessa kuvatulla tavalla ole tarvetta. Turvapaikanhakijoiden oikeusavun siirtäminen oikeusapujärjestelmän piiriin…

https://asianajajaliitto.fi/2016/04/lausunto-muutosesityksesta-asetukseen-oikeusavun-palkkioperusteista/
10.12.2014 Oikeusuutiset

Avustajan tulkkauskulu oikeusapujutussa annetun päätöksen selostamiseksi korvattiin jälkikäteen haettuna

KHO:2014:179 Oikeusapu – Päätöksen tiedoksiantoon liittyvä tulkkauskulu – Tarpeelliset toimenpiteet – Vaatimuksen esittämisen ajankohta Oikeusaputoimisto oli myöntänyt A:lle oikeusapua ilman omavastuuta asiassa, joka koski valittamista Maahanmuuttoviraston päätöksestä. Korkein hallinto-oikeus oli 31.3.2014 hylännyt hallinto-oikeuden päätöksestä tehdyn valituslupahakemuksen ja määrännyt samalla A:n avustajalle maksettavaksi palkkiota valtion varoista asiassa esitetyn vaatimuksen mukaan. Vaatimus…

https://asianajajaliitto.fi/2014/12/avustajan-tulkkauskulu-oikeusapujutussa-annetun-paatoksen-selostamiseksi-korvattiin-jalkikateen-haettuna/
31.8.2023 Lausunnot

Lausunto rikosprosessin sujuvoittamista arvioineen työryhmän muistiosta

Oikeusministeriölle   L2023-25   Lausuntopyyntönne: VN/24963/2022, 5.5.2023 RIKOSPROSESSIN SUJUVOITTAMISTA ARVIOINEEN TYÖRYHMÄN MUISTIO   Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa:    Ehdotusta koskevat yleiset huomiot   Asianajajaliitto kannattaa rikosprosessin sujuvoittamista ja katsoo, että työryhmän mietintö sisältää huomattavan määrän toteuttamiskelpoisia ehdotuksia, joilla pystytään sujuvoittamaan oikeudenhoitoa sekä säästämään kaikkien oikeudenkäyntien osapuolten…

https://asianajajaliitto.fi/2023/08/lausunto-rikosprosessin-sujuvoittamista-arvioineen-tyoryhman-muistiosta/
20.9.2022 Lausunnot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi sijoituspalvelulain, arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (DLT-pilotti)

Valtiovarainministeriölle Lausuntopyyntö: VN/17998/2022, 23.8.2022 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi sijoituspalvelulain, arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (DLT-pilotti) Valtiovarainministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta (jäljempänä ”Luonnos”) hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi sijoituspalvelulain, arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi. Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”)…

https://asianajajaliitto.fi/2022/09/lausunto-luonnoksesta-hallituksen-esitykseksi-eduskunnalle-laeiksi-sijoituspalvelulain-arvo-osuusjarjestelmasta-ja-selvitystoiminnasta-annetun-lain-muuttamisesta-seka-eraiksi-niihin-liittyviksi-laeik/
10.1.2022 Oikeusuutiset

Hallinto-oikeuden täysistunnon äänestys oikeusapupalkkiosäännöksen muutoksen siirtymäsäännöksestä – asiakohtainen vai tuntipalkkio?

Tu­run HAO: Kansainvälistä suojelua koskeva asia – Oikeusapu – Asiakohtainen palkkio – Tuntiperusteinen palkkio – Siirtymäsäännös Asiassa oli muun ohella kysymys siitä, voidaanko avustajalle vahvistaa kansainvälistä suojelua koskevassa asiassa tuntiperusteinen palkkio oikeusapulain 17 a §:n kumoamisesta annetun lain (738/2021) voimaantulon jälkeen, kun avustaja oli ensin vaatinut asiakohtaista palkkiota maksettavaksi ennen…

https://asianajajaliitto.fi/2022/01/hallinto-oikeuden-taysistunnon-aanestys-oikeusapupalkkiosaannoksen-muutoksen-siirtymasaannoksesta-asiakohtainen-vai-tuntipalkkio/
28.8.2017 Lausunnot

Lausunto laittoman maassa oleskelun tutkintakeinoja ja rangaistusasteikkoa koskevista muutostarpeista

Dnro 38/2017 Lausuntopyyntönne: OM 23/41/2016, 6.6.2017 ARVIOMUISTIO LAITTOMAN MAASSA OLESKELUN TUTKINTAKEINOJA JA RANGAISTUSASTEIKKOA KOSKEVISTA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOSTARPEISTA Yleisiä huomioita Laiton maassa oleskelu kriminalisoi ulkomaalaisen oleskelun eli sen, että hän on paikassa, jossa oleskeluun hänellä ei ole hallinnollisessa menettelyssä myönnettyä lupaa. Ulkomaalaislain 40 §:ssä määritellään ulkomaalaisen laillisesta oikeudesta oleskella Suomessa. Säännös määrittää…

https://asianajajaliitto.fi/2017/08/lausunto-laittoman-maassa-oleskelun-tutkintakeinoja-ja-rangaistusasteikkoa-koskevista-muutostarpeista/
21.12.2014 Oikeusuutiset

Työpaikalla määräysvaltaa käyttänyt yhtiö vastasi työturvallisuudesta muidenkin yhtiöiden työntekijöiden osalta

VaaHO:2014:2 Työturvallisuusrikos Yhteinen työpaikka Yhtiön vastuu aliurakoitsijan työntekijän työturvallisuudesta Oikeushenkilön rangaistusvastuu Yhteisösakko Ottaen huomioon, että yhtiö X on tapahtumahetkellä tosiasiallisesti vastannut työnjohtotehtävistä kyseisen kunnossapitotyön osalta, koska yhtiö Y:n työnjohto ei ollut huolehtinut nyt kysymyksessä olevan huoltotyön työnjohtotehtävistä, yhtiö X:llä on yhteisen työpaikan pääasiallisen määräysvallan käyttäjänä ollut vastuu omalta osaltaan huolehtia…

https://asianajajaliitto.fi/2014/12/tyopaikalla-maaraysvaltaa-kayttanyt-yhtio-vastasi-tyoturvallisuudesta-muidenkin-yhtioiden-tyontekijoiden-osalta/
25.9.2014 Oikeusuutiset

OM: Saamelaiskäräjiä koskeva lakiesitys eduskunnalle

Hallituksen esitys saamelaiskäräjälain tarkistamiseksi annettiin tänään eduskunnalle. Uudistuksen tavoitteena on ennen kaikkea parantaa saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon toimivuutta sekä saamelaiskäräjien toimintaedellytyksiä Saamelaisen määritelmän lisäksi lakiin tehtäisiin useita tarkistuksia. Vuonna 1996 voimaan tullut saamelaiskäräjälaki sisältää säännöksiä saamelaiskäräjien vaaleista samoin kuin käräjien kokoonpanosta, tehtävistä ja toimivallasta sekä saamelaiskäräjien toimielimistä ja toiminnasta. Esityksen mukaan tavoitteena…

https://asianajajaliitto.fi/2014/09/om-saamelaiskarajia-koskeva-lakiesitys-eduskunnalle/