Työpaikalla määräysvaltaa käyttänyt yhtiö vastasi työturvallisuudesta muidenkin yhtiöiden työntekijöiden osalta

21.12.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

VaaHO:2014:2

Työturvallisuusrikos
Yhteinen työpaikka
Yhtiön vastuu aliurakoitsijan työntekijän työturvallisuudesta
Oikeushenkilön rangaistusvastuu
Yhteisösakko

Ottaen huomioon, että yhtiö X on tapahtumahetkellä tosiasiallisesti
vastannut työnjohtotehtävistä kyseisen kunnossapitotyön osalta, koska
yhtiö Y:n työnjohto ei ollut huolehtinut nyt kysymyksessä olevan
huoltotyön työnjohtotehtävistä, yhtiö X:llä on yhteisen työpaikan
pääasiallisen määräysvallan käyttäjänä ollut vastuu omalta osaltaan
huolehtia myös yhtiö Y:n työntekijöiden työturvallisuudesta. Pelkkä
liikesopimuksen juridinen muoto ei ratkaise
työturvallisuusvelvoitteiden jakoa tilanteessa, jossa osapuolet toimivat
käytännössä sopimuksesta poikkeavalla tavalla. Yhtiö X:llä on
yhteisellä työpaikalla pääasiallista määräysvaltaa käyttäneenä
työnantajana ollut velvollisuus varmistaa, että yhtiö Y:llä ja sen
työntekijöillä on tarpeelliset tiedot ja ohjeet työhön kohdistuvista
työpaikan vaara- ja haittatekijöistä sekä työpaikan ja työn
turvallisuuteen liittyvistä toimintaohjeista.

Asianomisaja B:lle ei ole annettu minkäänlaisia ohjeita työn
suorittamistavasta eikä opastusta työn turvallisesta suorittamisesta,
vaikka suoritettava työ on edellä todetuin perustein ollut riskialtista.
Vaikka kysymys on ollut rutiininomaisesta työtehtävästä, siihen
liittyvien vaarojen tunnistaminen ei ole ollut itsestään selvää. Näistä
syistä asianomistaja B:n omalla menettelyllä ei ole merkitystä yhtiö X:n
menettelyn arvioinnissa.

Saha kuuluu yhtiö X:n tulosyksikköön. Tulosyksikkö ei ole itsenäinen
oikeushenkilö ja siten yhteisösakon määräämisessä on otettava huomioon
yhtiö X-konsernin tulos.
Yhteisösakon määrän arvioinnissa on
otettava huomioon yhtiö X:n taloudellinen asema, kyseisen
työturvallisuusrikoksen laatu ja moitittavuus, yhtiö X:n ja yhtiö Y:n
välillä tehty palvelusopimus vastuiden jaosta sekä yhtiö X:n tekemät
toimenpiteet työturvallisuuden edistämiseksi. Yhtiö X:n viaksi jää tässä
tapauksessa yksin se, ettei se ollut varmistanut yhtiö Y:n
työntekijöiden saaneen riittävät tiedot huoltotyöhön liittyneistä
työturvallisuusriskeistä. Yhtiö Y:llä on palvelusopimuksen mukaan ollut
velvollisuus laatia työturvallisuussuunnitelma ja tiedottaa yhtiö X:lle
työhön liittyvistä erityisistä vaaratekijöistä. Kun vielä otetaan
huomioon, että työhön liittyvät ilmeiset työturvallisuusriskit ovat
olleet yhtiö X:n ohella myös muiden osapuolten tiedossa ja että
asianomistaja B oli aiemminkin työskennellyt sahalla vastaavissa
huoltotöissä, on käräjäoikeuden tuomitsema yhteisösakko liian suuri,
vaikka yhteisösakon määrää arvioitaessa otetaan huomioon koko yhtiö
X-konsernin taloudellinen asema. Hovioikeus on näillä perusteilla
alentanut käräjäoikeuden tuomitsemaa yhteisösakkoa.

Yhteisösakko 20 000,00 euroa.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments