Hallinto-oikeuden täysistunnon äänestys oikeusapupalkkiosäännöksen muutoksen siirtymäsäännöksestä – asiakohtainen vai tuntipalkkio?

10.1.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tu­run HAO: Kansainvälistä suojelua koskeva asia – Oikeusapu – Asiakohtainen palkkio – Tuntiperusteinen palkkio – Siirtymäsäännös

Asiassa oli muun ohella kysymys siitä, voidaanko avustajalle vahvistaa kansainvälistä suojelua koskevassa asiassa tuntiperusteinen palkkio oikeusapulain 17 a §:n kumoamisesta annetun lain (738/2021) voimaantulon jälkeen, kun avustaja oli ensin vaatinut asiakohtaista palkkiota maksettavaksi ennen oikeusapulain 17 a §:n kumoamisesta annetun lain voimaantuloa ja lain voimaantulon jälkeen uudelleen tuntiperusteisena.

Oikeusapulain 17 §:n 1 momentin mukaan yksityiselle avustajalle vahvistetaan kohtuullinen palkkio tarpeellisista toimenpiteistä niihin käytetyn ajan perusteella ja välttämättömästä matkustamisesta johtuvasta ajanhukasta sekä korvaus kuluista. Palkkion määräämistä varten avustajan on esitettävä yksityiskohtainen selvitys asiassa suorittamistaan toimenpiteistä ja kuluistaan, jollei sellaisen selvityksen esittäminen ole tarpeetonta.

Oikeusapulain 17 a §:n (650/2016) mukaan kansainvälistä suojelua koskevassa asiassa yksityiselle avustajalle vahvistetaan kohtuullinen asiakohtainen palkkio avustajan tehtävien hoitamisesta. Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin asiakohtaisen palkkion määrästä.

Oikeusapulain 17 a § on kumottu oikeusapulain 17 a §:n kumoamisesta annetulla lailla (738/2021), joka on tullut voimaan 1.8.2021. Tämä tarkoittaa, että yksityisen avustajan palkkiota vahvistettaessa noudatetaan mainitusta päivämäärästä lähtien myös kansainvälistä suojelua koskevassa asiassa mitä oikeusapulain 17 §:n 1 momentissa säädetään, jollei lain 738/2021 voimaantulosäännöksestä muuta johdu.

Oikeusapulain 17 a §:n kumoamisesta annetun lain 2 §:n 2 momentin voimaantulosäännöksen mukaan yksityisen avustajan palkkioon kansainvälistä suojelua koskevassa asiassa sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä, jos palkkiovaatimus on tehty ennen tämän lain voimaantuloa.

Hallinto-oikeus totesi, että se, sovelletaanko yksityisen avustajan palkkion vahvistamiseen oikeusapulain 17 §:n 1 momenttia vai kumottua 17 a §:ää, määräytyy oikeusapulain 17 a §:n kumoamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen perusteella sen mukaan milloin palkkiovaatimus on esitetty. Hallinto-oikeus katsoi, että yksityinen avustaja esittää palkkiovaatimuksensa vain kerran, ja että kumotun lain voimaantulosäännöksen tulkinnassa on siten ratkaisevaa lain voimaantuloajankohta. Tällöin tilanteessa, jossa yksityinen avustaja on esittänyt palkkiovaatimuksensa oikeusapulain 17 a §:n voimassaollessa, eli ennen kuin muutos on tullut voimaan 1.8.2021, lain muutos ei takautuvasti muuta hänen palkkionsa määräytymisen perustetta. Näin ollen myöskään se, että yksityinen avustaja lain voimaantulon jälkeen uudestaan vaatii palkkion vahvistamista oikeusapulain 17 §:n 1 momentin perusteella tuntiperusteisena, ei muuta sitä, mitä säännöksiä soveltaen hänen palkkionsa vahvistetaan. Koska avustaja oli vaatinut oikeudenkäyntikulujen korvaamista oikeusapulain mukaan vuonna 2019 vireille tulleessa valituksessa, eli ennen oikeusapulain 17 a §:n kumoamisesta annetun lain voimaantuloa, palkkio tuli siten vahvistaa oikeusapulain 17 a §:ää soveltaen asiakohtaisena.

Ks. Turun HAO 29.12.2021 taltionumero H1525/2021

Äänestys 15+2-2 (täysistunto)

Äänestyslausunnot ja esittelijän eriävä mielipide

Kaksi jäsentä oli perustelujen osalta eri mieltä kuin enemmistö. He lausuivat perusteluinaan muun ohella, että asiassa on oleellista määritellä se, mitä palkkiovaatimuksella tarkoitetaan. Jäsenet katsoivat, että palkkiovaatimuksen voidaan lähtökohtaisesti katsoa tarkoittavan vaatimusta korvata oikeudenkäyntikulut oikeusapulain mukaisena palkkiona valtion varoista. Lainvalmistelussa esille tulleet seikat eivät myöskään viittaa siihen, että lainsäätäjä olisi tarkoittanut, että jo tehdyn palkkiovaatimuksen jälkeen esitetyt täydennykset, kuten avustajan palkkiolasku, vaikuttaisivat palkkioperusteen määräytymisen ajankohtaan. Palkkio tuli siten määrätä asiakohtaisena.

Täysistunnon vähemmistöön jäänyt jäsen katsoi, että palkkio olisi tullut maksaa tuntiperusteisena. Jäsen lausui perusteluinaan muun ohella, ettei oikeusapulain 17 a §:n kumoamisesta annetun lain voimaantulosäännöstä ole perusteltua tulkita siten, että ensimmäisen palkkiovaatimuksen esittämisajankohta ratkaisisi sen, voidaanko palkkio maksaa asiakohtaisena vai tuntiperusteisena. Laissa ei ole kielletty avustajaa peruuttamasta oikeusapulain 17 a §:n voimassa ollessa esittämäänsä palkkiovaatimusta tai esittämästä uutta vaatimusta oikeusapulain 17 a §:n kumoamisesta annetun lain astuttua voimaan. Laissa ei liioin ole kielletty palkkiovaatimuksen muuttamista. Koska viimeinen palkkiovaatimus oli tehty oikeusapulain 17 a §:n kumoamisesta annetun lain (738/2021) astuttua voimaan, palkkio oli maksettava tuntiperusteisena.

Täysistunnon toinen vähemmistöön jäänyt jäsen katsoi, että palkkio olisi tullut maksaa tuntiperusteisena. Perustelujen mukaan oikeusavulla on tarkoitus korvata asiassa tarpeelliset avustajan toimenpiteet. Se on siis korvaus tehdystä työstä. Tehdystä työstä on oikeus esittää lasku. Oikeusapulaissa ei ole määritelty, mitä palkkiovaatimuksen tekemisellä tarkoitetaan, eikä uuden palkkiovaatimuksen tekemistä ole myöskään kielletty. Uusien tehtyihin toimenpiteisiin perustuvien palkkiovaatimusten tekeminen on hallinto-oikeusprosessin keston ja monivaiheisuuden vuoksi hyvin tavallista. Tällöin palkkion perusteena on viimeisin lasku. Hallituksen esityksestä tai lakivaliokunnan mietinnöstä ei löydy tukea sille, että valittajan ensimmäisen palkkiovaatimuksen esittämisajankohta määrittäisi sen, kumpaa palkkioperustetta asiassa käytetään. Hallituksen esityksestä pikemminkin ilmenee, että lainmuutoksen tarkoituksena on ollut korjata asiakohtaisiin palkkioihin liittyvät ongelmat, kuten työmäärään nähden alhainen palkkio ja se, että asiakohtaiset palkkiot ovat karsineet päteviä avustajia sekä vaikeuttaneet yksityisten ja kolmannen sektorin toimintaedellytyksiä. Hallituksen esityksen mukaan laki on pyritty saamaan voimaan mahdollisimman pian ja siirtymäsäännöksen mukaan lainmuutos koskee tietyin rajoituksin myös tuomioistuimessa vireillä olevia asioita.

Avustajalle oli aiheutunut kuluja myös toimenpiteistä 1.8.2021 jälkeen, joten uuden palkkiovaatimuksen tekeminen oli ollut aiheellista. Näissä oloissa, oikeusapulain muutoksen tarkoitus ja lainsäädännön mahdollinen epätäsmällisyys huomioon ottaen palkkio oli maksettava tuntiperusteisena.

Hallinto-oikeuden esittelijän päätösesitys oli saman sisältöinen kuin jälkimmäisen vähemmistön jääneen hallinto-oikeuden jäsenen.

Tu­run HAO 29.12.2021 H1523/​2021

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments