Generic filters
Exact matches only
18.8.2023 Oikeusuutiset

Vakuutusoikeuden päätös tapaturmaeläkkeen suuruuden määräytymisestä

Vakuutusoikeus: Tapaturmavakuutus – Ammattitauti – Tapaturmaeläke – Työkyvyn alentumisen määräytyminen – Työansioiden alentuminen  A oli korvatun ammattitaudin aiheuttamien toimintakyvyn rajoitteiden vuoksi uudelleen koulutettu AMK-insinööriksi erityisalanaan LVI-suunnittelu. A työskenteli edellä mainittua koulutustaan vastaavassa työssä eikä hänen ansionsa kyseisestä työstä olleet olennaisesti alhaisemmat kuin mitä vastaavista töistä A:n koulutusta ja kokemusta vastaaville…

https://asianajajaliitto.fi/2023/08/vakuutusoikeuden-paatos-tapaturmaelakkeen-suuruuden-maaraytymisesta/
16.8.2023 Oikeusuutiset

Kun poistamatta jäänyt oliivinkivi vaurioittaa purtaessa hammasta, onko kyseessä tapaturma?

Vakuutusoikeus: Tapaturman käsite  A oli syönyt itse tekemäänsä salaattia, jonka seassa oli ollut oliiveja. Oliivien piti olla kivettömiä. A oli puraissut ruokaillessaan oliivin kiveä, minkä seurauksena hammas lohkesi ja hammas piti poistaa. VakO katsoi, että oliivien seassa ollut kivi on ollut lähtökohtaisesti ruokaan kuulumaton aine ottaen huomioon että oliivien piti…

https://asianajajaliitto.fi/2023/08/kun-poistamatta-jaanyt-oliivinkivi-vaurioittaa-purettaessa-hammasta-onko-kyseessa-tapaturma/
11.1.2023 Oikeusuutiset

Tapaturmavakuutusyhtiö ei ollut vakuutusoikeudessa valittajan vastapuoli, joka voitaisiin velvoittaa korvaamaan valittajan avustajan oikeusapupalkkio valtiolle

VakO: Oikeusapu – Vastapuolen korvausvastuu Valtion varoista avustajalle maksettu palkkio arvonlisäveroineen tuli jättää valtion vahingoksi, koska julkista hallintotehtävää hoitavaa vakuutuslaitosta ei ollut pidettävä oikeusapulain 22 §:n 1 momentin mukaisena oikeusavun saajan vastapuolena. Äänestysratkaisu (28–5). VakO 1220:2022

https://asianajajaliitto.fi/2023/01/tapaturmavakuutusyhtio-ei-ollut-vakuutusoikeudessa-valittajan-vastapuoli-joka-voitaisiin-velvoittaa-korvaamaan-valittajan-avustajan-oikeusapupalkkio-valtiolle/
20.5.2021 Oikeusuutiset

AOA: Vakuutusetsivien toiminta liikenne- ja tapaturmavakuutusten osalta on julkisen tehtävän hoitamista ja siitä tulee säätää lailla

“Vakuutustutkinnasta tai vakuutustutkijoiden toiminnasta ei ole nimenomaisia säännöksiä vakuutustoimintaa koskevassa lainsäädännöstä. Käsitykseni mukaan hyvää vakuutustapaa koskevassa ohjeessa mainitut vakuutustutkijoiden käyttämät tutkintatoimenpiteet ovat sellaisia, joita hallintolain selvityskeinot eivät kaikilta osin kata. Selvää on, että lakiin perustumattomilla ohjeilla ei voida luoda viranomaistoimivaltuuksia. Nähdäkseni alan sisäistä toimintaa varten annetuilla suositusluonteisilla ohjeilla ei ole…

https://asianajajaliitto.fi/2021/05/aoa-vakuutusetsivien-toiminta-liikenne-ja-tapaturmavakuutusten-osalta-on-julkisen-tehtavan-hoitamista-ja-siita-tulee-saataa-lailla/
4.12.2019 Oikeusuutiset

Työssä aiheutunut polven tekonivelen sijoiltaanmeno ei ollut työtapaturma, koska terve polvi ei olisi tilanteessa mennyt sijoiltaan

Vakuutusoikeus: Tapaturmavakuutus – Syy-yhteys – Tekonivel Polven tekonivelen sijoiltaanmeno ei oikeuttanut työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisiin korvauksiin. Vakuutusoikeus toteaa, että polven tekonivelen sijoiltaanmenoa vastaava terveen luonnollisen polvinivelen sijoiltaanmeno on vammana harvinainen ja vaatii toteutuakseen suuren vammaenergian. Esitetyn tapaturmakuvauksen perusteella nyt kysymyksessä oleva vammamekanismi ei lääketieteellisen tietämyksen mukaan ole ollut riittävä aiheuttamaan…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/tyossa-aiheutunut-polven-tekonivelen-sijoiltaanmeno-ei-ollut-tyotapaturma-koska-terve-polvi-ei-olisi-tilanteessa-mennyt-sijoiltaan/
1.7.2019 Oikeusuutiset

Vapaaehtoisen vapaa-ajan vakuutuksen ulkopuolelle jäävät kaikki liikennevakuutuslaissa tarkoitetut liikennevahingot

Vakuutusoikeus: Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus – Liikennevahinko Työtapaturma- ja ammattitautilain 201 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaan vapaaehtoisesta vapaa-ajan vakuutuksesta ei korvata liikennevakuutuslaissa tarkoitettua liikennevahinkoa. Kyseistä säännöstä on tulkittava sen sanamuodon mukaisesti siten, että korvattavuuden ulkopuolelle mainitun säännöksen perusteella jäävät kaikki liikennevakuutuslaissa tarkoitetut liikennevahingot riippumatta siitä, onko liikennevahingosta maksettu korvausta liikennevakuutuslain nojalla…

https://asianajajaliitto.fi/2019/07/vapaaehtoisen-vapaa-ajan-vakuutuksen-ulkopuolelle-jaavat-kaikki-liikennevakuutuslaissa-tarkoitetut-liikennevahingot/
14.6.2019 Oikeusuutiset

Yrittäjä ei kuulunut lakisääteisen eikä siten myöskään siihen liitetyn vapaaehtoisen vapaa-ajanvakuutuksen piiriin

Vakutusoikeus: Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus – Vakuuttaminen Vapaa-ajan tapaturman 11.4.2016 sattuessa A oli X Oy:n hallituksen jäsen ja omisti 21.5.2015 alkaen yhdessä perheenjäsenensä kanssa yli 50 prosenttia yhtiön osakkeista. A ei siten ollut enää tapaturman sattuessa työtapaturma- ja ammattitautilain 8 §:ssä tarkoitettu työntekijä tai lain 9 §:ssä tarkoitettu työntekijään rinnastettava henkilö, mikä…

https://asianajajaliitto.fi/2019/06/yrittaja-ei-kuulunut-lakisaateisen-eika-siten-myoskaan-siihen-liitetyn-vapaaehtoisen-vapaa-ajanvakuutuksen-piiriin/
15.9.2017 Oikeusuutiset

Hävittäjälentäjän niskavaivat korvattava ammattitautina

Vakuutusoikeus: Tapaturmavakuutus – Ammattitauti – Syy-yhteys – Fysikaalinen tekijä – Ilmenemisaika Sotilaslentäjä A oli työssään vuosina 2007 – 2012 lentänyt Hawk-suihkuharjoitushävittäjällä ja Hornet-hävittäjällä yhteensä noin 560 tuntia. A:lle oli ilmaantunut niskavaivoja vuonna 2008 ja kaularangan magneettitutkimuksessa oli todettu kaularangan välilevyrappeumamuutoksia. A oli hakenut Valtiokonttorilta ammattitautikorvausta kaularangan oireilusta. Valtiokonttori oli 11.9.2014…

https://asianajajaliitto.fi/2017/09/havittajalentajan-niskavaivat-korvattava-ammattitautina/
20.3.2017 Oikeusuutiset

Työmatkalla Siperiassa saatu paleltumisvamma oli työtapaturma

Vakuutusoikeus: Tapaturmavakuutus – Työtapaturma – Työstä johtuvat olosuhteet – Työmatka A oli työmatkalla Siperiassa. A:n oli pitänyt poistua majoituksestaan ruokailua varten, jolloin A sai erittäin kireässä pakkasessa sormiinsa paleltumavammat. Vakuutusoikeus katsoi, että A:ta tilanteessa poikkeuksellisissa olosuhteissa kohdannut paleltumistapaturma oli sattunut tapaturmavakuutuslain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa työstä johtuvissa olosuhteissa matkalla…

https://asianajajaliitto.fi/2017/03/tyomatkalla-siperiassa-saatu-paleltumisvamma-oli-tyotapaturma/
28.4.2013 Oikeusuutiset

Keihäänheittäjä Aki Parviaisella oikeus tapaturmakorvaukseen

KKO:2013:29 Tapaturmakorvaus – Syy-yhteys Tapaturmavakuutus – Urheilijan tapaturmavakuutus Keihäänheittäjällä oli urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain mukainen vakuutus. Vakuutusyhtiö oli maksanut hänelle korvauksia sairaanhoitokuluista kahdeksan eri vahinkotapahtuman johdosta. Vakuutettu oli sittemmin hakenut vakuutusyhtiöltä tapaturmavakuutuksessa tarkoitettua tapaturmaeläkettä sillä perusteella, että hän oli tullut vahinkotapahtumien yhteisvaikutuksen vuoksi kykenemättömäksi jatkamaan kilpauraansa. Kysymys vakuutetun…

https://asianajajaliitto.fi/2013/04/keihaanheittaja-aki-parviaisella-oikeus-tapaturmakorvaukseen/