Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
23.1.2023

Oikeusvaltion puolustajat ääneen

Asianajajaliiton yhtenä tehtävänä on sääntöjenkin puitteissa seurata oikeuskehitystä Suomessa, sekä lausuntoja antamalla ja aloitteita tekemällä tarjota kokemuksensa yhteiskunnan käytettäväksi. Haluamme tarjota myös alustan entistä vilkkaammalle oikeuspoliittiselle keskustelulle. Siksi Asianajajaliiton blogissa käynnistyy Oikeusvaltion puolustajat -blogisarja, jossa ääneen pääsevät aihepiirin eritaustaiset asiantuntijat. Aihe on erityisen ajankohtainen tilanteessa, jossa ihmisoikeuksien, rauhan ja demokratian…

https://asianajajaliitto.fi/blogi/oikeusvaltion-puolustajat-aaneen/
15.3.2022 Oikeusuutiset

Puolustajan palkkiota ei korotettu kun jutussa oli riitaista vain se, oliko tunnustettu teko tappo vai murha

KKO:2022:15 Puolustaja – Puolustajan palkkio – Palkkion korottaminen Vastaajaa oli syytetty murhasta. Hän oli tunnustanut menetelleensä syytteen teonkuvauksessa kerrotulla tavalla mutta katsonut syyllistyneensä murhan sijasta tappoon. Vastaajalle oli määrätty puolustaja. Korkeimmassa oikeudessa oli ratkaistavana, pitääkö puolustajan palkkiota korottaa puolustajan tehtävään liittyneen vastuun suuruuden perusteella. Korkein oikeus katsoi, ettei puolustajan vastuuta…

https://asianajajaliitto.fi/2022/03/puolustajan-palkkiota-ei-korotettu-kun-jutussa-oli-riitaista-vain-se-oliko-tunnustettu-teko-tappo-vai-murha/
3.6.2021 Oikeusuutiset

Puolustaja voidaan määrätä myös sen jälkeen kun syyte oli päätetty jättää nostamatta

THO:2021:3 Puolustaja – Puolustajan määrääminen Kysymys siitä, voitiinko A:lle määrätä puolustaja, kun hakemus oli tehty vasta sen jälkeen, kun syyttäjä oli tehnyt asiassa syyttämättäjättämispäätöksen. Puolustajan määräämistä on haettu alkaen sellaisesta ajankohdasta, jolloin ROL 2 luvun 1 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaiset edellytykset puolustajan määräämiselle ovat täyttyneet. Lain tarkoitus, korkeimman…

https://asianajajaliitto.fi/2021/06/puolustaja-voidaan-maarata-myos-sen-jalkeen-kun-syyte-oli-paatetty-jattaa-nostamatta/
26.1.2021 Oikeusuutiset

Ennakkopäätös näytön arvioinnista seksuaalirikosjutussa, videokuulemisesta ja puolustajan palkkion korvaamisesta

KKO:2021:5 Seksuaalirikos – Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö – Oikeudenkäyntimenettely – Todistelu – Näytön arviointi – Videokuuleminen – Puolustaja – Puolustajan palkkion korvaaminen valtiolle Kysymys syyksi lukemiseen riittävän näytön arvioinnista törkeää lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskevassa asiassa, kun tekoaikana 8–9-vuotiaan lapsen kertomuksen tueksi ei ollut esitetty välillistä näyttöä. (Ks. KKO:2013:96) Kysymys myös…

https://asianajajaliitto.fi/2021/01/ennakkopaatos-nayton-arvioinnista-seksuaalirikosjutussa-videokuulemisesta-ja-puolustajan-palkkion-korvaamisesta/
16.6.2020 Oikeusuutiset

50 koiraa ja 4 ponia oli huomattavan suuri määrä eläimiä ja teko oli törkeä eläinsuojelurikos. Puolustajalle maksettiin matkoista käräjä- ja hovioikeuspaikkakuntien väliltä.

KKO:2020:44 Eläinsuojelurikos – Törkeä eläinsuojelurikos – Puolustaja – Puolustajan palkkio Eläinsuojelurikoksen kohteena oli ollut yhteensä noin 50 koiraa ja neljä ponia. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevin perustein katsottiin, että rikoksen kohteena oli ollut rikoslain 17 luvun 14 a §:n 2 kohdassa tarkoitettu huomattavan suuri määrä eläimiä ja eläinsuojelurikosta oli myös kokonaisuutena…

https://asianajajaliitto.fi/2020/06/50-koiraa-ja-4-ponia-oli-huomattavan-suuri-maara-alaimia-ja-teko-oli-torkea-elainsuojelurikos-puolustajalle-maksettiin-matkoista-karaja-ja-hovioikeuspaikkakuntien-valilta/
18.4.2020 Oikeusuutiset

Ennakkopäätös puolustajan tarpeellisista toimenpiteistä syyttäjän haettua jatkokäsittelylupaa syytteen tultua hylätyksi

KKO:2020:31 Puolustaja – Puolustajan palkkio Käräjäoikeus, joka oli määrännyt asianajaja A:n X:n puolustajaksi, oli hylännyt X:ää koskevan syytteen. Syyttäjä pyysi asiassa lisätutkintaa ja valitti hovioikeuteen. Hovioikeus ei myöntänyt syyttäjälle jatkokäsittelylupaa. Korkeimman oikeuden ratkaisun perusteluista tarkemmin ilmenevin tavoin osa A:n toimenpiteistä hovioikeudessa katsottiin tarpeellisiksi ja A:lla oli oikeus saada näiltä osin…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/ennakkopaatos-puolustajan-tarpeellisista-toimenpiteista-syyttajan-haettua-jatkokasittelylupaa-syytteen-tultua-hylatyksi/
3.12.2019 Oikeusuutiset

Lievästi kehitysvammaista ei olisi tullut kuulustella henkirikoksesta epäiltynä ilman puolustajaa

I-SHO:2019:5 Todistelu – Hyödyntämiskielto – Itsekriminointisuoja A:lle määrätty puolustaja oli ollut läsnä A:n ensimmäisessä kuulustelussa, mutta ei myöhemmissä kuulusteluissa eikä rekonstruktiossa. A:lle oli esitutkinnassa ilmoitettu oikeudesta avustajaan ja oikeudesta olla myötävaikuttamatta rikoksensa selvittämiseen. Kysymys siitä, oliko A riittävällä tavalla ymmärtänyt oikeutensa ja voinut luopua niistä pätevästi. Tapauksessa hovioikeus asetti A:n…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/lievasti-kehitysvammaista-ei-olisi-tullut-kuulustella-henkirikoksesta-epailtyna-ilman-puolustajaa/
4.11.2019 Oikeusuutiset

Tutkintavangille määrätty yhteydenpidonrajoitus rajoittaa myös puolustajan yhteydenpitoa.

Lupalakimies sai valvontalautakunnalta varoituksen oltuaan vangittuna olleen päämiehensä pyynnöstä yhteydessä tämän avopuolisoon, jonka suhteen päämiehelle oli määrätty yhteydenpidon rajoitus. Valituksessaan hovioikeudelle lupalakimies totesi, että oli  ainoastaan ilmoittanut päämiehensä toiveen viestillä muistuttaa avopuolisoaan tuomaan kirjoittamansa kirjeet tutkijalle kuulustelujensa aikana. Tämän lisäksi oli päämiehensä pyynnöstä soittanut avopuolisolle seuraavana päivänä ja ilmoittanut päämiehensä…

https://asianajajaliitto.fi/2019/11/tutkintavangille-maaratty-yhteydenpidonrajoitus-rajoittaa-myos-puolustajan-yhteydenpitoa/
16.9.2017 Oikeusuutiset

Oikeusministeri Häkkänen: Suomen on oltava aktiivinen toimija oikeusvaltioperiaatteen puolustajana EU-keskusteluissa

”Pidän tärkeänä, että Suomi varautuu tarvittaessa puolustamaan oikeusvaltioperiaatetta EU:ssa myös aiemmin käyttämättömillä keinoilla” Oikeusministeri Antti Häkkänen korostaa, että lain noudattaminen on oikeusvaltioperiaatteen ytimessä. Häkkäsen mukaan omankädenoikeus ja sääntöihin perustumaton mielivaltaisuus on haluttu määrätietoisesti kitkeä Suomesta pois. – Oikeusvaltion ytimeen kuuluu se, että lainsäätäjä säätää perustuslain ja ihmisoikeussopimusten reunaehdoissa lainsäädäntöä, jota…

https://asianajajaliitto.fi/2017/09/oikeusministeri-hakkanen-suomen-on-oltava-aktiivinen-toimija-oikeusvaltioperiaatteen-puolustajana-eu-keskusteluissa/
16.12.2016 Oikeusuutiset

Ruotsin HD: Julkiselle puolustajalle maksettava viivästyskorkoa, kun palkkion maksu viivästyi

Ruotsin korkein oikeus (HD) on tuoreessa ratkaisussaan arvioinut viranomaisen koronmaksuvelvollisuutta tilanteessa, jossa palkkion maksaminen viivästyi yli 30 päivän ajan palkkionmaksupäätöksen antamisesta. Koronmaksuvelvollisuuden katsottiin syntyneen. HD:n lehdistötiedotteesta: Ersättning till ett offentligt biträde betalades inte i tid. Räntelagens principer för dröjsmålsränta har ansetts tillämpliga på biträdets fordran. Fordringen har i räntehänseende ansetts…

https://asianajajaliitto.fi/2016/12/ruotsin-hd-julkiselle-puolustajalle-maksettava-viivastyskorkoa-kun-palkkion-maksu-viivastyi/