Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
21.3.2022 Oikeusuutiset

Hovioikeudesta poisjääneen valittajan valitusta ei olisi tullut jättää sillensä hänen jäätyä saapumatta pääkäsittelyyn

KKO:2022:20 Oikeudenkäyntimenettely – Prosessinjohto – Pääkäsittely hovioikeudessa – Poissaolo oikeudesta vastaajana Hovioikeudessa valittajana ollut rikosasian vastaaja oli kutsuttu hovioikeuden pääkäsittelyyn uhalla, että valitus voidaan jättää sillensä, jos hän ei saavu pääkäsittelyyn henkilökohtaisesti, tai mikäli hän käyttää asiamiestä, uhalla että asia voidaan hänen henkilökohtaisesta poissaolostaan huolimatta ratkaista. Hovioikeus jätti pääkäsittelyssä asiamiehen…

https://asianajajaliitto.fi/2022/03/hovioikeudesta-poisjaaneen-valittajan-valitusta-ei-olisi-tullut-jattaa-sillensa-hanen-jaatya-saapumatta-paakasittelyyn/
14.3.2022 Oikeusuutiset

KKO: Huolellinen asianajo edellyttää, että asianosainen asiamiehineen tarkistaa käsittelyn kestäessäkin vaatimuksiaan, jos muutokset oikeustilassa antavat siihen aihetta

KKO:2022:14 Saamisen vanhentuminen – Kanneaika – Oikeudenkäyntimenettely – Prekluusio – Prosessinjohto Käräjäoikeus oli velvoittanut yhtiön suorittamaan entiselle työntekijälleen ylityökorvauksia. Yhtiö valitti hovioikeuteen katsoen, että ylityökorvauksia koskevat työntekijän saatavat olivat vanhentuneet huomioon ottaen asian käräjäoikeusvaiheessa annetusta Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevä uusi oikeusohje työaikasidonnaisten saatavien vanhentumisesta. Korkein oikeus katsoi ratkaisusta ilmenevillä perusteilla,…

https://asianajajaliitto.fi/2022/03/kko-huolellinen-asianajo-edellyttaa-etta-asianosainen-asiamiehineen-tarkistaa-kasittelyn-kestaessakin-vaatimuksiaan-jos-muutokset-oikeustilassa-antavat-siihen-aihetta/
14.2.2022 Oikeusuutiset

Hovioikeudella oli oikeus pyytää poliisia täydentämään vastaustaan kotietsintäpäätöstä tehtäessä tiedossa olleista seikoista

KKO:2022:5 Pakkokeino – Etsintä – Yleinen kotietsintä – Oikeudenkäyntimenettely – Prosessinjohto A:n asunnossa oli toimitettu kotietsintä sillä perusteella, että hänen epäiltiin syyllistyneen kiskonnantapaiseen työsyrjintään. Kysymys hovioikeuden menettelyn oikeellisuudesta, kun hovioikeus oli pyytänyt poliisia täydentämään vastaustaan esittämällä selvitystä rikosepäilyn perusteista ja katsonut osaksi täydennyksen perusteella, että kotietsinnälle oli ollut lain mukaiset…

https://asianajajaliitto.fi/2022/02/hovioikeudella-oli-oikeus-pyytaa-poliisia-taydentamaan-vastaustaan-kotietsintapaatosta-tehtaessa-tiedossa-olleista-seikoista/
30.6.2021 Lausunnot

Lausunto oikeudenkäyntikuluja riita-asioissa koskevasta arviomuistiosta

Oikeusministeriön lausuntopyyntö oikeudenkäyntikuluja riita-asioissa koskevasta arviomuistiosta (VN/1347/2021) Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmassa on asetettu tavoitteeksi oikeusturvan saatavuus taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta. Eräinä keinoina tähän pääsemiseksi on hallitusohjelmassa mainittu oikeudenkäyntien kustannusten alentaminen ja oikeudenkäyntikulujen määräytymisperusteiden selvittäminen muun muassa kuluriskin alentamiseksi. Oikeusministeriö on pyytänyt Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuntoa oikeudenkäyntikuluja riita-asioissa…

https://asianajajaliitto.fi/2021/06/lausunto-oikeudenkayntikuluja-riita-asioissa-koskevasta-arviomuistiosta/
14.4.2020 Oikeusuutiset

AOKa: Tuomarin epämuodollinen viestintä ei saa vaarantaa puolueettomuutta

Tuomarin tulee epämuodollisessa viestinnässään asianosaisiin olla erityisen varovainen, jotta puolueettomuus ei vaarantuisi, toteaa apulaisoikeuskansleri antamassaan kanteluratkaisussa. Kantelijan mukaan tuomari oli lähettämässään sähköpostissa kertonut ennakkokantansa kantajan riita-asiassa esittämiin vaatimuksiin, jonka vuoksi kantelija oli peruuttanut perusteltuna pitämänsä kanteensa. Perustuslain mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/aoka-tuomarin-epamuodollinen-viestinta-ei-saa-vaarantaa-puolueettomuutta/
28.2.2018 Oikeusuutiset

Ennakkopäätös saatavan vanhentumisesta

KKO:2018:15 Velan vanhentuminen Oikeudenkäyntimenettely – Muutoksenhaku – Prosessinjohto Kiinteistönkaupassa oli sovittu ostajan vastaavan kustannuksista, joita aiheutui teiden rakentamisesta kiinteistölle. Kaupan jälkeen myyjä oli tilannut teiden rakentamistyöt ja maksanut niistä aiheutuneet kustannukset. Myyjän ostajaan kohdistaman sanottujen kustannusten korvaamista koskevan vaatimuksen vanhentumisajan alkaminen määräytyi velan vanhentumisesta annetun lain 6 §:n nojalla. Kysymys…

https://asianajajaliitto.fi/2018/02/ennakkopaatos-saatavan-vanhentumisesta/
12.12.2016 Oikeusuutiset

Tuomioistuimen on ratkaistava onko oikeudenkäyntiaineistossa suoraan lain nojalla salaisia asiakirjoja

KKO:2016:87 Oikeudenkäynnin julkisuus – Oikeudenkäyntiasiakirjan julkisuus Oikeudenkäyntimenettely – Prosessinjohto Käräjäoikeus oli asianomistajan pyynnöstä päättänyt oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 9 ja 10 §:n nojalla, että rikosasian oikeudenkäyntiasiakirjat oli pidettävä salassa. Vastaajan valituksen johdosta hovioikeus kumosi käräjäoikeuden päätöksen ja määräsi lain 10 §:n nojalla, että kaksi psykologinlausuntoa oli pidettävä salassa.…

https://asianajajaliitto.fi/2016/12/tuomioistuimen-on-ratkaistava-onko-oikeudenkayntiaineistossa-suoraan-lain-nojalla-salaisia-asiakirjoja/
19.11.2015 Oikeusuutiset

KKO arvioi anonyymia asiantuntijalausuntoa

KKO:2015:86 Perätön lausuma viranomaismenettelyssä Asiantuntija – Asianosaisen käyttämä asiantuntija Todistelu – Hyödyntämiskielto Oikeudenkäyntimenettely – Prosessinjohto Käräjäoikeus oli tuominnut A:n rangaistukseen kahdesta perättömästä lausumasta viranomaismenettelyssä. Keskeisenä syytettä tukevana näyttönä syyttäjä oli vedonnut A:lle suoritettua kielianalyysiä koskevaan lausuntoon, jonka laatijaa ei ollut nimeltä yksilöity. Hovioikeus katsoi kysymyksen olevan niin sanotusta anonyymistä todistelusta…

https://asianajajaliitto.fi/2015/11/kko-arvioi-anonyymia-asiantuntijalausuntoa/
23.12.2013 Oikeusuutiset

Hovioikeuden prosessinjohto oli ollut riittämätöntä

KKO:2013:98 Oikeudenkäyntimenettely – Prosessinjohto Käräjäoikeus oli tuominnut A:n rangaistukseen asianomistaja B:n esittämien rangaistusvaatimusten perusteella. Hovioikeus katsoi A:n tulleen osittain tuomituksi muista teoista kuin mistä B oli vaatinut hänelle rangaistusta. Kysymys hovioikeuden velvollisuudesta valmistelussa kyselyoikeuttaan käyttäen selvittää, oliko B joltain osin luopunut käräjäoikeudessa esittämistään rangaistusvaatimuksista. Ks. KKO:2010:40 KKO:2013:98

https://asianajajaliitto.fi/2013/12/hovioikeuden-prosessinjohto-oli-ollut-riittamatonta/
17.12.2013 Oikeusuutiset

Syyttäjän tulee noudattaa käräjäoikeuden määräystä todisteiden erottelemiseksi muusta aineistosta. Määräyksestä ei voi kannella hovioikeuteen.

KKO:2013:91 Ylimääräinen muutoksenhaku – Kantelu Oikeudenkäyntimenettely – Prosessinjohto Todistelu Käräjäoikeus oli laajassa rikosasiassa velvoittanut syyttäjän erottamaan nimeämänsä esitutkinta-aineistoon sisältyneet kirjalliset todisteet erilliseen kansioon tai tallenteeseen, jossa todisteet oli eroteltu sähköiseen hakemistoon. Käräjäoikeus oli samalla ilmoittanut, ettei sellaisia kirjallisia todisteita, joita ei ollut mainituin tavoin eroteltu, otettu vastaan todisteina. Hovioikeus oli…

https://asianajajaliitto.fi/2013/12/syyttajan-tulee-noudattaa-karajaoikeuden-maaraysta-todisteiden-erottelemiseksi-muusta-aineistosta-maarayksesta-ei-voi-kannella-hovioikeuteen/